تبلیغات
موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین - نمونه سؤالات حسابرسی1
سه شنبه 25 آبان 1389  12:13 ب.ظ    ویرایش: - -
نوع مطلب: سوالات مختلف ،

نمونه سؤالات حسابرسی1

با تشکر از سرکار خانم ضیائی که زحمت

 جمع آوری وتایپ مطالب را به عهده داشتند

 

 

1-تصمیم نهایی در مورد اینکه حسابرس نسبت به صاحبکار خود مستقل به نظر می رسد توسط کدام مرجع زیر اتخاذ می گردد؟

الف)حسابرسان                        ب)صاحبکار

ج)کمیته حسابرسی                  د)جامعه

2-کدام یک از عوامل زیر باعث ایجاد تقاضای استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی نمی باشد؟

الف)تضاد منافع بین استفاده کنندگان صورتهای مالی و تهیه کنندگان صورتهای مالی که مدیران هستند.

ب)توسعه دامنه مبادلات اقتصادی و عدم تخصص افراد در اضهار نظر حرفه ای.

ج)عدم دسترسی تصمیم گیرندگان به شرکتها و سازمانها.

د)مسؤلیت حسابرس جهت ارائه اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان

3- هدف حسابرس مستقل از رسیدگی به صورتهای مالی عبارت است از:

الف) حذف یا ارائه نادرست اثرات رویدادها یا مبادلات اقتصادی

ب) تعیین سوء استفاده احتمالی از دارائیهای واحد مورد رسیدگی.

ج) اظهار نظر در مورد اطلاعات و مدارک صاحب کار.

د) اظهار نظر حرفه ای نسبت به صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی و در ارتباط با مطلوبیت وضعیت.

4- مهمترین دلیل حسابرسی سالانه توسط م‍ؤسسه حسابرسی عبارتند از:

الف) اطمینان دادن به سرمایه گذاران و سایر افراد خارج از شرکت و نسبت به قابل اتکا بودن صورتهای مالی

ب) ایجاد امکان برای سلب مسئولیت شخصی از مسئولین و مدیران شرکت در مورد نقایص در صورتهای مالی

ج) برآوردن الزامات سازمان دولتی مبنی بر انجام حسایرسی

د) اطمینان از بر ملا شدن تقلب در صورت وجود

5- صورتهای مالی که در گزارش حسابرسی به آن اشاره می شود:

الف) صورت سود و زیان، سود و زیان انباشته، صورت گردش وجوه نقد

ب) صورت سود و زیان،‌ترازنامه

ج) ترازنامه، سود و زیان، گردش وجوه نقد، صورت سود و زیان انباشته، یادداشتهای همراهد) صورت تغییرات در وضعیت مالی،تراز نامه،سود و زیان،سود و زیان انباشته،یادداشتهای همراه

6-کدامیک از عبارات زیر صحیح است:

الف)حسابرس اگر اشتباهاتی را در ارقام مندرج در صورتهای مالی مشاهده کند مؤظف است راسأ اصلاحات را در دفاتر اعمال نماید.

ب)اصل افشای حقایق با اصل راز داری در تضاد است.

ج)حسابرس مستقل با توجه به رسیدگی های انجام شده مسؤل اصلی صورتهای مالی می باشد.

د)هیچکدام

7-رسیدگی به کدامیک از موارد زیر جزء وظایف حسابرس مستقل نمی باشد؟

الف)موارد عدم افشا کافی اطلاعات در صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی

ب)موارد عدم اتخاذ تصمیمات صحیح توسط مدیران درباره نحوه اداره همور جاری شرکت

ج)موارد عدم رعایت اصول حسابداری در تنظیم صورتهای مالی شرکت

د)موارد عدم رعایت قوانین و مقررات تجاری،مالیاتی و محاسباتی

8-اصل راز داری به مفهوم آن است که حسابرس می باید اسرار شرکت را:

الف)تنها در اختیار هیأت مدیره قرار دهد.

ب)تنها در اختیار کسانی قرار ده که دارای مبادلات بازرگانی با شرکت باشد.

ج)تنها در اختیار صاحبان سهام و مراجع ذی صلاح قانونی قرار دهد.

د)تنها در اختیار کسانی قرار دهند که به نوعی در شرکت مورد رسیدگی ذی نفع هستند.

9- استاندارد عملیاتی  کدام مفهوم زیر را شامل می شود:

الف)رسیدگی های جامع با رعایت استانداردهای قابل قبول حرفه ای ر شامل می شود و با دقت کافی تنظیم می شود

ب)حداقل معیار ها و اقداماتی که در هر حال حسابرسان باید از لحاظ برنامه ریزی و انجام عملیات حسابرسی در نظر بگیرند

ج)الزامات حرفه ای و نوع و حجم کا رحسابرس به منظور انجام رسیدگیهای لازم موضوع حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک و توضیحات و اطلاعات مورد نیاز

د)هر سه مورد صحیح است

10-بی توجهی عمده نسبت به استانداردهای پذیرفته شده از سوی حسابرسان ....... تلقی می شود

الف)سهل انگاری                      ب)قصور

ج)تقلب                                  د)عدم اجرای کامل قرار داد

11-حسابرسان ممکن است در مقابل چند طبقه از اشخاص زیر مسؤل باشند:

الف)مسؤلیت در مقابل صاحب کار

ب)مسؤلیت در مقابل اشخاص ثالث

ج)1و2

د)مسؤلیت در مقابل جامعه حسابرسان داخلی

12-کدام گزینه زیر مسؤلیت حسابرسان را بیان می کند:

الف) مسؤلیت ناشی از خلاف واقع یا سوء نیت

ب)مسؤلیت حاصل از قصور و اهمال و سهل انگاری در انجام وظیفه

ج)فقط مسؤلیت ناشی از قصور

د)1و2

13-رعایت کدام یک از موارد زیر دعاوی احتمالی علیه حسابرسان را محدود می سازد؟

الف)تاکید بیشتر بر رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای

ب)تاکید بر کیفیت به جای افزایش در کمیت گزارش ها

ج)اعمال دقت بیشتر در رسیدگی به صورتهای مالی صاحبکارانی که مشکل مالی دارند

د)هر سه مورد

14-اشخاص ثالث ذی نفع زیان دیده برای تامین زیان خود از حسابرسان باید.....را ثابت کنند.

الف)تقصیر حسابرسان در اثر سهل انگاری بوده

ب)زیان آنها در اثر اتکا به اظهار نظر حسابرسان بوده

ج)1و2

د)هیچکدام

15-کدامیک از بندهای زیر در گزارش عدم اظها نظر حذف می گردد؟

الف)بند مقدمه                         ب)بند حدود رسیدگی

ج)بند توضیحی                         د)بند اظها نظر

16-نوع و ماهیت حسابرسی در کدامیک از بندهای گزارش حسابرسی بیان می شود؟

الف)بند اظها نظر                       ب)بند توضیحی

ج)بند مقدمه                           د)حدود رسیدگی

17-مهم ترین دلیل اجرای شرکتها باری حسابرسی سالانه صورتهای مالی آنها عبارت است از:

الف)اطمینان دادن نسبت به قابل اتکا بودن صورتهای مالی

ب)برآوردن الزامات قانونی

ج)پیدا کردن تقلب و اشتباهات صورتهای مالی

د)رفع مسؤلیتهای مدیران

18-در گزارش حسابرسی موضوع استانداردهای حسابرسی در بند ......و موضوع اصول حسابداری در بند......قرار دارد.

الف)اظهار نظر- بند دامنه رسیدگی

ب)حدود رسیدگی- بند اضهار نظر

ج)بند حدود رسیدگی- بند اظهار نظر

د)بند اظهار نظر- بند میانی

19-ارائه گزارش حسابرسی به اشخاص ذی نفع(جز به سهام داران شرکت که حسابرسان را انتخاب کرده اند) وقتی عملی است که:

الف)اینگونه اشخاص مستقیما با حسابرس مکاتبه کنند.

ب)حسابرس خود راسا و بدون مجوز این کار را انجام دهد.

ج)مجمع به نمایندگی از طرف سهامداران مجوز این کار را صادر کرده باشد.

د)ممیز مالیاتی به نمایندگی از طرف این اشخاص از حسابرسان در خواست کند.

20-مسول رعایت استاندارد عملیاتی و تعیین روش حسابرسی با کدام یک از افراد زیر می باشد؟

الف)شرکا                               ب)سرپرستان

ج)حسابرسان ارشد                   د)کمک حسابرس

21-نخستین موارد توافق حسابرس و صاحبکار:

الف)برنامه ریزی حسابرس           ب)قرارداد

ج)1و2                                   د)هیچکدام

22-حسابرسان مستقل در رسیدگی به حسابهای شرکت مورد نظر به منظور صدور اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی اقدامات زیر را انجام می دهند:

الف)با بررسی و رسیدگی به ترازنامه،سود و زیان اقدام به صدور گزارش حسابرسی می نمایند.

ب)با توجه به نتیجه رسیدگی به عملیات جاری رسیدگی های نهایی را برنامه ریزی و پس از تکمیل رسیدگی ها اقدام به صدور گزارش حسابرسی می نمایند.

ج)بر اساس رسیدگی به اسناد،مدارک و دفاتر شرکت گزارش حسابرسی را تهیه می نمایند.

د)از کارشناس حسابها استفادهنموده و بر اساس نتیجه کار ایشان اقدام به صدور گزارش حسابرسی می نماید.

23-در صورت وجود محدودیت در رسیدگی که با اهمیت اساسی باشد نوع گزارش حسابرسی کدامیک ااست:

الف)مقبول                              ب)مشروط

ج)عدم اظهار نظر                      د)مردود

24-مواردی که به طور حتم در گزارش حسابرسی ضمن سال مطرح است عبارت است از:

الف)نقاط ضعف ناشی از عدم وجود کنترلهای مطلوب در سیستم کنترلهای داخلی شرکت

ب)موارد عدم رعایت قوانین و مقررات وضع شده توسط مدیریت شرکت مورد رسیدگی

ج)موارد اشکال مشاهده شده در مراحل ارزیابی سیستم کنترل و اجرای رسیدگی های عملیاتی

د)نقاط ضعف ناشی از عدم اجرای کنترل های مطلوب موجود در سیستم کنترل های داخلی شرکت مورد رسیدگی

25-در کدامیک از شرائط زیر مؤسسه حسابرسی در رابطه با تعیین حق الزحمه خود آیین رفتار حرفه ای را نقض می کند:

الف)حق الزحمه ای که پرداخت آن منوط به روشن شدن اثر گزارش حسابرسی در خواست شرکت مبنی بر در خواسست وام از بانک شرکت

ب)حق الزحمه ای که بعدا توسط دادگاه ورشکستگی تعیین خواهد شد.

ج)حق الزحمه ای که بر مبنای نوع کار باشددو نه بر مبنای زمان صرف شده

د)حق الزحمه ای که بر مبنای حق الزحمه ای حسابرسی باشد

26-یک گزارش حسابرسی مقبول معمولا کدام مطلب زیر را به صراحت بیان نمی کند:

الف)نظر حسابرس در مورد انطباق صورتهای مالی با اصول پذیرفته حسابداری

ب)رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی در اجرای عملیات حسابرسی

ج)رضایت بخش بودن ساختار کنترل داخلی

د)موضوع رسیدگی

27-حسابرس مستقل وقتی اظهار نظر منفی(مردود)نسبت به صورتهای مالی می نماید که:

الف)هیت مدیره از ارائه گواهی نامه نامه مدیران خودداری نماید.

ب)بر اساس نتایج رسیدگی اقلام دارایی و بدهی به صورت غیر واقعی در حسابها انعکاس داشته باشد.

ج)وقتی که پاسخ تأئیدیه بدهکاران دریافت نشده است.

د)وقتی که حسابرس در شمارش موجودی های جنسی پایان سال حضور نداشته باشد.

28-در خصوص انواع اظهار نظر حسابرسان کدامیک از موارد زیر غلط است؟

الف)عدم توافق مهم و اساسی باعث اظهار نظر مردود می گردد.

ب)محدودیت و ابهام مهم و غیر اساسی باعث اظهار نظر مشروط می گردد.

ج)محدودیت و ابهام مهم واساسی باعث عدم اظهار نظر حسابرسی می گردد.

د)عدم توافق مهم و اساسی باعث عدم اظهار نظر می گردد.

29-ابهام در حسابرسی به ..............تقسیم می شود.

الف)ابهام ذاتی_محدودیت رسیدگی

ب)ابهام ذاتی_خطر ذاتی

ج)ابهام ذاتی_خطر کنترل

د)هیچکدام

30-هدف از برقراری سیستم کنترل داخلی عبارت است از:

الف)حفظ منافع مالی در مقابل سوءاستفاده و تقلب و عدم کارایی مدیران و کارکنان

ب)افزایش دقت و قابلیت اعتماد اطلاعات و ایجاد تشویق در کارکنان در جهت عمل به مقررات و سیاست کلی شرکت.

ج)اظهار نظر در میزان کارایی عملیات هر یک از واحدها و ادارات یک مؤسسه.

د)همه موارد صحیح است.

31- کنترل های مربوط به مرغوبیت کالا در حوزه کدامیک از کنترلهای زیر می باشد؟

الف)کنترل مالی

ب)کنترل خارجی

ج)کنترل عملیاتی

د)کنترل حفاظتی

32-منظور از تهیه پرسشنامه کنترل داخلی کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف)ارزیابی عملکرد مدیریت

ب)ارزیابی کفایت مدارک حسابداری

ج)ارزیابی سیستم کنترل داخلی

د)ارزیابی سوددهی

33-در تقسیم بندی کنترل های حاکم بر واحد اقتصادی کنترل سرپرستی جزئ کدامیک از کنترلهای مذبور می باشد؟

الف)کنترل پایه

ب)کنترل عملیاتی

ج)کنترل انظباطی

د)کنترل هایی از خارج

34-پرسشنامه کنترل داخلی حسابداری در کدامیک از کاربرگها نگهداری می شود؟

الف)کاربرگ نهایی

ب)کاربرگ عمومی

ج)کاربرگ فرعی

د)کاربرگ تعدیل

35-در مورد پرسشنامه کنترل داخلی کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

الف)پرسشنامه کنترل داخلی با توجه به کنترلهای داخلی شرکت مورد رسیدگی به پرسشنامه کنترل داخلی پایه و استاندارد طبقه بندی شده است.

ب)پرسشنامه کنترل داخلی توسط مدیر مالی شرکت مورد رسیدگی تهیه و جهت استفاده بعدی در شرکت نگهداری می شود.

ج)با تکمیل پرسشنامه کنترل داخلی قطعأ می توان از اجرای کنترل های داخلی اطمینان حاصل نمود.

د)پرسشنامه کنترا داخلی توسط حسابدار تهیه و جهت استفاده بعدی در سوابق شرکت نگهداری می شود.

36-کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف)اصل استقلال حسابرس از جمله استانداردهای گزارشگری است.

ب)بررسی و ارزیابی کنترل داخلی از جمله استانداردهای اجرای عملیات است.

ج)داشتن برنامه حسابرسی از جمله استانداردهای عمومی است.

د)لزوم کارآمد بودن حسابرس (داشتن و صلاحیت فنی) از جمله استانداردهای عملیاتی است.

37-کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

الف)استفاده از شماره سریال چاپی برای فرمهای مورد استفاده در شرکت یک کنترل داخلی است.

ب)نگهداری حسابهای منترل مثلا بدهکاران-بستانکاران یک کنترل پایه است.

ج)تقسیم وظائف از جمله کنترل های انظباطی است.

د)لزوم رعایت استانداردهای تعیین شده از جانب اداره استاندارد یک کنترل داخلی مالی است.

38-هدف از بررسی نظام کنترل های داخلی یک شرکت توسط حسابرس مستقل...

الف)منحصرأ تهیه وتنظیم نامه مدیریت و استفاده از نتایج آن جهت ارائه به مدیران

ب)تهیه و تنطیم نامه مدیریت و استفاده از نتایج آن در حسابرسی نهایی

ج) تهیه و تنطیم نامه مدیریت و استفاده از نکات درج شده در آن توسط مجمع عمومی صاحبان سهام

د) تهیه و تنطیم نامه مدیریت جهت تنظیم گزارش حسابرسی

39-اخذ گواهی نامه مدیران (تائیدیه مدیران)به منظور:

الف)پذیرش مسؤلیت تهیه صورتهای مالی و مفاد آن می باشد

ب)تهیه کامل صورتهای مالی و اعلام اینکه کلیه وقایع مالی در صورتهای مالی افشاءشده است.

ج)تائیدیه مجدد صورتهای مالی و اعلام اینکه کلیه وقایع مالی و تعهدات در صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست درج شده است.

د)اعلام کلیه وقایع مرتبط با صورتهای مالی

40-در چه شرایطی فقدان کنترلهای انظباطی در یک شرکت از نظر حسابرس فقط ضعف کنتراهای داخلی نیست؟

الف)شرکت مورد رسیدگی تا کنون توسط هیچ حسابرس مستقلی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

ب)شرکت مورد رسیدگی یک شرکتی خدماتی بوده و فاقد پیچیدگیهای مربوط به یک شرکت تولیدی می باشد.

ج)شرکت مورد رسیدگی یک شرکت کوچک بوده و عملیات جاری آن وسعت نداشته است.

د)شرکت مورد رسیدگی موارد فقدان کنترلهای انظباطی را از طریق استقرار کنترلهای جایگزین جبران نموده باشد.

41-هدف از رسیدگی عملیاتی در طی یک دوره مالی توسط حسابرس مستقل آن است که...

الف)ضمن ارزیابی کنترلهای داخلی مستقر در شرکت و ارزیابی نتایج آن حدود رسیدگی آخر سال را تعیین نماید.

ب)برخی از آزمونهای حسابرسی انجام شود.

ج)ضمن ارزیابی کنترلهای داخلی مستقر در شرکت و ارزیابی نتایج آن از صحت عملیات بعدی اطمینان حاصل می کنیم.

د)به صحت اطلاعات مندرج در پرسشنامه کنترل داخلی اطمینان حاصل می کنیم.

42-کنترل های داخلی هر واحد اقتصادی به چند گروه تقسیم می شود؟

الف)کنترلهای مالی و عملیاتی

ب)کنترلهای مالی_کنترلهای خارج

ج)کنترلهای خارج،عملیاتی

د)هیچکدام

43-روش مربوط به ثبت سیستم کنترل داخلی کدام است؟

الف)ثبت سیستم از طریق نمودار

ب)شرح گردش عملیات

ج)1و2

د)ثبت سیستم کامپیوتری

44-پرسشنامه کنترل داخلی به چه منظوری تهیه می شود؟

الف)ارزیابی سود یا زیان دهی شرکت

ب)ارزیابی سیستم مالی شرکت

ج)ارزیابی کفایت مدیران

د)ارزیابی سیستم کنترل داخلی

45-برای ارزیابی کنترلهای داخلی از کدام ابزارکنترلی استفاده می شود؟

الف)گزارش مطلوب

ب)اظهار نظر جامع

ج)پرسشنامه کنترل داخلی

د)تشریح نمودار

46-کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف)ردیابی یعنی اینکه حسابرس صحت رویدادهای ثبت شده در سوابق مالی را در اسناد و مدارک اولیه شرکت کنترل کند.

ب)سندرسی یعنی حسابرس از وجود اسناد و مدارک مفید برای معاملات مورد رسیدگی اطمینان حاصل کند.

ج)در روش محاسبت مجدد حسابرس کلیه عملیات انجام شده توسط حسابدار را مجددأ کنترل می نماید.

د)هیچکدام

47-مشخص نمایید کدامیک از کنترلهای زیر کنترل پایه است؟

الف)تهیه صورتهای مغایرت بانکی توسط شخص مستقل از نگه دارنده حسابهای بانکی

ب)عدم دریافت وجه صورت حساب فروش توسط ثبت کننده دفتر معین بدهکاران

ج)نظارت بر استفاده ار شماره مسلسل فاکتورهای فروش

د)تهیه حسابهای معین بدهکاران و بستانکاران

48-بهترین روش کشف میزان موجودیهای صدمه دیده انبار توسط حسابرس در پایان سال عبارت است از:

الف)اخذ تاییدیه از مدیریت به منظور اطمینان از سالم بودن موجودی انبار

ب)حضور در انبار گردانی و مشاهده عینی کالا در پایان سال و مقایسه تعدا کالای کم گردش

ج)مقایسه تعدا کالاهای کم گردش

د)مقایسه گردش موجودی شرکت در سال جاری با سال قبل

49-برای اثبات نهایی مانده بدهکاران یک شرکت توسط حسابرس مستقل:

الف)مانده بدهکاران طبق دفاتر با اسناد و مدارکموجود مطابقت داده می شود.

ب)صورت ریز اقلام متشکله بدهکاران با دفتر کل مطابقت داده می شود.

ج)نسبت به ارسال تاییدیه برای بدهکاران و مقابله پاسخهای دریافتی با مانده بدهکاران اقدام شود.

د)با استفاده از روش مصاحبه شفاهی نسبت به صحت بدهی فرد اطمینان حاصل می شود.

50-در انبارگردانی به عمل آمده در موجودیهای شرکت الف مشخص گردید که تعدادی موجودیهای شمارش شده کمتر از تعدادی است که در کارتهای حسابداری انبار و دفاتر نشان داده شده،این امر می تواند علت عدم ثبت:

الف) فروشها                           ب)برگشت از فروش

ج)خرید                                  د)تخفیفات فروش

    

الف
   

ب
   

ج
   

د

1
   

   

   

   

*

2
   

   

   

   

*

3
   

   

   

   

*

4
   

*
   

   

   

5
   

   

   

*
   

6
   

   

   

   

*

7
   

   

*
   

   

8
   

   

   

*
   

9
   

   

   

   

*

10
   

   

*
   

   

11
   

   

   

*
   

12
   

   

   

   

*

13
   

   

   

   

*

14
   

   

   

*
   

15
   

   

*
   

   

16
   

   

   

*
   

17
   

*
   

   

   

18
   

   

   

*
   

19
   

   

   

*
   

20
   

   

*
   

   

21
   

   

*
   

   

22
   

   

*
   

   

23
   

   

   

*
   

24
   

   

   

   

*

25
   

*
   

   

   

26
   

   

   

*
   

27
   

   

*
   

   

28
   

   

   

   

*

29
   

*
   

   

   

30
   

   

   

   

*

31
   

   

   

*
   

32
   

   

   

*
   

33
   

   

   

*
   

34
   

   

*
   

   

35
   

*
   

   

   

36
   

   

*
   

   

37
   

   

   

   

*

38
   

   

*
   

   

39
   

   

   

*
   

40
   

   

   

*
   

41
   

*
   

   

   

42
   

*
   

   

   

43
   

   

   

*
   

44
   

   

   

   

*

45
   

   

   

*
   

46
   

   

   

*
   

47
   

   

   

   

*

48
   

   

*
   

   

49
   

   

   

*
   

50
   

*
   

   

   

 

   


نظرات()  
Lily
شنبه 12 مرداد 1398 01:05 ب.ظ
Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be at the web the easiest thing to
consider of. I say to you, I definitely get irked at the same time as folks consider concerns that
they just don't know about. You managed to hit the
nail upon the highest and outlined out the entire thing with no need side-effects , people could take a signal.
Will probably be again to get more. Thanks
http://tingnephso.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 02:03 ق.ظ

Wonderful information. Appreciate it.
walgreens price for cialis we recommend cheapest cialis buy online cialis 5mg trusted tabled cialis softabs ou trouver cialis sur le net compare prices cialis uk order generic cialis online female cialis no prescription purchasing cialis on the internet cialis 05
Cialis prices
یکشنبه 2 تیر 1398 10:11 ق.ظ

Perfectly expressed truly. !
cialis canada free generic cialis how does cialis work if a woman takes a mans cialis cialis super kamagra cialis 10mg prix pharmaci cialis generico en mexico viagra cialis levitra prices for cialis 50mg link for you cialis price
cialis generique discount
شنبه 1 تیر 1398 07:35 ب.ظ

Appreciate it! Numerous content.

canadian discount cialis cialis australian price cialis generico en mexico callus buy brand cialis cheap cialis dosage amounts cialis 20 mg cut in half generic cialis pill online cialis venta a domicilio cialis generico
Buy cialis
شنبه 1 تیر 1398 02:37 ق.ظ

Helpful facts. Kudos!
when will generic cialis be available cialis 5 mg scheda tecnica cialis dose 30mg precios cialis peru acheter du cialis a geneve generic cialis at walmart cialis manufacturer coupon buy online cialis 5mg cialis cuantos mg hay cialis pas cher paris
http://ketscarpa.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 10:23 ق.ظ

Very good facts. Appreciate it.
cialis tablets cialis tadalafil cialis authentique suisse buying cialis in colombia cialis manufacturer coupon cialis online holland sublingual cialis online generic cialis 5 mg cialis coupon printable buying cialis in colombia
http://diaplanpens.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:53 ب.ظ

Terrific info, Thank you!
cialis 5 mg scheda tecnica cialis dosage sublingual cialis online cialis canada cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis with dapoxetine venta cialis en espaa cialis kaufen bankberweisung cialis daily dose generic cialis 5 mg buy
Generic cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:35 ب.ظ

Thank you. A good amount of postings.

cialis 5 mg buy cialis para que sirve generic for cialis cialis kamagra levitra american pharmacy cialis cialis usa cost we recommend cheapest cialis ou trouver cialis sur le net cialis for bph wow cialis 20
http://bassfire.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:59 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis rezeptfrei sterreich we recommend cheapest cialis cialis for daily use generic cialis pro cialis price thailand tadalafilo get cheap cialis cialis herbs cialis italia gratis cialis wir preise
Buy cialis online
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:28 ق.ظ

Superb content, Appreciate it.
cialis daily reviews best generic drugs cialis cialis for daily use cialis y deporte sublingual cialis online ou trouver cialis sur le net wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 effetti collaterali cialis side effects dangers free generic cialis
how to buy cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:27 ب.ظ

You actually said this really well.
fast cialis online cialis australia org buying cialis on internet generic cialis levitra cialis pills in singapore cialis reviews tadalafil 10 mg cialis price in bangalore free generic cialis cialis generico in farmacia
Cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:27 ق.ظ

You reported that very well!
click here to buy cialis cialis patent expiration compare prices cialis uk cialis 5 mg cialis online holland rezeptfrei cialis apotheke cialis price thailand cialis coupon only best offers 100mg cialis cialis dosage
cialis and bph
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:49 ب.ظ

Seriously loads of valuable tips.
cialis 20 mg best price buy cialis online cheapest cialis super acti prescription doctor cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis kaufen dose size of cialis cialis herbs cialis official site cialis sans ordonnance
http://wacihand.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:49 ب.ظ

Really a lot of very good advice!
cialis arginine interactio brand cialis nl we choice free trial of cialis cialis 20 mg cialis coupons tarif cialis france where do you buy cialis cialis ahumada cialis uk next day the best choice cialis woman
http://rinrassma.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 08:51 ق.ظ

Info effectively utilized!!
best generic drugs cialis overnight cialis tadalafil generic cialis soft gels calis opinioni cialis generico look here cialis cheap canada low dose cialis blood pressure cialis side effects generic cialis review uk cialis cost
http://beforgo.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:49 ب.ظ

You reported that effectively!
cialis cost cialis side effects dangers prices on cialis 10 mg cialis canadian drugs viagra vs cialis vs levitra cialis without a doctor's prescription cialis para que sirve buy cialis cheap 10 mg cialis prices look here cialis order on line
adell46a74596.wikidot.com
جمعه 24 خرداد 1398 01:16 ب.ظ
Ⲩou can too have green tea or raspberry leeaf tea.
alexis30o594.yn.lt
جمعه 24 خرداد 1398 07:16 ق.ظ
What do you dο іf cinnamon rⅼl dⲟugh iis simply
ttoo sticky?
Cialis prices
جمعه 24 خرداد 1398 04:08 ق.ظ

Fantastic data. Regards!
acquisto online cialis precios cialis peru cialis baratos compran uk cialis billig cialis for sale south africa cialis online deutschland cialis online we like it safe cheap cialis cialis prices in england cialis bula
http://landrecor.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:11 ب.ظ

Thanks a lot! I appreciate it!
cialis baratos compran uk cost of cialis per pill order cialis from india viagra vs cialis non 5 mg cialis generici generic cialis review uk sublingual cialis online cialis per paypa achat cialis en europe cialis generico lilly
Sophia
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:38 ب.ظ
Raѕpbeгry Clɑfouti Ꭱecipe + Ᏼigger Image.
https://forums.adobe.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:34 ق.ظ
Arduous-bоiled egs are totally-cooked eggs.
Sherrytomlin2.Wordpress.com
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:15 ق.ظ
Soⅼɑnine provides off a bitter style aand is poisonous.
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:42 ق.ظ

With thanks, Great stuff.
link for you cialis price cialis kaufen cialis from canada enter site 20 mg cialis cost cialis baratos compran uk cialis 200 dollar savings card usa cialis online cialis prezzo al pubblico cialis generika achat cialis en europe
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:17 ب.ظ

Cheers, Lots of tips!

generic cialis tadalafil tadalafil 10 mg cialis for bph cialis qualitat cialis bula we choice cialis pfizer india cialis pills in singapore import cialis how much does a cialis cost cialis online holland
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 04:36 ب.ظ

You have made your point quite effectively.!
cialis prices cialis generico online cialis without a doctor's prescription cialis rezeptfrei sterreich cialis qualitat click now buy cialis brand i recommend cialis generico prices for cialis 50mg cialis y deporte ou trouver cialis sur le net
Eusebia
شنبه 18 خرداد 1398 03:39 ق.ظ
Placе eggs iin steamer tеay aand sett in rice pot.
yvonneali999378.Wikidot.com
یکشنبه 5 خرداد 1398 11:19 ب.ظ
That іs what salted codfish appears like.
erectile functioning
شنبه 4 خرداد 1398 03:49 ق.ظ
discount erectile dysfunction pills http://viagralim.us discount erectile dysfunction pills !
I've been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Studying this info So i'm happy to show that I've an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I so much indisputably will make sure to don?t put out of your mind this web site and provides it a look on a constant basis.
Tandy
یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 08:08 ق.ظ
RaspЬerrfy Clafouuti Recipe + Larger Image.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین

The institute financial services and management agahan taraz amin