تبلیغات
موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین - نمونه سئوالات مدیریت مالی
سه شنبه 25 آبان 1389  11:33 ق.ظ    ویرایش: - -
نوع مطلب: سوالات مختلف ،

نمونه سوالات فصل اول مدیریت مالی(1)،پیام نور:

 

1)نرخ بازده مورد توقع سهامداران عادی در یک شرکت تابعی از:

 

الف)نرخ بهره بدون ریسک     ب)میزان ریسک تجاری شرکت

ج)میزان ریسک مالی             د)هر سه عامل فوق الذک

 

2)در یک سازمان انتفاعی هدف نهایی از دیدگاه مدیریت مالی چیست؟

 

الف)به حداکثر رساندن سود

  ب)به حد اکثر رساندن فروش

ج)به حد اکثر رساندن رضایت کارکنان

د)به حد اکثر رساندن ارزش حقوق صاحبان سهام

 

3)کدام یک از موارد زیر بهترین تعریف در مورد هدف مدیر مالی شرکت است؟

 

الف)به ماکزیمم رساندن سود

 ب)به ماکزیمم رساندن عایدی هر سهم

ج)پذیرش ریسک متعادل

 د)به ماکزیمم رساندن سود قبل از کسر بهره ومالیات شرکت

 

 

سوالات تشریحی:

 

4)مدیریت دارایی ها یکی از وظایف مدیر مالی است.آنراتوضیح دهید.؟

 

پاسخنامه :

 

   

الف
   

ب
   

ج
   

د

1
   

   

   

   

٭

2
   

   

   

   

٭

3
   

   

٭
   

   

 

نمونه سوالات فصل دوم مدیریت مالی 1،پیام نور:

 

1)شرکتی وامی به مبلغ30.000.000ریال با نرخ بهره 2۰% از یک بانک دریافت نموده وتعهد کرده آنرا طی 3قسط سالانه که مبلغ هر قسط برابر با3/1 مبلغ وام به اضافه بهره متعلقه باشد پرداخت نماید. مطلوب است مبلغ قسط دوم؟(سراسری)

 

الف)14 میلیون   ب)16 میلیون   ج)14.2 میلیون   د)12 میلیون

 

2)شخصی قطعه زمینی را 2سال قبل به مبلغ یک میلیون ریال خریداری نمود وامروز آنرا به مبلغ دو میلیون ریال فروخت.مطلوب است نرخ بازده سالانه؟(متوسط نرخ افزایش سالیانه)(سراسری 71)

 

الف)50%        ب)100%        ج)41.42%        د)200%

 

3)اگر نرخ بهره مرکب حساب پس اندازی سالانه19% باشدبعد از چندسال مانده حساب پس انداز 2 برابر خواهد شد؟(سراسری72)

 

الف)4            ب)5              ج)3            د)10.56

 

4)شخصی 25 میلیون ریال وام یکساله با نرخ 12% که در ابتا کسر میشود دریافت نمود هزینه های کارشناسی و غیره بالغ بر 1% مبلغ وام بود نرخ بهذه موثر چند درصد است؟(سراسری 74)

 

الف)12.1        ب)13           ج)13.6            د)14.9

 

5)اگر سود شرکتی 2 سال قبل برابر با100 میلیون ریال ومیزان سود شرکت در حال حاضر برابر با225 میلیون ریال باشد متوسط نرخ رشد سالانه شرکت چند درصد بوده است؟(سراسری 76)

 

الف)50            ب)60               ج)70                د)125

 

6)اگر فردی بخواهد 5 سال بعد 2000 ریال در اختیار داشته باشد با فرض نرخ بهره 10%در زمان حال باید چه مقدار پس انداز کند؟(سراسری 78)

 

الف)1356        ب)1360           ج) 1242            د)1365

 

7)اگر نرخ بهره ماهانه در سه ماهه اول 2%ودر سه ماهه دوم3% باشد مبلغ36000 ریال امروز بعد از 6 ماه چند ریال میشود؟(سراسری81)

 

الف)35562          ب)38000        ج)41746          د)51515

 

8)در صورتی که سود اوراق مشارکت 20%و هر سه ماهه پرداخت شود نرخ بازده موثر آن چند درصد است؟(سراسری80)

 

الف) 20            ب) 21               ج)21.55            د)22

9)اگر فاکتور تنزیل نرخ بازده داخلی 0.861 بین فاکتور ونرخ 5 درصد0.864 و6درصد0.840قرار گیرد نرخ بازده داخلی برابر است با:

(سراسری82)

 

الف)6.125%       ب)6.875%        ج)5.125%          د)5.875%

10)ارزش فعلی جریان های نقدی زیر را با 10%مبلغ 5567 ریال است مبلغ جریان نقدی دوم چند ریال است؟(سراسری79)

 

ریال
   

4000           ؟            1000            0

سال
   

سوم           دوم              اول            0

 

الف)1653           ب)1818           ج)2000           د)3000

 

 

 

سوالات تشریحی :

 

11)یک سهم عادی سه سال قبل به قیمت20 واحد پولی خریداری شدوامروز به همان 20واحد پولی فروخته شده است.در آخر هر سال 1.5 واحد پولی به صاحب سهم سود سهام نقدی پرداخت شده است.نرخ بهره سالانه برای این سرمایه گذاری چه مقدار است؟

 

12)اگر نرخ بهره ماهیانه 1.25 درصد باشد چه مقدار باید در هر ماه قسط پرداخت شود تا یک وام 2000 واحد پولی در 18 ماه مستهلک شود؟

 پاسخنامه فصل دوم مدیریت مالی 1:

 

   

الف
   

ب
   

ج
   

د

1
   

   

   

 ٭
   

2
   

   

   

٭
   

3
   

٭
   

   

   

4
   

   

   

   

٭

5
   

٭
   

   

   

6
   

   

   

٭
   

7
   

   

   

٭
   

8
   

   

   

٭
   

9
   

   

   

٭
   

10
   

   

   

٭
   

 

پاسخ سوال ۱۱:

A=P(A/P 1.25% 18)→A=2000*623%=124.6

    


خلاصه فصل دوم مدیریت مالی (1 )،پیام نور

 

ارزش زمانی پول:

 

بهره:هزینه استفاده از اعتبار یا منابع مالی دیگران را بهره می نامند که معمولا بصورت درصدی از مبلغ استفاده شده در مدت زمان استفاده محاسبه میشود.

مبلغ محاسبه شده برای پرداخت کننده هزینه و برای دریافت کننده سود میباشد.

شخصی مبلغ 1000 ریال از بانک دریافت مینماید وتعهد میکند که در پایان سال وجه دریافتی را به همراه 10 درصد بیشتر  به بانک باز پرداخت نمایدبنابراین شخص مورد بحث در پایان سال علاوه بر 1000ریال اصل پول مبلغ10%*1000=100ریال (مجموعا 1100) بعنوان هزینه استفاده از پول که همان بهره میباشد پرداخت نماید پس خواهیم داشت:

 

1100=10%1000+1000یعنی1100=(100/10+1)1000

بنابراین اگر این شخص مقدار بهره مورد پرداختیش راr%در نظر بیگیریم در پایان سال اول بابت aریال دریافتی خود مبلغ (1+r%)a  پرداخت نماید.

اگر rبرابر با نرخ تورم باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 

در اینصورت بانک در حقیقت سودی دریافت ننموده بلکه در حقیقت توانسته

 

 قدرت خرید خویش را حفظ نمایدپس در حقیقت1000 ریال سال جاری برابر با

 

1100 ریال سال آتی می باشد در این حالت به زبان مالی خواهیم گفت:

 

1100 ریال ارزش آتی 1000ریال سال جاری می باشد.

یا

1000 ریال سال جاری ارزش فعلی 1100 ریال سال آتی خواهد بود.

قرارداد1:در این کتاب ارزش فعلی را با  pوارزش آتی را باf بیان مینماییم.

اکنون اگر ارزش آتی pریال را در سال nبعد خواهیم داشت:

F=p*(1+r%)^n

واگر ارزش فعلی مبلغ fریال را بخواهیم داریم:

                                                                 p=f *1/(1+r%)^n

قرارداد2:به مقدار (r%+1)^nعامل بهره مرکب یا عامل ارزش ذاتی میگویند که آنرا با CVIFیاf/p نشان میدهند.

 

قرارداد3:به مقدار 1/(r%+1)^nعامل ارزش فعلی (تبدیل کننده به ارز ش فعلی)یا عامل بهره ارزش فعلی میگویند وآنرا با PVIFیا   p/fنشان میدهند.

 

تبصره:در فرمولهای ارزش فعلی یا ارزش مرکب فرض بر محاسبه سالیانه می باشد واگر بخواهیم بهره بیش از یکباردر سال پرداخت یا دریافت نماییم فرمول به صورت((r%/m)+1)^m*nکه در آن mبیانگر دفعات پرداخت بهره در یکسال میباشد بیان میگردد.

 

اقساط سالیانه:فرض کنید شخصی بطور سالینه هر سال مبلغaریال در بانک با نرخ rسرمایه گذاری میکند این شخص در پایان سال اول مبلغa(1+r%)خواهد داشت وچون در سال دوم مبلغ aریال دیگر به سرمایه گذاری خود اضافه میکند لذا در پایان سال دوم(در اول سال سوم) موجودی وی به قرار زیر محاسبه میشود:

                                                            (a(1+R%))(1+R%)       +a(1+R%)                   

 بابت مبلغ سال دوم  + بابت مبلغ سال اول

به همین ترتیب مبلغ حاصل از سرمایه گذاری محاسبه میشود در این حالت برای محاسبه مبلغ سرمایه گذاری در سال nام از فرمول

F1=A(CVIFa)=A(F/A r n)   استفاده میکنیم.بهCVIFaیا(F/A)عامل ارزش مرکب اقساط گفته میشود 

حال در نظر بگیرید شخص مورد نظر میخواهدارزش فعلی مبلغ f1را بدست آورد در اینصورت باید از حاصلضربf1در PVIFاستفاده نماید اما راه حل ساده تر آن است که از فرمول :

A=(PVIFa)=A(p/A r n)که آنرا با P/Aنمایش داده وعامل ارزش فعلی اقساط گویند استفاده نمود.

    


نظرات()  
Globalplus
پنجشنبه 14 تیر 1397 09:08 ق.ظ
Tһis is а topic that is neɑr to my heart... Τhank yօu!
Еxactly wheгe are your contact deails thօugh?
tobiah
جمعه 8 تیر 1397 11:08 ب.ظ
Ꮤhat's up, itts pleasant paragraph ɑbout media print, wwe аll be familiar wth media is a great source of data.
viagra kopen onder rembours
یکشنبه 3 تیر 1397 07:22 ب.ظ
I blog quite often and I reaⅼly thаnk you foг your ϲontent.
Yօur article has reаlly peaked my intеrest. I'm gօing to book mwrk ʏour site аnd ҝeep checking for neww details аbout once ρer week.
I opted in fοr your Feed too.
Stone Janah
دوشنبه 28 خرداد 1397 08:45 ب.ظ
My brother suggested Ӏ might lіke thiss web site.
Не ԝаs entirely right. Thіs post actuaⅼly made my ɗay.
Y᧐u can noot imagine јust how much tіme I һad spent for
this info! Tһanks!
Grow Faster
شنبه 29 اردیبهشت 1397 03:24 ق.ظ
Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wated to say that
I have really loved surtfing around your blog posts.
After all I'll be subscribing on your rss feed and I aam hoping you write again soon!
depforce
جمعه 31 فروردین 1397 09:28 ب.ظ
In fact no matter iif someone doesn't underztand aftesrward
its uup tto other peoople that they wil help, so herte it
taqkes place.
Hussin Ahmed
یکشنبه 26 فروردین 1397 10:31 ق.ظ
Hi! I simply ᴡould liқe to give yoս a hսge thumbs սp for your ցreat info yߋu
hɑve got here on this post. I ᴡill be returning to your blog foг more
ѕoon.
roman health reviews
جمعه 24 فروردین 1397 02:18 ق.ظ
I tһink thіs іs among the moѕt important information for mе.And і'm glad reading your article.
But wanna remark ⲟn some general things, The website style is gгeat,
thе articles іs really great : D. Good job, cheers
viagra super active 100mg
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:19 ق.ظ
Your method of explaining the whоlе thing in thіs post iѕ in fɑct pleasant, all be capable
of easily knoᴡ it, Thanks a lоt.
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 08:41 ق.ظ

Beneficial write ups. Thank you.
prices for cialis 50mg buy cialis sample pack free cialis cialis 20 mg cialis 100 mg 30 tablet only here cialis pills how to buy cialis online usa sialis warnings for cialis cialis dosage
Johnson Aly
شنبه 11 فروردین 1397 11:27 ق.ظ
Heyy there, You've done a great job. I wilkl definitely digg it and personally suggest to mmy friends.

I am sure they will be benefited from this site.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 01:39 ب.ظ
I'vе learn ѕeveral exceellent stuff һere. Ϲertainly prіϲe
bookmarking fߋr revisiting. I surprise howw mսch effort yoս put to
make this type of wonderful informative web site.
Cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 08:10 ق.ظ

Amazing material. Appreciate it!
cialis pills price each cialis dose 30mg cost of cialis cvs bulk cialis cialis generico in farmacia tesco price cialis venta de cialis canada cialis for daily use comprar cialis navarr cialis authentique suisse
Cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:55 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
only best offers 100mg cialis cialis 5 mg schweiz cialis for bph cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg scheda tecnica canadian discount cialis achat cialis en itali cialis online nederland cialis without a doctor's prescription achat cialis en suisse
Cheryle
جمعه 17 آذر 1396 08:45 ب.ظ
This design is incredible! You definitely know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved
to start my own blog (well, almost...HaHa!) Great job.
I really loved what you had to say, and more than that,
how you presented it. Too cool!
ask psychic question
چهارشنبه 10 آبان 1396 04:57 ب.ظ
این به نفع من است که سایت داشته باشد، که مفید است
به نفع دانش من است. با تشکر admin
Foot Pain
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:34 ب.ظ
Pretty! This has been a really wonderful article.
Thank you for supplying these details.
How much can you grow from stretching?
شنبه 14 مرداد 1396 10:30 ب.ظ
wonderful issues altogether, you just received a emblem new reader.
What might you suggest about your submit that you just made some days ago?

Any positive?
dsaunders.pixnet.net
چهارشنبه 7 تیر 1396 04:02 ق.ظ
Howdy! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting
a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!
Kelle
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:02 ب.ظ
Howdy exceptional website! Does running a blog like this take
a great deal of work? I have virtually no knowledge of computer programming however I had been hoping to
start my own blog in the near future. Anyways, if you have any recommendations or tips
for new blog owners please share. I understand this is off subject nevertheless I simply
needed to ask. Cheers!
BHW
یکشنبه 20 فروردین 1396 11:01 ب.ظ
I've been exploring for a little bit for any high-quality articles or
weblog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site.
Studying this information So i'm satisfied to exhibit that I have a very excellent uncanny
feeling I found out just what I needed. I most indubitably will make sure to do not omit this web site and provides it a glance on a continuing basis.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 09:30 ب.ظ
Everyone loves it when individuals come together and share opinions.

Great blog, continue the good work!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین

The institute financial services and management agahan taraz amin