تبلیغات
موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین - نمونه سؤالات حسابرسی1
سه شنبه 25 آبان 1389  11:13 ق.ظ    ویرایش: - -
نوع مطلب: سوالات مختلف ،

نمونه سؤالات حسابرسی1

با تشکر از سرکار خانم ضیائی که زحمت

 جمع آوری وتایپ مطالب را به عهده داشتند

 

 

1-تصمیم نهایی در مورد اینکه حسابرس نسبت به صاحبکار خود مستقل به نظر می رسد توسط کدام مرجع زیر اتخاذ می گردد؟

الف)حسابرسان                        ب)صاحبکار

ج)کمیته حسابرسی                  د)جامعه

2-کدام یک از عوامل زیر باعث ایجاد تقاضای استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی نمی باشد؟

الف)تضاد منافع بین استفاده کنندگان صورتهای مالی و تهیه کنندگان صورتهای مالی که مدیران هستند.

ب)توسعه دامنه مبادلات اقتصادی و عدم تخصص افراد در اضهار نظر حرفه ای.

ج)عدم دسترسی تصمیم گیرندگان به شرکتها و سازمانها.

د)مسؤلیت حسابرس جهت ارائه اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان

3- هدف حسابرس مستقل از رسیدگی به صورتهای مالی عبارت است از:

الف) حذف یا ارائه نادرست اثرات رویدادها یا مبادلات اقتصادی

ب) تعیین سوء استفاده احتمالی از دارائیهای واحد مورد رسیدگی.

ج) اظهار نظر در مورد اطلاعات و مدارک صاحب کار.

د) اظهار نظر حرفه ای نسبت به صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی و در ارتباط با مطلوبیت وضعیت.

4- مهمترین دلیل حسابرسی سالانه توسط م‍ؤسسه حسابرسی عبارتند از:

الف) اطمینان دادن به سرمایه گذاران و سایر افراد خارج از شرکت و نسبت به قابل اتکا بودن صورتهای مالی

ب) ایجاد امکان برای سلب مسئولیت شخصی از مسئولین و مدیران شرکت در مورد نقایص در صورتهای مالی

ج) برآوردن الزامات سازمان دولتی مبنی بر انجام حسایرسی

د) اطمینان از بر ملا شدن تقلب در صورت وجود

5- صورتهای مالی که در گزارش حسابرسی به آن اشاره می شود:

الف) صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته، صورت گردش وجوه نقد

ب) صورت سود و زیان،‌ترازنامه

ج) ترازنامه، سود و زیان، گردش وجوه نقد، صورت سود و زیان انباشته، یادداشتهای همراهد) صورت تغییرات در وضعیت مالی،تراز نامه،سود و زیان،سود و زیان انباشته،یادداشتهای همراه

6-کدامیک از عبارات زیر صحیح است:

الف)حسابرس اگر اشتباهاتی را در ارقام مندرج در صورتهای مالی مشاهده کند مؤظف است راسأ اصلاحات را در دفاتر اعمال نماید.

ب)اصل افشای حقایق با اصل راز داری در تضاد است.

ج)حسابرس مستقل با توجه به رسیدگی های انجام شده مسؤل اصلی صورتهای مالی می باشد.

د)هیچکدام

7-رسیدگی به کدامیک از موارد زیر جزء وظایف حسابرس مستقل نمی باشد؟

الف)موارد عدم افشا کافی اطلاعات در صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی

ب)موارد عدم اتخاذ تصمیمات صحیح توسط مدیران درباره نحوه اداره همور جاری شرکت

ج)موارد عدم رعایت اصول حسابداری در تنظیم صورتهای مالی شرکت

د)موارد عدم رعایت قوانین و مقررات تجاری،مالیاتی و محاسباتی

8-اصل راز داری به مفهوم آن است که حسابرس می باید اسرار شرکت را:

الف)تنها در اختیار هیأت مدیره قرار دهد.

ب)تنها در اختیار کسانی قرار ده که دارای مبادلات بازرگانی با شرکت باشد.

ج)تنها در اختیار صاحبان سهام و مراجع ذی صلاح قانونی قرار دهد.

د)تنها در اختیار کسانی قرار دهند که به نوعی در شرکت مورد رسیدگی ذی نفع هستند.

9- استاندارد عملیاتی  کدام مفهوم زیر را شامل می شود:

الف)رسیدگی های جامع با رعایت استانداردهای قابل قبول حرفه ای ر شامل می شود و با دقت کافی تنظیم می شود

ب)حداقل معیار ها و اقداماتی که در هر حال حسابرسان باید از لحاظ برنامه ریزی و انجام عملیات حسابرسی در نظر بگیرند

ج)الزامات حرفه ای و نوع و حجم کا رحسابرس به منظور انجام رسیدگیهای لازم موضوع حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک و توضیحات و اطلاعات مورد نیاز

د)هر سه مورد صحیح است

10-بی توجهی عمده نسبت به استانداردهای پذیرفته شده از سوی حسابرسان ....... تلقی می شود

الف)سهل انگاری                      ب)قصور

ج)تقلب                                  د)عدم اجرای کامل قرار داد

11-حسابرسان ممکن است در مقابل چند طبقه از اشخاص زیر مسؤل باشند:

الف)مسؤلیت در مقابل صاحب کار

ب)مسؤلیت در مقابل اشخاص ثالث

ج)1و2

د)مسؤلیت در مقابل جامعه حسابرسان داخلی

12-کدام گزینه زیر مسؤلیت حسابرسان را بیان می کند:

الف) مسؤلیت ناشی از خلاف واقع یا سوء نیت

ب)مسؤلیت حاصل از قصور و اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه

ج)فقط مسؤلیت ناشی از قصور

د)1و2

13-رعایت کدام یک از موارد زیر دعاوی احتمالی علیه حسابرسان را محدود می سازد؟

الف)تاکید بیشتر بر رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای

ب)تاکید بر کیفیت به جای افزایش در کمیت گزارش ها

ج)اعمال دقت بیشتر در رسیدگی به صورتهای مالی صاحبکارانی که مشکل مالی دارند

د)هر سه مورد

14-اشخاص ثالث ذی نفع زیان دیده برای تامین زیان خود از حسابرسان باید.....را ثابت کنند.

الف)تقصیر حسابرسان در اثر سهل انگاری بوده

ب)زیان آنها در اثر اتکا به اظهار نظر حسابرسان بوده

ج)1و2

د)هیچکدام

15-کدامیک از بندهای زیر در گزارش عدم اظها نظر حذف می گردد؟

الف)بند مقدمه                         ب)بند حدود رسیدگی

ج)بند توضیحی                         د)بند اظها نظر

16-نوع و ماهیت حسابرسی در کدامیک از بندهای گزارش حسابرسی بیان می شود؟

الف)بند اظها نظر                       ب)بند توضیحی

ج)بند مقدمه                           د)حدود رسیدگی

17-مهم ترین دلیل اجرای شرکتها باری حسابرسی سالانه صورتهای مالی آنها عبارت است از:

الف)اطمینان دادن نسبت به قابل اتکا بودن صورتهای مالی

ب)برآوردن الزامات قانونی

ج)پیدا کردن تقلب و اشتباهات صورتهای مالی

د)رفع مسؤلیتهای مدیران

18-در گزارش حسابرسی موضوع استانداردهای حسابرسی در بند ......و موضوع اصول حسابداری در بند......قرار دارد.

الف)اظهار نظر- بند دامنه رسیدگی

ب)حدود رسیدگی- بند اضهار نظر

ج)بند حدود رسیدگی- بند اظهار نظر

د)بند اظهار نظر- بند میانی

19-ارائه گزارش حسابرسی به اشخاص ذی نفع(جز به سهام داران شرکت که حسابرسان را انتخاب کرده اند) وقتی عملی است که:

الف)اینگونه اشخاص مستقیما با حسابرس مکاتبه کنند.

ب)حسابرس خود راسا و بدون مجوز این کار را انجام دهد.

ج)مجمع به نمایندگی از طرف سهامداران مجوز این کار را صادر کرده باشد.

د)ممیز مالیاتی به نمایندگی از طرف این اشخاص از حسابرسان در خواست کند.

20-مسول رعایت استاندارد عملیاتی و تعیین روش حسابرسی با کدام یک از افراد زیر می باشد؟

الف)شرکا                               ب)سرپرستان

ج)حسابرسان ارشد                   د)کمک حسابرس

21-نخستین موارد توافق حسابرس و صاحبکار:

الف)برنامه ریزی حسابرس           ب)قرارداد

ج)1و2                                   د)هیچکدام

22-حسابرسان مستقل در رسیدگی به حسابهای شرکت مورد نظر به منظور صدور اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی اقدامات زیر را انجام می دهند:

الف)با بررسی و رسیدگی به ترازنامه،سود و زیان اقدام به صدور گزارش حسابرسی می نمایند.

ب)با توجه به نتیجه رسیدگی به عملیات جاری رسیدگی های نهایی را برنامه ریزی و پس از تکمیل رسیدگی ها اقدام به صدور گزارش حسابرسی می نمایند.

ج)بر اساس رسیدگی به اسناد،مدارک و دفاتر شرکت گزارش حسابرسی را تهیه می نمایند.

د)از کارشناس حسابها استفادهنموده و بر اساس نتیجه کار ایشان اقدام به صدور گزارش حسابرسی می نماید.

23-در صورت وجود محدودیت در رسیدگی که با اهمیت اساسی باشد نوع گزارش حسابرسی کدامیک ااست:

الف)مقبول                              ب)مشروط

ج)عدم اظهار نظر                      د)مردود

24-مواردی که به طور حتم در گزارش حسابرسی ضمن سال مطرح است عبارت است از:

الف)نقاط ضعف ناشی از عدم وجود کنترلهای مطلوب در سیستم کنترلهای داخلی شرکت

ب)موارد عدم رعایت قوانین و مقررات وضع شده توسط مدیریت شرکت مورد رسیدگی

ج)موارد اشکال مشاهده شده در مراحل ارزیابی سیستم کنترل و اجرای رسیدگی های عملیاتی

د)نقاط ضعف ناشی از عدم اجرای کنترل های مطلوب موجود در سیستم کنترل های داخلی شرکت مورد رسیدگی

25-در کدامیک از شرائط زیر مؤسسه حسابرسی در رابطه با تعیین حق الزحمه خود آیین رفتار حرفه ای را نقض می کند:

الف)حق الزحمه ای که پرداخت آن منوط به روشن شدن اثر گزارش حسابرسی در خواست شرکت مبنی بر در خواسست وام از بانک شرکت

ب)حق الزحمه ای که بعدا توسط دادگاه ورشکستگی تعیین خواهد شد.

ج)حق الزحمه ای که بر مبنای نوع کار باشددو نه بر مبنای زمان صرف شده

د)حق الزحمه ای که بر مبنای حق الزحمه ای حسابرسی باشد

26-یک گزارش حسابرسی مقبول معمولا کدام مطلب زیر را به صراحت بیان نمی کند:

الف)نظر حسابرس در مورد انطباق صورتهای مالی با اصول پذیرفته حسابداری

ب)رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی در اجرای عملیات حسابرسی

ج)رضایت بخش بودن ساختار کنترل داخلی

د)موضوع رسیدگی

27-حسابرس مستقل وقتی اظهار نظر منفی(مردود)نسبت به صورتهای مالی می نماید که:

الف)هیت مدیره از ارائه گواهی نامه نامه مدیران خودداری نماید.

ب)بر اساس نتایج رسیدگی اقلام دارایی و بدهی به صورت غیر واقعی در حسابها انعکاس داشته باشد.

ج)وقتی که پاسخ تأئیدیه بدهکاران دریافت نشده است.

د)وقتی که حسابرس در شمارش موجودی های جنسی پایان سال حضور نداشته باشد.

28-در خصوص انواع اظهار نظر حسابرسان کدامیک از موارد زیر غلط است؟

الف)عدم توافق مهم و اساسی باعث اظهار نظر مردود می گردد.

ب)محدودیت و ابهام مهم و غیر اساسی باعث اظهار نظر مشروط می گردد.

ج)محدودیت و ابهام مهم واساسی باعث عدم اظهار نظر حسابرسی می گردد.

د)عدم توافق مهم و اساسی باعث عدم اظهار نظر می گردد.

29-ابهام در حسابرسی به ..............تقسیم می شود.

الف)ابهام ذاتی_محدودیت رسیدگی

ب)ابهام ذاتی_خطر ذاتی

ج)ابهام ذاتی_خطر کنترل

د)هیچکدام

30-هدف از برقراری سیستم کنترل داخلی عبارت است از:

الف)حفظ منافع مالی در مقابل سوءاستفاده و تقلب و عدم کارایی مدیران و کارکنان

ب)افزایش دقت و قابلیت اعتماد اطلاعات و ایجاد تشویق در کارکنان در جهت عمل به مقررات و سیاست کلی شرکت.

ج)اظهار نظر در میزان کارایی عملیات هر یک از واحدها و ادارات یک مؤسسه.

د)همه موارد صحیح است.

31- کنترل های مربوط به مرغوبیت کالا در حوزه کدامیک از کنترلهای زیر می باشد؟

الف)کنترل مالی

ب)کنترل خارجی

ج)کنترل عملیاتی

د)کنترل حفاظتی

32-منظور از تهیه پرسشنامه کنترل داخلی کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف)ارزیابی عملکرد مدیریت

ب)ارزیابی کفایت مدارک حسابداری

ج)ارزیابی سیستم کنترل داخلی

د)ارزیابی سوددهی

33-در تقسیم بندی کنترل های حاکم بر واحد اقتصادی کنترل سرپرستی جزئ کدامیک از کنترلهای مذبور می باشد؟

الف)کنترل پایه

ب)کنترل عملیاتی

ج)کنترل انظباطی

د)کنترل هایی از خارج

34-پرسشنامه کنترل داخلی حسابداری در کدامیک از کاربرگها نگهداری می شود؟

الف)کاربرگ نهایی

ب)کاربرگ عمومی

ج)کاربرگ فرعی

د)کاربرگ تعدیل

35-در مورد پرسشنامه کنترل داخلی کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

الف)پرسشنامه کنترل داخلی با توجه به کنترلهای داخلی شرکت مورد رسیدگی به پرسشنامه کنترل داخلی پایه و استاندارد طبقه بندی شده است.

ب)پرسشنامه کنترل داخلی توسط مدیر مالی شرکت مورد رسیدگی تهیه و جهت استفاده بعدی در شرکت نگهداری می شود.

ج)با تکمیل پرسشنامه کنترل داخلی قطعأ می توان از اجرای کنترل های داخلی اطمینان حاصل نمود.

د)پرسشنامه کنترا داخلی توسط حسابدار تهیه و جهت استفاده بعدی در سوابق شرکت نگهداری می شود.

36-کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف)اصل استقلال حسابرس از جمله استانداردهای گزارشگری است.

ب)بررسی و ارزیابی کنترل داخلی از جمله استانداردهای اجرای عملیات است.

ج)داشتن برنامه حسابرسی از جمله استانداردهای عمومی است.

د)لزوم کارآمد بودن حسابرس (داشتن و صلاحیت فنی) از جمله استانداردهای عملیاتی است.

37-کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

الف)استفاده از شماره سریال چاپی برای فرمهای مورد استفاده در شرکت یک کنترل داخلی است.

ب)نگهداری حسابهای منترل مثلا بدهکاران-بستانکاران یک کنترل پایه است.

ج)تقسیم وظائف از جمله کنترل های انظباطی است.

د)لزوم رعایت استانداردهای تعیین شده از جانب اداره استاندارد یک کنترل داخلی مالی است.

38-هدف از بررسی نظام کنترل های داخلی یک شرکت توسط حسابرس مستقل...

الف)منحصرأ تهیه وتنظیم نامه مدیریت و استفاده از نتایج آن جهت ارائه به مدیران

ب)تهیه و تنطیم نامه مدیریت و استفاده از نتایج آن در حسابرسی نهایی

ج) تهیه و تنطیم نامه مدیریت و استفاده از نکات درج شده در آن توسط مجمع عمومی صاحبان سهام

د) تهیه و تنطیم نامه مدیریت جهت تنظیم گزارش حسابرسی

39-اخذ گواهی نامه مدیران (تائیدیه مدیران)به منظور:

الف)پذیرش مسؤلیت تهیه صورتهای مالی و مفاد آن می باشد

ب)تهیه کامل صورتهای مالی و اعلام اینکه کلیه وقایع مالی در صورتهای مالی افشاءشده است.

ج)تائیدیه مجدد صورتهای مالی و اعلام اینکه کلیه وقایع مالی و تعهدات در صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست درج شده است.

د)اعلام کلیه وقایع مرتبط با صورتهای مالی

40-در چه شرایطی فقدان کنترلهای انظباطی در یک شرکت از نظر حسابرس فقط ضعف کنتراهای داخلی نیست؟

الف)شرکت مورد رسیدگی تا کنون توسط هیچ حسابرس مستقلی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

ب)شرکت مورد رسیدگی یک شرکتی خدماتی بوده و فاقد پیچیدگیهای مربوط به یک شرکت تولیدی می باشد.

ج)شرکت مورد رسیدگی یک شرکت کوچک بوده و عملیات جاری آن وسعت نداشته است.

د)شرکت مورد رسیدگی موارد فقدان کنترلهای انظباطی را از طریق استقرار کنترلهای جایگزین جبران نموده باشد.

41-هدف از رسیدگی عملیاتی در طی یک دوره مالی توسط حسابرس مستقل آن است که...

الف)ضمن ارزیابی کنترلهای داخلی مستقر در شرکت و ارزیابی نتایج آن حدود رسیدگی آخر سال را تعیین نماید.

ب)برخی از آزمونهای حسابرسی انجام شود.

ج)ضمن ارزیابی کنترلهای داخلی مستقر در شرکت و ارزیابی نتایج آن از صحت عملیات بعدی اطمینان حاصل می کنیم.

د)به صحت اطلاعات مندرج در پرسشنامه کنترل داخلی اطمینان حاصل می کنیم.

42-کنترل های داخلی هر واحد اقتصادی به چند گروه تقسیم می شود؟

الف)کنترلهای مالی و عملیاتی

ب)کنترلهای مالی_کنترلهای خارج

ج)کنترلهای خارج،عملیاتی

د)هیچکدام

43-روش مربوط به ثبت سیستم کنترل داخلی کدام است؟

الف)ثبت سیستم از طریق نمودار

ب)شرح گردش عملیات

ج)1و2

د)ثبت سیستم کامپیوتری

44-پرسشنامه کنترل داخلی به چه منظوری تهیه می شود؟

الف)ارزیابی سود یا زیان دهی شرکت

ب)ارزیابی سیستم مالی شرکت

ج)ارزیابی کفایت مدیران

د)ارزیابی سیستم کنترل داخلی

45-برای ارزیابی کنترلهای داخلی از کدام ابزارکنترلی استفاده می شود؟

الف)گزارش مطلوب

ب)اظهار نظر جامع

ج)پرسشنامه کنترل داخلی

د)تشریح نمودار

46-کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف)ردیابی یعنی اینکه حسابرس صحت رویدادهای ثبت شده در سوابق مالی را در اسناد و مدارک اولیه شرکت کنترل کند.

ب)سندرسی یعنی حسابرس از وجود اسناد و مدارک مفید برای معاملات مورد رسیدگی اطمینان حاصل کند.

ج)در روش محاسبت مجدد حسابرس کلیه عملیات انجام شده توسط حسابدار را مجددأ کنترل می نماید.

د)هیچکدام

47-مشخص نمایید کدامیک از کنترلهای زیر کنترل پایه است؟

الف)تهیه صورتهای مغایرت بانکی توسط شخص مستقل از نگه دارنده حسابهای بانکی

ب)عدم دریافت وجه صورت حساب فروش توسط ثبت کننده دفتر معین بدهکاران

ج)نظارت بر استفاده ار شماره مسلسل فاکتورهای فروش

د)تهیه حسابهای معین بدهکاران و بستانکاران

48-بهترین روش کشف میزان موجودیهای صدمه دیده انبار توسط حسابرس در پایان سال عبارت است از:

الف)اخذ تاییدیه از مدیریت به منظور اطمینان از سالم بودن موجودی انبار

ب)حضور در انبار گردانی و مشاهده عینی کالا در پایان سال و مقایسه تعدا کالای کم گردش

ج)مقایسه تعدا کالاهای کم گردش

د)مقایسه گردش موجودی شرکت در سال جاری با سال قبل

49-برای اثبات نهایی مانده بدهکاران یک شرکت توسط حسابرس مستقل:

الف)مانده بدهکاران طبق دفاتر با اسناد و مدارکموجود مطابقت داده می شود.

ب)صورت ریز اقلام متشکله بدهکاران با دفتر کل مطابقت داده می شود.

ج)نسبت به ارسال تاییدیه برای بدهکاران و مقابله پاسخهای دریافتی با مانده بدهکاران اقدام شود.

د)با استفاده از روش مصاحبه شفاهی نسبت به صحت بدهی فرد اطمینان حاصل می شود.

50-در انبارگردانی به عمل آمده در موجودیهای شرکت الف مشخص گردید که تعدادی موجودیهای شمارش شده کمتر از تعدادی است که در کارتهای حسابداری انبار و دفاتر نشان داده شده،این امر می تواند علت عدم ثبت:

الف) فروشها                           ب)برگشت از فروش

ج)خرید                                  د)تخفیفات فروش

    

الف
   

ب
   

ج
   

د

1
   

   

   

   

*

2
   

   

   

   

*

3
   

   

   

   

*

4
   

*
   

   

   

5
   

   

   

*
   

6
   

   

   

   

*

7
   

   

*
   

   

8
   

   

   

*
   

9
   

   

   

   

*

10
   

   

*
   

   

11
   

   

   

*
   

12
   

   

   

   

*

13
   

   

   

   

*

14
   

   

   

*
   

15
   

   

*
   

   

16
   

   

   

*
   

17
   

*
   

   

   

18
   

   

   

*
   

19
   

   

   

*
   

20
   

   

*
   

   

21
   

   

*
   

   

22
   

   

*
   

   

23
   

   

   

*
   

24
   

   

   

   

*

25
   

*
   

   

   

26
   

   

   

*
   

27
   

   

*
   

   

28
   

   

   

   

*

29
   

*
   

   

   

30
   

   

   

   

*

31
   

   

   

*
   

32
   

   

   

*
   

33
   

   

   

*
   

34
   

   

*
   

   

35
   

*
   

   

   

36
   

   

*
   

   

37
   

   

   

   

*

38
   

   

*
   

   

39
   

   

   

*
   

40
   

   

   

*
   

41
   

*
   

   

   

42
   

*
   

   

   

43
   

   

   

*
   

44
   

   

   

   

*

45
   

   

   

*
   

46
   

   

   

*
   

47
   

   

   

   

*

48
   

   

*
   

   

49
   

   

   

*
   

50
   

*
   

   

   

 

   


نظرات()  
Olejki CBD
سه شنبه 2 بهمن 1397 04:57 ق.ظ
It's actually a cool and useful piece of info.
I am happy that you shared this useful information with us.
Please stay us informed like this. Thanks for sharing.
krzem organiczny opinie
یکشنبه 30 دی 1397 04:27 ب.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
Is this a paid theme or did you modify it yourself?
Either way keep up the excellent quality writing, it's rare to see a great blog like this one nowadays.
Olejki konopne
یکشنبه 23 دی 1397 09:33 ب.ظ
What's up to all, for the reason that I am truly keen of
reading this webpage's post to be updated on a regular
basis. It carries nice data.
Cialis online
جمعه 16 آذر 1397 02:23 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
when can i take another cialis cialis billig cialis kamagra levitra generic cialis 20mg tablets cialis tadalafil online cialis daily reviews cheap cialis buy original cialis cialis flussig low cost cialis 20mg
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:15 ب.ظ

Cheers, I value this!
cialis professional from usa cialis kaufen bankberweisung the best choice cialis woman no prescription cialis cheap cialis baratos compran uk cialis super acti pastillas cialis y alcoho cialis therapie cialis professional from usa cost of cialis cvs
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:40 ب.ظ

You mentioned it very well.
enter site 20 mg cialis cost cialis generic availability click here to buy cialis cialis tablets australia cialis professional from usa cialis australia org ou acheter du cialis pas cher cialis preise schweiz does cialis cause gout cialis patentablauf in deutschland
buy generic cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:04 ق.ظ

Perfectly expressed genuinely. .
callus we like it cialis price cialis 10 doctissimo cialis generique 5 mg cialis 5 mg effetti collateral cialis generico online venta cialis en espaa generic cialis at the pharmacy generico cialis mexico cialis cost
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:39 ق.ظ

You expressed that adequately.
we choice cialis uk generic cialis pill online generic cialis pill online low dose cialis blood pressure weblink price cialis where do you buy cialis sublingual cialis online cialis dose 30mg acheter du cialis a geneve cialis 20 mg best price
tedfoj4648682023.wordpress.com
سه شنبه 13 آذر 1397 02:37 ق.ظ
Ɍaspbsrry Clafouti Recipe + Larger Picture.
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 09:48 ب.ظ

You actually revealed it perfectly!
legalidad de comprar cialis cialis dosage amounts ou acheter du cialis pas cher cialis 30 day sample cialis 20 mg cut in half cialis mit grapefruitsaft click here take cialis sialis cialis generico in farmacia buy cialis online cheapest
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:11 ق.ظ

Fine forum posts. Many thanks!
cialis dose 30mg tadalafil generic cialis farmacias guadalajara we choice cialis uk estudios de cialis genricos cost of cialis cvs cialis coupons printable opinioni cialis generico generic cialis levitra cialis generique
buy cialis usa
یکشنبه 11 آذر 1397 09:17 ب.ظ

Nicely put. Regards!
cialis pills boards we choice cialis uk buy cialis online cheapest miglior cialis generico cialis 20 mg best price buy cialis uk no prescription only best offers cialis use enter site natural cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis online
buy tadalafil pills
یکشنبه 11 آذر 1397 08:33 ق.ظ

Really all kinds of useful material!
cialis en 24 hora how to buy cialis online usa are there generic cialis cialis ahumada cialis 5mg prix safe dosage for cialis how do cialis pills work cialis purchasing buy online cialis 5mg achat cialis en itali
buy cialis medication
شنبه 10 آذر 1397 09:28 ب.ظ

Awesome material. Many thanks.
effetti del cialis how to purchase cialis on line cialis tablets australia cialis 05 safe site to buy cialis online cialis qualitat buying cialis overnight click here take cialis when will generic cialis be available wow look it cialis mexico
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 08:17 ق.ظ

Regards! Numerous stuff!

cialis super kamagra buy original cialis miglior cialis generico cialis authentique suisse cialis dosage amounts low dose cialis blood pressure cialis 100 mg 30 tablet the best site cialis tablets prescription doctor cialis cialis et insomni
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 08:59 ب.ظ

Valuable facts. Kudos!
cialis generico i recommend cialis generico cialis coupons printable callus cialis 5mg prix ou trouver cialis sur le net enter site natural cialis cialis arginine interactio generic cialis soft gels cialis savings card
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 09:05 ق.ظ

Regards. I like this!
generic cialis tadalafil cialis flussig acheter du cialis a geneve we like it cialis soft gel ou acheter du cialis pas cher tadalafil cialis for sale cialis generika cialis cipla best buy enter site 20 mg cialis cost
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:03 ب.ظ

Excellent facts. Cheers.
cialis lilly tadalafi cialis generico online compare prices cialis uk cialis 30 day trial coupon american pharmacy cialis cialis patent expiration cialis online nederland does cialis cause gout click now buy cialis brand recommended site cialis kanada
buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:30 ق.ظ

You actually mentioned this adequately.
order generic cialis online cialis alternative cialis 20 mg effectiveness tadalafil 10 mg cialis e hiv the best choice cialis woman purchasing cialis on the internet cialis diario compra cialis coupons printable viagra or cialis
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:47 ب.ظ

Seriously a good deal of helpful knowledge!
cialis dosage purchasing cialis on the internet cialis 20 mg cut in half trusted tabled cialis softabs how do cialis pills work cialis 30 day sample cialis super acti cialis dose 30mg ou acheter du cialis pas cher enter site very cheap cialis
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:55 ق.ظ

Useful tips. Many thanks!
cialis generico cialis patent expiration try it no rx cialis tadalafil 10 mg click here take cialis can i take cialis and ecstasy cost of cialis cvs cialis 10mg prix pharmaci cialis usa cost we like it cialis price
Kyle
سه شنبه 6 آذر 1397 07:55 ب.ظ
You may as well have green tea or raspberry leaf tea.
http://mahaliaemanuel.mywibes.com/
سه شنبه 6 آذر 1397 10:24 ق.ظ
Cumpara Raspberry Pi three Model B 1 Gb RAM de la eMAG!
herbal medicines and their uses
یکشنبه 27 آبان 1397 08:20 ب.ظ
Raspberry Clafouti Recipe + Bigger Picture.
raspberry almond clafoutis recipe
یکشنبه 13 آبان 1397 05:46 ق.ظ
Raspberry Clafouti Recipe + Larger Image.
vitamine per la crescita dei capelli
دوشنبه 7 آبان 1397 04:09 ق.ظ
The other day, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 25
foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad
is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I
had to share it with someone!
haar pillen
یکشنبه 6 آبان 1397 05:01 ق.ظ
I'll immediately take hold of your rss as I can not in finding your
email subscription link or e-newsletter service.

Do you have any? Please allow me understand in order
that I could subscribe. Thanks.
Loan Companies In Savannah Ga
سه شنبه 1 آبان 1397 08:30 ق.ظ
Hello friends, nice post and fastidious arguments commented here, I am in fact enjoying by these.
drone
چهارشنبه 25 مهر 1397 04:23 ب.ظ
A person necessarily lend a hand to make critically articles I would state.
That is the very first time I frequented your website page
and thus far? I surprised with the analysis you made to
make this particular submit extraordinary.
Magnificent process!
best hair loss pills
چهارشنبه 25 مهر 1397 01:47 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on hopelessness.
Regards
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین

The institute financial services and management agahan taraz amin