تبلیغات
موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین - نمونه سوالات حسابداری پیمانکاری
سه شنبه 25 آبان 1389  12:11 ب.ظ    ویرایش: - -
نوع مطلب: سوالات مختلف ،

نمونه سوالات حسابداری پیمانکاری

1-در چه مرحله ای از مراحل اجرای طرح از پیمانکار ضمانتنامه حسن اجرای کار دریافت میشود؟

الف – مطالعات مقدماتی             ب- ارجاع کار به پیمانکار  

  ج- انعقاد قرارداد                      د- اجرای کار

 

2- اگر در دوره تضمین نقایصی در کار مشاهده گردد:

الف – ضمانت حسن انجام کار توقیف میشود

ب- ضمانت پیش پرداخت باطل میشود

ج- کارفرما هزینه های رفع نقص را از محل پروژه عمرانی پرداخت میکند

د-هزینه های مربوط به اصلاح آن از مطالبات پیمانکار وتضمینهای اونزد کارفرما برداشت میشود

 

 

3-شرکت راه ساز سود پیمانهای خودرا با استفاده از روش درصدپیشرفت کار شناسائی میکند .این

شرکت در سال 1381 قراردادمقطوعی به مبلغ 6000000 ریال منعقدنموده واطلاعات زیر رانیز دردست دارد:

مخارج انجام شده                                            1860000 ریال

پیش بینی مخارج باقیمانده برای تکمیل کار            4340000 ریال

صورت وضعیت تائید شده                                 1400000 ریال

سود یا زیان پیمان :

1) 60000 ریال زیان                2) 460000 سود     

 3) 460000 زیان                    4) 200000 زیان 

 

4-شرکت پیمانکاری در سال 1381 قراردادی به مبلغ 20000000 ریال جهت ساخت یک بیمارستان منعقد نمود

اطلاعات پیمان بشرح زیر میباشد :

کل مخارج برآوردی پیمان                              16000000 ریال

سود شناسائی شده پیمان                                   2400000  ریال

درصد تکمیل پیمان                                           60%

اگر سود پیمان با روش درصد پیشرفت کار شناسائی شده باشد مخارج پیمان تا سال 1381 چه میزان است ؟

1 ) 9600000 ریال              2 ) 7000000 ریال    

 3) 6600000 ریال                4) 6400000 ریال

 

5-  شرکت پیمانکاری ایران  در سال 1381 قراردادی به مبلغ 18000000 ریال منعقد نموده واطلاعات آن

تا سال 1382 بقرار زیر میباشد

                                           29/12/ 1381           29/12/1382     

                                            ـــــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــ

کل مخارج برآوردی پیمان         15600000          16200000 ریال

مخارج انباشته پیمان                7800000              12600000 ریال

اگر شرکت از روش درصد پیشرفت کار استفاده نماید چه مبلغ سود باید در سال 1382 شناسائی نماید ؟

 

1) 200000 ریال                    2) 600000 ریال    

  3) 1200000 ریال                4) 1400000 ریال

 

6-  شرکت پیمانکاری امید در ابتدای سال 1381 قراردادی به مبلغ 2700000 ریال منعقد نمود اطلاعات آ« در سال 1382 بقرار ذیل میباشد :

                                        29/12/1381              29/12/1382

                                       ــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخارج انجام شده انباشته           900000 ریال         2150000 ریال

پیش بینی مخارج باقیمانده

 برای پیمان                         1350000 ریال               --------

صورت وضعیت تائید شده      1000000 ریال        2700000 ریال

مبلغ دریافتی از

 کارفرما (انباشته )                800000 ریال        2300000 ریال

با استفاده از روش درصد تکمیل کار سود شناسائی شده در سال 1381 برابر با :

 

1) 180000 ریال                   2) 320000 ریال   

     3) 400000 ریال                4) 450000 ریال

 

7_ سود شناسائی شده در سال 1382 چه میزان میباشد ؟

1) 370000 ریال                     2 )  550000 ریال     

 3) 1500000 ریال                  4) 1700000 ریال

 

8_ سود تعدیل شده شرکت امید در سال 1381 چه میزان میباشد ؟

1) 400000 ریال                     2) 440000 ریال   

   3) 144000 ریال                   4) 140000 ریال

 

9- شرکت پیمانکاری از روش درصد پیشرفت کار استفاده مینماید در سال 1381 قراردادی به مبلغ 3000000 ریال منعقد وسایر اطلاعات آن بشرح زیر میباشد

مخارج انجام شده                      930000 ریال     

   مخارج برآوردی برای تکمیل     2170000 ریال

صورت وضعیت تائید شده            1100000  ریال      

  مبلغ دریافتی                              700000 ریال

سود یا زیان شناسائی شده برای پیمان :

 

1) صفر                              2) 30000 ریال سود   

  3) 100000 ریال زیان       4) 230000 ریال زیان

10- قراداد پیمانکاری توسط شرکت امید به مبلغ 54000000 ریال در سال 1381 منعقد گردیده  

ودر سال 1382 نیز متمم قراردادی به مبلغ 3000000 ریال منعقد گردید پیمان در سال مذکور پایان یافت

سایر اطلاعات در دست بدین شرح میباشد

                                      

                                  29/12/1381              29/12/1382

                                 ــــــــــــــــــــــــــــ             ــــــــــــــــــــــ

مخارج انجام شده طی دوره 24300000 ریال       21000000 ریال

برآورد مخارج باقیمانده     0700000 ریال           __________

سود شناسائی شده در سال 1381 :

1) 24300000 ریال                     2) 27000000 ریال   

 3) 28500000 ریال                     4) 29160000 ریال

 

11- باتوجه به سوال قبل سود سال 1382 چه میزان میباشد ؟

1) 4860000 ریال                       2) 6840000 ریال 

    3) 11700000 ریال                 4) 13050000 ریال

 

12- شرکت پیمانکاری 2 قرار داد در دست اجرا دارد که هردو در سال 1381 شروع شده است

اطلاعات آن بقرار زیر میباشد :

                                             پیمان شماره 1                           پیمان شماره 2

مبلغ پیمان                                8400000 ریال                         6000000 ریال

مخارج واقعی در سال 1381         4800000 ریال                       5400000 ریال

پیش بینی مخارج باقیمانده              2400000 ریال                          1000000 ریال

صورت وضعیت تائید شده 1381      3000000 ریال                        5400000 ریال

مبلغ دریافتی از کارفرما                1800000 ریال                        5000000 ریال

به فرض آنکه ماحصل 2 پیمان مشخص باشد سود یا زیان شناسائی شده سال 1381 چه میزان میباشد ؟

1) 400000 ریال زیان                    2) 400000 ریال سود 

   3) 600000 ریال سود                   4) 800000 ریال سود

 

13- با توجه به اطلاعات سوال قبل اگر ماحصل پیمان یک مشخص نباشد در سال 1381 سود یا زیان شناسائی شده :

 

1) 800000 ریال سود                      2) 600000 ریال سود  

 3) 400000 ریال زیان                     4) 400000 ریال سود

14 – اگر هردو پیمان در سوال قبل به عنوان یک مجموعه باشند سود یا زیان سال 1381 برابر با :

1) 400000 ریال زیان                  2) 400000 سود   

    3) 600000 ریال سود             4) 800000 ریال سود

 

1۵- اطلاعات زیر مر بوط به یک پیمان منعقده در سال 1381 در دست است

 

مخارج انجام شده                                    3000000 ریال

برآورد مخارج باقیمانده برای تکمیل             12000000 ریال

سود ناخالص پیمان                                     1000000 ریال

مبلغ قطعی پیمان برابر با :

1) 15000000 ریال                       2) 20000000 ریال   

 3) 16000000 ریال                      4) 21000000 ریال

۱۶- اطلاعات زیر در دست است :

                                            29/12/1381             29/12/1382

                                            ـــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــــــ

حسابهای دریافتنی از کارفرما      4000000                 8000000 ریال

پیمان در دست اجرا                   30000000              58000000 ریال

صورت وضعیت تائید شده            24000000           50000000 ریال

کل مبلغ دریافتی از کارفرما در سال 1382 چه میزان است ؟

 

1) 22000000 ریال             2) 24000000 ریال  

  3) 33000000 ریال            4) 46000000 ریال

۱۷- شرکت ایران در سال 1381 قراردادی به مبلغ 50000000 ریال منعقد وپیمان را پس از سه سال تحویل داد

اطلاعات آن بشرح زیر میباشد :

                                             1381         1382                  1383

                                           ـــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــ

مخارج واقعی پیمان در

هر سال                           150000000   126000000    244000000

پیش بینی مخارج باقیمانده

برای تکمیل                       225000000  234000000    _________

شرکت پیمانکار پیشرفت کار را بر اساس مخارج واقعی به کل مخارج برآوردی اندازه گیری میکند

سود یا زیان شناسائی شده در سال 1383 برابر با :

1) 20000000 ریال                 2) 30000000 ریال 

    3) 10000000 ریال              4) 40000000 ریال

 

۱۸- زیان شناسائی شده تا سال 1383 چه میزان میباشد ؟

1) 20000000 ریال                2) 10000000 ریال  

  3) 30000000 ریال              4) 40000000 ریال

 

۱۹- هرگاه پیمان بلندمدت از چند بخش جداگانه تشکیل شده باشد در صورت تحقق کدام شرط هر بخش ازپیمان باید جداگانه در نظر گرفته شود ؟

1) در مورد هربخش قیمت جداگانه پیشنهاد شده باشد

2) مذاکرات هر بخش جداگانه صورت گرفته باشد وطرفین حق رد یا قبول هر بخش را داشته باشند

3) درآمد وهزینه های هر بخش بطور جداگانه قابل تشخیص باشد

4) هر سه مورد

 

۲۰- مبلغ قابل بازیافت پیمان ها بیانگر :

1) مازاد ارزش کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه بر کل مبالغ دریافتی ودریافتنی بابت پیشرفت کار باشد

2) مازاد مبالغ دریافتی ودریافتنی بابت پیشرفت کار بر ارزش کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه

3) مازاد مخارج تحمل شده انباشته بر هزینه های شناسائی شده انباشته وزیانهای قابل پیش بینی است

4) درآمد تحقق نیافته دریافتنی است

 

۲۱-  کدامیک از جملات زیر صحیح است

 

1) مخارج تحمل شده قبل از انعقاد پیمان در صورت انعقاد قرارداد ذر سال جاری باید به حساب هزینه دوره منظور گردد

2) هرگاه مخارج تحمل شده قبل از انعقاد پیمان به هزینه دوره وقوع منظور گردیده وپیمان در دوره بعد منعقد گردد هزینه ها باید به حساب پیمان برگشت شود

3) هرگاه ماحصل پیمان مشخص نباشد زیان شناسائی نمی شود

4) هیچکدام

   


نظرات()  
cialis kaufen bankberweisung
یکشنبه 2 تیر 1398 09:50 ب.ظ

You explained this exceptionally well.
compare prices cialis uk buying cialis in colombia online prescriptions cialis cialis prezzo di mercato online prescriptions cialis cialis generic availability cialis flussig the best choice cialis woman prezzo di cialis in bulgaria cilas
http://verbrenttab.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 06:35 ق.ظ

Thanks a lot! Lots of advice.

cialis baratos compran uk click now buy cialis brand we use it 50 mg cialis dose the best site cialis tablets generic cialis 20mg uk tadalafil generic cialis daily cialis cipla best buy cialis coupons printable cialis ahumada
http://amangeab.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 02:08 ب.ظ

You revealed this really well.
recommended site cialis kanada buy generic cialis click here cialis daily uk cialis australia org cialis patentablauf in deutschland generic cialis at walmart link for you cialis price click here to buy cialis cialis sans ordonnance order cialis from india
http://pierinsupp.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 10:06 ب.ظ

Regards! I enjoy it.
cialis 5 mg para diabeticos cialis prezzo di mercato rx cialis para comprar cialis for daily use india cialis 100mg cost cialis 5 mg buy online prescriptions cialis safe site to buy cialis online calis price cialis per pill
http://unouter.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 06:26 ق.ظ

Really plenty of good data!
preis cialis 20mg schweiz cialis tablets cialis farmacias guadalajara cialis y deporte cialis professional from usa cialis canadian drugs cialis manufacturer coupon overnight cialis tadalafil cialis generico online cialis prezzo in linea basso
http://lapectni.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:13 ب.ظ

Amazing facts. Kudos!
low dose cialis blood pressure discount cialis prix de cialis cialis lilly tadalafi rezeptfrei cialis apotheke where do you buy cialis buy name brand cialis on line online prescriptions cialis cialis en mexico precio cialis 5 mg para diabeticos
Online cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:08 ب.ظ

Fantastic postings. Many thanks.
cialis dosage prezzo cialis a buon mercato viagra vs cialis generic cialis pill online buying cialis overnight cialis 20mg prix en pharmacie deutschland cialis online generic cialis levitra opinioni cialis generico cialis professional from usa
cialis 20 mg effectiveness
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:00 ق.ظ

With thanks. Wonderful information!
costo in farmacia cialis cialis qualitat tadalafilo cialis generisches kanada the best choice cialis woman cialis 20 mg cut in half only here cialis pills cialis en 24 hora click here cialis daily uk generic cialis in vietnam
http://sefquobuds.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 04:19 ق.ظ

Reliable tips. Thanks.
cialis efficacit cialis 5 mg buy cialis generisches kanada cialis arginine interactio low cost cialis 20mg buying cialis in colombia cialis flussig rx cialis para comprar we choice free trial of cialis callus
cialis online buying
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:24 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
cialis generic precios cialis peru we like it safe cheap cialis cialis coupons pastillas cialis y alcoho we like it cialis price generic cialis 20mg tablets buy original cialis sialis cialis purchasing
Buy cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:53 ق.ظ

Whoa plenty of valuable material!
buy brand cialis cheap cialis kaufen bankberweisung cialis venta a domicilio cost of cialis per pill low dose cialis blood pressure cialis 05 cialis patentablauf in deutschland click here take cialis generic cialis 20mg uk cialis side effects
http://sesreno.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 07:21 ب.ظ

Amazing tips. Cheers!
enter site 20 mg cialis cost generic cialis levitra cialis 5 effetti collaterali acheter cialis meilleur pri 5 mg cialis coupon printable venta de cialis canada cialis rckenschmerzen cialis generico milano cialis prezzo di mercato we choice free trial of cialis
http://werheckte.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 05:01 ق.ظ

Fine posts. Kudos!
free generic cialis online cialis cialis generic sublingual cialis online what is cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis pills we choice cialis uk cialis official site cialis patent expiration
http://ismahel.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 12:33 ق.ظ

You said that exceptionally well!
cialis daily reviews cialis tablets for sale cialis en 24 hora cialis alternative we recommend cialis info generic low dose cialis generic cialis pill online cialis herbs how do cialis pills work brand cialis nl
http://capalri.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:57 ق.ظ

Superb write ups. Many thanks!
cialis et insomni buy cialis uk no prescription cialis sicuro in linea cialis diario compra we like it safe cheap cialis brand cialis generic enter site natural cialis fast cialis online buy cialis online buy cialis online cheapest
http://tilhimo.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:51 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
callus cialis kaufen comprar cialis navarr achat cialis en europe cialis savings card cialis soft tabs for sale ou acheter du cialis pas cher buy brand cialis cheap cialis 100 mg 30 tablet cialis generico
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:32 ب.ظ

Excellent data. Many thanks!
prescription doctor cialis cialis preise schweiz cialis cost cialis 5 mg buy we use it 50 mg cialis dose click here take cialis cialis uk next day fast cialis online safe dosage for cialis purchase once a day cialis
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:44 ب.ظ

Great facts. Many thanks!
prix de cialis cialis 5mg cialis side effects dangers cialis tadalafil cialis 5 mg funziona miglior cialis generico generic cialis 20mg tablets cialis coupons printable cialis e hiv click now cialis from canada
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 09:09 ق.ظ

You actually mentioned it adequately.
tadalafil 5mg free generic cialis generic cialis at the pharmacy cialis daily new zealand tadalafil 20mg cialis usa cost cialis 5mg cialis bula cialis sicuro in linea cialis name brand cheap
ed symptoms treatment
شنبه 4 خرداد 1398 10:08 ب.ظ
prescriptions canada http://viagralim.us prescriptions canada !
I used to be able to find good info from your content.
http://www.nostalgiazapara.pl/node/5564
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 11:41 ق.ظ
へようこそ ブランドスーパーコピーn級品は当店で!最高級のスーパーコピー品をご提供致します。
https://www.samouzdrawianie.pl/prokrastynacja/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 10:36 ق.ظ
人気ルイヴィトンスーパーコピー,シャネルスーパーコピー,グッチスーパー コピー,ロレックススーパーコピーの販売ショップです
http://biznesars.ru/ads
چهارشنبه 28 فروردین 1398 10:35 ق.ظ
オメガ時計コピー、シャネル時計コピー、パネライコピー時計、ルイヴィトンコピー、シャネルコピー、エルメスコピーなど
http://ukcanadianpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 03:10 ق.ظ

Thank you. Fantastic stuff.
canadian discount pharmacies in ocala fl pharmacy drugs for sale on internet buy viagrow good canadian online pharmacies pharmacy onesource canadian pharmacy meds are canadian online pharmacies safe online pharmacies in usa is trust pharmacy in canada legitimate
swiss army knife wenger
دوشنبه 13 اسفند 1397 10:47 ق.ظ
4. Tһhe Swiss Army Knife is a literal work of
art.
Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 09:29 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
generic cialis at the pharmacy cialis dosage amounts precios cialis peru cialis free trial prescription doctor cialis acquisto online cialis cialis generique cialis herbs side effects of cialis cialis online
cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:22 ب.ظ

Appreciate it! Loads of advice!

cialis professional yohimbe how to purchase cialis on line cialis dosage recommendations tadalafil 10 mg cialis 5 mg scheda tecnica how to purchase cialis on line online cialis tarif cialis france prix cialis once a da the best choice cialis woman
buy tadalafil
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:19 ب.ظ

Great knowledge. Many thanks!
cost of cialis per pill buy cialis online nz cialis online napol enter site natural cialis we recommend cialis best buy cialis canada side effects for cialis viagra vs cialis safe dosage for cialis prix cialis once a da
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:05 ق.ظ

Thanks a lot, Great stuff.
cialis prezzo di mercato try it no rx cialis cialis 20 mg effectiveness dose size of cialis achat cialis en itali prezzo di cialis in bulgaria buy generic cialis cialis qualitat pastillas cialis y alcoho we like it cialis price
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 05:52 ب.ظ

You reported it exceptionally well.
american pharmacy cialis brand cialis nl cialis uk venta de cialis canada comprar cialis 10 espa241a prezzo cialis a buon mercato calis cialis 20 mg best price cialis canada on line cialis lilly tadalafi
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین

The institute financial services and management agahan taraz amin