تبلیغات
موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین - نمونه سوالات حسابداری پیمانکاری
سه شنبه 25 آبان 1389  11:11 ق.ظ    ویرایش: - -
نوع مطلب: سوالات مختلف ،

نمونه سوالات حسابداری پیمانکاری

1-در چه مرحله ای از مراحل اجرای طرح از پیمانکار ضمانتنامه حسن اجرای کار دریافت میشود؟

الف – مطالعات مقدماتی             ب- ارجاع کار به پیمانکار  

  ج- انعقاد قرارداد                      د- اجرای کار

 

2- اگر در دوره تضمین نقایصی در کار مشاهده گردد:

الف – ضمانت حسن انجام کار توقیف میشود

ب- ضمانت پیش پرداخت باطل میشود

ج- کارفرما هزینه های رفع نقص را از محل پروژه عمرانی پرداخت میکند

د-هزینه های مربوط به اصلاح آن از مطالبات پیمانکار وتضمینهای اونزد کارفرما برداشت میشود

 

 

3-شرکت راه ساز سود پیمانهای خودرا با استفاده از روش درصدپیشرفت کار شناسائی میکند .این

شرکت در سال 1381 قراردادمقطوعی به مبلغ 6000000 ریال منعقدنموده واطلاعات زیر رانیز دردست دارد:

مخارج انجام شده                                            1860000 ریال

پیش بینی مخارج باقیمانده برای تکمیل کار            4340000 ریال

صورت وضعیت تائید شده                                 1400000 ریال

سود یا زیان پیمان :

1) 60000 ریال زیان                2) 460000 سود     

 3) 460000 زیان                    4) 200000 زیان 

 

4-شرکت پیمانکاری در سال 1381 قراردادی به مبلغ 20000000 ریال جهت ساخت یک بیمارستان منعقد نمود

اطلاعات پیمان بشرح زیر میباشد :

کل مخارج برآوردی پیمان                              16000000 ریال

سود شناسائی شده پیمان                                   2400000  ریال

درصد تکمیل پیمان                                           60%

اگر سود پیمان با روش درصد پیشرفت کار شناسائی شده باشد مخارج پیمان تا سال 1381 چه میزان است ؟

1 ) 9600000 ریال              2 ) 7000000 ریال    

 3) 6600000 ریال                4) 6400000 ریال

 

5-  شرکت پیمانکاری ایران  در سال 1381 قراردادی به مبلغ 18000000 ریال منعقد نموده واطلاعات آن

تا سال 1382 بقرار زیر میباشد

                                           29/12/ 1381           29/12/1382     

                                            ـــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــ

کل مخارج برآوردی پیمان         15600000          16200000 ریال

مخارج انباشته پیمان                7800000              12600000 ریال

اگر شرکت از روش درصد پیشرفت کار استفاده نماید چه مبلغ سود باید در سال 1382 شناسائی نماید ؟

 

1) 200000 ریال                    2) 600000 ریال    

  3) 1200000 ریال                4) 1400000 ریال

 

6-  شرکت پیمانکاری امید در ابتدای سال 1381 قراردادی به مبلغ 2700000 ریال منعقد نمود اطلاعات آ« در سال 1382 بقرار ذیل میباشد :

                                        29/12/1381              29/12/1382

                                       ــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخارج انجام شده انباشته           900000 ریال         2150000 ریال

پیش بینی مخارج باقیمانده

 برای پیمان                         1350000 ریال               --------

صورت وضعیت تائید شده      1000000 ریال        2700000 ریال

مبلغ دریافتی از

 کارفرما (انباشته )                800000 ریال        2300000 ریال

با استفاده از روش درصد تکمیل کار سود شناسائی شده در سال 1381 برابر با :

 

1) 180000 ریال                   2) 320000 ریال   

     3) 400000 ریال                4) 450000 ریال

 

7_ سود شناسائی شده در سال 1382 چه میزان میباشد ؟

1) 370000 ریال                     2 )  550000 ریال     

 3) 1500000 ریال                  4) 1700000 ریال

 

8_ سود تعدیل شده شرکت امید در سال 1381 چه میزان میباشد ؟

1) 400000 ریال                     2) 440000 ریال   

   3) 144000 ریال                   4) 140000 ریال

 

9- شرکت پیمانکاری از روش درصد پیشرفت کار استفاده مینماید در سال 1381 قراردادی به مبلغ 3000000 ریال منعقد وسایر اطلاعات آن بشرح زیر میباشد

مخارج انجام شده                      930000 ریال     

   مخارج برآوردی برای تکمیل     2170000 ریال

صورت وضعیت تائید شده            1100000  ریال      

  مبلغ دریافتی                              700000 ریال

سود یا زیان شناسائی شده برای پیمان :

 

1) صفر                              2) 30000 ریال سود   

  3) 100000 ریال زیان       4) 230000 ریال زیان

10- قراداد پیمانکاری توسط شرکت امید به مبلغ 54000000 ریال در سال 1381 منعقد گردیده  

ودر سال 1382 نیز متمم قراردادی به مبلغ 3000000 ریال منعقد گردید پیمان در سال مذکور پایان یافت

سایر اطلاعات در دست بدین شرح میباشد

                                      

                                  29/12/1381              29/12/1382

                                 ــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــ

مخارج انجام شده طی دوره 24300000 ریال       21000000 ریال

برآورد مخارج باقیمانده     0700000 ریال           __________

سود شناسائی شده در سال 1381 :

1) 24300000 ریال                     2) 27000000 ریال   

 3) 28500000 ریال                     4) 29160000 ریال

 

11- باتوجه به سوال قبل سود سال 1382 چه میزان میباشد ؟

1) 4860000 ریال                       2) 6840000 ریال 

    3) 11700000 ریال                 4) 13050000 ریال

 

12- شرکت پیمانکاری 2 قرار داد در دست اجرا دارد که هردو در سال 1381 شروع شده است

اطلاعات آن بقرار زیر میباشد :

                                             پیمان شماره 1                           پیمان شماره 2

مبلغ پیمان                                8400000 ریال                         6000000 ریال

مخارج واقعی در سال 1381         4800000 ریال                       5400000 ریال

پیش بینی مخارج باقیمانده              2400000 ریال                          1000000 ریال

صورت وضعیت تائید شده 1381      3000000 ریال                        5400000 ریال

مبلغ دریافتی از کارفرما                1800000 ریال                        5000000 ریال

به فرض آنکه ماحصل 2 پیمان مشخص باشد سود یا زیان شناسائی شده سال 1381 چه میزان میباشد ؟

1) 400000 ریال زیان                    2) 400000 ریال سود 

   3) 600000 ریال سود                   4) 800000 ریال سود

 

13- با توجه به اطلاعات سوال قبل اگر ماحصل پیمان یک مشخص نباشد در سال 1381 سود یا زیان شناسائی شده :

 

1) 800000 ریال سود                      2) 600000 ریال سود  

 3) 400000 ریال زیان                     4) 400000 ریال سود

14 – اگر هردو پیمان در سوال قبل به عنوان یک مجموعه باشند سود یا زیان سال 1381 برابر با :

1) 400000 ریال زیان                  2) 400000 سود   

    3) 600000 ریال سود             4) 800000 ریال سود

 

1۵- اطلاعات زیر مر بوط به یک پیمان منعقده در سال 1381 در دست است

 

مخارج انجام شده                                    3000000 ریال

برآورد مخارج باقیمانده برای تکمیل             12000000 ریال

سود ناخالص پیمان                                     1000000 ریال

مبلغ قطعی پیمان برابر با :

1) 15000000 ریال                       2) 20000000 ریال   

 3) 16000000 ریال                      4) 21000000 ریال

۱۶- اطلاعات زیر در دست است :

                                            29/12/1381             29/12/1382

                                            ـــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــ

حسابهای دریافتنی از کارفرما      4000000                 8000000 ریال

پیمان در دست اجرا                   30000000              58000000 ریال

صورت وضعیت تائید شده            24000000           50000000 ریال

کل مبلغ دریافتی از کارفرما در سال 1382 چه میزان است ؟

 

1) 22000000 ریال             2) 24000000 ریال  

  3) 33000000 ریال            4) 46000000 ریال

۱۷- شرکت ایران در سال 1381 قراردادی به مبلغ 50000000 ریال منعقد وپیمان را پس از سه سال تحویل داد

اطلاعات آن بشرح زیر میباشد :

                                             1381         1382                  1383

                                           ـــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــ

مخارج واقعی پیمان در

هر سال                           150000000   126000000    244000000

پیش بینی مخارج باقیمانده

برای تکمیل                       225000000  234000000    _________

شرکت پیمانکار پیشرفت کار را بر اساس مخارج واقعی به کل مخارج برآوردی اندازه گیری میکند

سود یا زیان شناسائی شده در سال 1383 برابر با :

1) 20000000 ریال                 2) 30000000 ریال 

    3) 10000000 ریال              4) 40000000 ریال

 

۱۸- زیان شناسائی شده تا سال 1383 چه میزان میباشد ؟

1) 20000000 ریال                2) 10000000 ریال  

  3) 30000000 ریال              4) 40000000 ریال

 

۱۹- هرگاه پیمان بلندمدت از چند بخش جداگانه تشکیل شده باشد در صورت تحقق کدام شرط هر بخش ازپیمان باید جداگانه در نظر گرفته شود ؟

1) در مورد هربخش قیمت جداگانه پیشنهاد شده باشد

2) مذاکرات هر بخش جداگانه صورت گرفته باشد وطرفین حق رد یا قبول هر بخش را داشته باشند

3) درآمد وهزینه های هر بخش بطور جداگانه قابل تشخیص باشد

4) هر سه مورد

 

۲۰- مبلغ قابل بازیافت پیمان ها بیانگر :

1) مازاد ارزش کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه بر کل مبالغ دریافتی ودریافتنی بابت پیشرفت کار باشد

2) مازاد مبالغ دریافتی ودریافتنی بابت پیشرفت کار بر ارزش کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه

3) مازاد مخارج تحمل شده انباشته بر هزینه های شناسائی شده انباشته وزیانهای قابل پیش بینی است

4) درآمد تحقق نیافته دریافتنی است

 

۲۱-  کدامیک از جملات زیر صحیح است

 

1) مخارج تحمل شده قبل از انعقاد پیمان در صورت انعقاد قرارداد ذر سال جاری باید به حساب هزینه دوره منظور گردد

2) هرگاه مخارج تحمل شده قبل از انعقاد پیمان به هزینه دوره وقوع منظور گردیده وپیمان در دوره بعد منعقد گردد هزینه ها باید به حساب پیمان برگشت شود

3) هرگاه ماحصل پیمان مشخص نباشد زیان شناسائی نمی شود

4) هیچکدام

   


نظرات()  
Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 09:29 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
generic cialis at the pharmacy cialis dosage amounts precios cialis peru cialis free trial prescription doctor cialis acquisto online cialis cialis generique cialis herbs side effects of cialis cialis online
cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:22 ب.ظ

Appreciate it! Loads of advice!

cialis professional yohimbe how to purchase cialis on line cialis dosage recommendations tadalafil 10 mg cialis 5 mg scheda tecnica how to purchase cialis on line online cialis tarif cialis france prix cialis once a da the best choice cialis woman
buy tadalafil
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:19 ب.ظ

Great knowledge. Many thanks!
cost of cialis per pill buy cialis online nz cialis online napol enter site natural cialis we recommend cialis best buy cialis canada side effects for cialis viagra vs cialis safe dosage for cialis prix cialis once a da
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:05 ق.ظ

Thanks a lot, Great stuff.
cialis prezzo di mercato try it no rx cialis cialis 20 mg effectiveness dose size of cialis achat cialis en itali prezzo di cialis in bulgaria buy generic cialis cialis qualitat pastillas cialis y alcoho we like it cialis price
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 05:52 ب.ظ

You reported it exceptionally well.
american pharmacy cialis brand cialis nl cialis uk venta de cialis canada comprar cialis 10 espa241a prezzo cialis a buon mercato calis cialis 20 mg best price cialis canada on line cialis lilly tadalafi
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 06:38 ق.ظ

Regards. A good amount of information!

cialis super acti ou acheter du cialis pas cher interactions for cialis free cialis interactions for cialis cialis wir preise does cialis cause gout cialis online tadalafil viagra vs cialis vs levitra
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 06:38 ب.ظ

Thank you! Quite a lot of material.

if a woman takes a mans cialis cialis canada on line cialis ahumada cialis dosage amounts cialis arginine interactio prezzo di cialis in bulgaria cialis generico in farmacia wow look it cialis mexico cipla cialis online cialis tadalafil
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 06:18 ق.ظ

You said this effectively.
cialis 5 mg funziona compare prices cialis uk cialis rckenschmerzen cialis tadalafil online cialis 5 mg funziona cialis daily dose generic buy cialis online cheapest cialis reviews only best offers cialis use cialis diario compra
buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:07 ب.ظ

Good write ups, Many thanks!
tadalafil 5mg buy cialis online nz venta cialis en espaa generic low dose cialis we choice free trial of cialis cialis 5mg billiger cialis y deporte cialis preise schweiz cialis super acti click now cialis from canada
buy tadalafil pills
یکشنبه 11 آذر 1397 05:52 ق.ظ

You said it adequately..
cialis coupons printable cialis 5mg prescription doctor cialis cialis preise schweiz where cheapest cialis acquisto online cialis cialis kaufen wo we like it cialis price tadalafil tablets 200 cialis coupon
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 06:33 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis venta a domicilio cialis diario compra acheter cialis meilleur pri cialis for sale in europa safe site to buy cialis online cialis preise schweiz get cheap cialis cialis flussig cialis cipla best buy cialis per paypa
buy cheap cialis coupon
شنبه 10 آذر 1397 05:28 ق.ظ

Reliable stuff. Cheers.
we recommend cialis best buy cost of cialis per pill cialis for bph cialis price thailand cialis tablets australia cialis 5 mg scheda tecnica viagra vs cialis venta cialis en espaa cialis price thailand cialis 100 mg 30 tablet
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 06:12 ب.ظ

Wow a good deal of excellent information!
5 mg cialis pharmacie en ligne rezeptfrei cialis apotheke cialis online holland ou trouver cialis sur le net cialis 20 mg cost we choice cialis pfizer india only best offers cialis use we choice cialis pfizer india achat cialis en itali only now cialis for sale in us
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 06:26 ق.ظ

You actually reported it really well!
we recommend cialis info click here take cialis we like it cialis soft gel dosagem ideal cialis prescription doctor cialis legalidad de comprar cialis canada discount drugs cialis cialis generico lilly tarif cialis france buy cialis
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:09 ب.ظ

Very good tips. Thank you.
cialis cipla best buy cialis dosage buy brand cialis cheap cialis venta a domicilio cialis preise schweiz tadalafil generic cialis sale online precios de cialis generico order a sample of cialis prezzo cialis a buon mercato
buy cialis germany
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:23 ق.ظ

Cheers! Great stuff.
generic for cialis does cialis cause gout cialis 200 dollar savings card cialis herbs cialis patentablauf in deutschland cialis generique cialis generico cialis without a doctor's prescription cialis kaufen we like it cialis price
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:29 ب.ظ

You actually suggested that fantastically!
cialis generico online cialis farmacias guadalajara cialis generico lilly enter site natural cialis cialis for sale purchasing cialis on the internet cialis 5 mg effetti collateral cialis 05 generic cialis pro canadian cialis
buy cialis online cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:50 ق.ظ

Many thanks, Ample stuff!

cialis rezeptfrei cialis 100 mg 30 tablet cialis uk cialis online holland cialis daily canadian drugs generic cialis ou trouver cialis sur le net cialis qualitat acquisto online cialis cialis price thailand
buy tadalafil
چهارشنبه 11 مهر 1397 01:51 ق.ظ

Thank you! Very good stuff!
buy cialis cheap 10 mg generic cialis review uk i recommend cialis generico cialis prices cialis 20mg prix en pharmacie buy cialis online rx cialis para comprar price cialis best click now buy cialis brand cialis kaufen bankberweisung
Cialis 20 mg
دوشنبه 9 مهر 1397 01:21 ق.ظ

You actually said this well!
how much does a cialis cost 40 mg cialis what if i take link for you cialis price safe site to buy cialis online 200 cialis coupon il cialis quanto costa cialis for sale in europa comprar cialis 10 espa241a cuanto cuesta cialis yaho cialis professional yohimbe
cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:35 ق.ظ

Position clearly used!.
order generic cialis online cialis coupons printable free generic cialis cialis para que sirve cialis for sale in europa generic cialis soft gels cialis for sale in europa buy cialis online nz cialis italia gratis ou trouver cialis sur le net
http://cialisvipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 05:32 ب.ظ

You actually expressed that very well!
cialis 20 mg cost i recommend cialis generico precios de cialis generico cialis e hiv how much does a cialis cost cialis authentique suisse cialis kaufen wo cialis tablets australia sialis price cialis best
canadian pharmacies online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:01 ق.ظ

Incredible a lot of very good tips!
drugs for sale usa canadian rx canadian online pharmacies reviews canadian pharmaceuticals online buy viagrow pro canadian pharmaceuticals stocks canadian drugs canadian mail order pharmacies aarp recommended canadian pharmacies trust pharmacy canadian
viabiovit.com/brand-name-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:57 ق.ظ

With thanks! Numerous info!

how can i get viagra online buy generic viagra paypal buy viagra cheap online online viagra buy pfizer viagra online best place to buy generic viagra buy prescription viagra buy viagra ireland buy viagra without consultation uk where to buy viagra in stores
Online cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:36 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis generico in farmacia wow look it cialis mexico generic for cialis prescription doctor cialis where do you buy cialis prices for cialis 50mg cialis 20mg preis cf generic cialis tadalafil 5mg look here cialis cheap canada
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:16 ق.ظ

Thank you, I appreciate it!
wow cialis 20 cialis 50 mg soft tab how do cialis pills work cialis price in bangalore cialis wir preise legalidad de comprar cialis sublingual cialis online cialis professional from usa viagra or cialis cialis 100 mg 30 tablet
Buy viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:57 ق.ظ

Amazing plenty of wonderful data!
ordering viagra how do you buy viagra how to buy generic viagra online buy viagra cheap prices cheap viagra online usa is it legal to buy viagra online from canada buy sildenafil online uk where to buy sildenafil uk buy super viagra buy prescription viagra
How do you strengthen your Achilles tendon?
شنبه 18 شهریور 1396 12:55 ب.ظ
Hi my friend! I wish to say that this article
is awesome, great written and include approximately all vital infos.
I'd like to look extra posts like this .
How do I stretch my Achilles tendon?
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:23 ق.ظ
naturally like your web site but you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts.
Several of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to inform the reality on the other hand
I'll definitely come back again.
Foot Problems
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:46 ب.ظ
Excellent goods from you, man. I've understand your stuff previous to
and you're just too magnificent. I really like
what you have acquired here, really like what you're saying and the way in which
you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible.

I can't wait to read far more from you. This is really a terrific website.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین

The institute financial services and management agahan taraz amin