تبلیغات
موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین - استقرار نظام بودجه توسط موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین
شنبه 6 آذر 1389  02:35 ب.ظ    ویرایش: - -

یكی از ایرادات اساسی موجود در سیستمهای كنترلی و عملیات شركت ها , فقدان یك نظام جامع بودجه ای می باشد . با توجه به اهمیت تهیه بودجه مناسب در شركتها و با توجه به اشكالات موجود در غیاب چنین سیستم كنترلی , اهداف , مزایای استفاده از سیستم كنترل بودجه و مراحل بودجه بشرح ذیل ارائه می گردد :

اهداف

برنامه ریزی فعالیتهای آینده امری بسیار حیاتی بوده و بدون چنین برنامه ریزی هائی ادامه فعالیت مستمر یك سازمان میسر نخواهد بود . نظام بودجه بعنوان ابزاری در دست مدیریت كمكهای موثری در برنامه ریزی, هماهنگی و كنترل فعالیتهای شركت می نماید . بودجه بطور كلی عبارتست از بیان مقداری ریالی سیاستهای شركت كه در طول مدتی معین از زمان آینده ( عموما " یكسال ) برای حصول به هدفهای تعیین شده باید تعقیب شود .این سیاستها در قالب برنامه ریزی عملیات شركت , مخارج سرمایه ای و گردش وجوه مطرح   می شوند . تهیه بودجه قسمتی از سیستم كنترل بودجه ای را تشكیل می دهد كه خود عبارتست از تهیه بودجه مربوط به مسئولیتهای مدیران جهت نیل به هدفهای تعیین شده ومقایسه مستمر نتایج واقعی با برنامه های بودجه شده جهت حصول اطمینان از رسیدن به هدفها و یا ایجاد مبنا برای تجدید ارزیابی آنها است . لذا به اختصار می توان هدفهای عمده تهیه بودجه و ایجاد كنترل بودجه ای را بشرح ذیل مشخص نمود :

الف) تهیه و تنظیم جزئیات برنامه عملیات شركت در قالب اعداد ارقام برای یك دوره معین در آینده .

ب‌) هماهنگ كردن فعالیت كلیه قسمتها برای تحقق بخشیدن به هدفهای شركت بنحوی كه حداكثر بازدهی با حداقل منابع امكان پذیر باشد .

پ) ایجاد استاندارد , یا ملاك و مأخذی جهت تعیین مسئولیتها در رابطه با كلیه مغایرتها از برنامه های از پیش تعیین شده و تهیه اطلاعات جهت اقدامات لازم برای اصلاح مغایرتهای مذكور .

مزایای استفاده از سیستم كنترل بودجه ای

اجرای موفقیت آمیز كنترل بودجه ای در شركت دارای مزایای زیر می باشد :

الف) فراهم نمودن امكان بررسی و مطالعه هدفهای شركت و طرح ریزی برنامه های آینده در قالب اطلاعات مالی .

ب) فراهم نمودن امكان ارزیابی نتایج مالی طرحهای آینده و ایجاد فرصت لازم برای اصلاحات مورد لزوم در برنامه های آینده .

پ) ایجاد هماهنگی و همكاری ما بین قسمتهای مختلف شركت .

ت)كمك در تعیین مسئولیتهای سازمانی برای نیل به هدفهای آینده .

ث) تعیین منابع مالی مورد احتیاج جهت اجرای برنامه های آتی و مشخص نمودن موثرترین و اقتصادی ترین روش جهت استفاده از سرمایه , نیروی انسانی و ماشین آلات .

ج) تعیین معیارها و استانداردهائی برای سنجش كارآئی , اثر بخشی و صرفه اقتصادی در رسیدن به هدفهای تعیین شده .

د) كمك در كنترل هزینه و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی .

نمای كلی مراحل تهیه و كنترل بودجه ای در نمودار صفحه بعد ارائه شده است .

 

اصول و ضوابط كلی تهیه بودجه

جهت برقراری نظام بودجه و كنترل بودجه ای , وجود شرایط زیر ضروری می باشد :

الف) داشتن سیاستها و برنامه های مشخص و روشن .

ب) ساختار سازمانی منطقی و مناسب جهت تعیین مسئولیتها در رابطه با بودجه و برنامه .

پ) وجود طبقه بندیهای مناسب در رابطه با انجام عملیات مالی بنحوی كه عملیات مزبور براحتی جهت هر یك از واحدها و بر حسب نوع هزینه قابل تفكیك و تمیز باشد .

ت) وجود نظام حسابداری مناسب كه قادر باشد اطلاعات لازم را جهت مقایسه ارقام بودجه با ارقام واقعی تعیین نماید .

ث) هنگام پیش بینی عملیات آینده و تهیه بودجه همواره به عواملی برخورد می شود كه سایر امكانات شركت را تحت الشعاع قرار داده و آنها را محدود می كند . به اینگونه عوامل , عوامل محدود كننده گفته می شود .بعنوان مثال در شرایطی كه تقاضا برای محصولات یا خدمات شركت محدود بوده و ظرفیت شركت به ناچار مورد استفاده كامل قرار نمی گیرد , ارائه خدمات شركت بعنوان عامل محدود كننده شناخته شده و موقع تهیه بودجه , سایر عملیات بر اساس بودجه فروش و یا درآمدهای عملیاتی تنظیم می گردد . 

ج) صورتهای بودجه باید بنحوی طراحی گردند كه قابلیت تبدیل آنها بمنظور استفاده در طرح نظامهای حسابداری صنعتی ( مخصوصا" برای تعیین بهای تمام شده پروژه های در جریان ساخت شركت و همچنین بهای تمام شده خدمات قابل ارائه ) بسهولت امكان پذیر باشد .

چ) با توجه به اینكه یكی از هدفهای كنترل بودجه ای مقایسه مستمر نتایج فعالیتهای واقعی با برنامه های از پیش تعیین شده از طریق گزارشات مدیریت می باشد, صورتهای بودجه باید بنحوی طرح گردد كه جوابگوی احتیاجات تعیین شده در گزارشات مدیریت باشد.

نظام بودجه

در یك نظام كنترل بودجه , تهیه بودجه های زیر ضروری می باشد :

الف) بودجه عملیاتی

ب) بودجه سرمایه ای

پ) بودجه نقدی

الف) بودجه عملیاتی

بودجه عملیاتی كه محور نظام بودجه است , نشان دهنده عملكرد حاصل از فعالیتهای اصلی شركت از طریق پیش بینی درآمد و هزینه با توجه به حجم پروژه های تولیدی و فروش آنها می باشد . بودجه عملیاتی سالیانه بوده و بعد از گذشت 9 ماه از سال جاری با توجه به عوامل زیر برای سال مالی آتی تنظیم می گردد:

- بودجه سال جاری

- جمع ارقام واقعی و پیش بینی سال جاری

- پیش بینی برنامه های سال آتی (سال مورد بودجه )

- تغییرات در نرخها كه در اثر تورم و غیره به وجود می آید .

بودجه سالیانه در كلیه موارد باید به دوره های سه ماهه تفكیك گردیده تا مقایسه نتایج عملیات واقعی با برنامه های از پیش تعیین شده جهت اقدامات اصلاحی در رابطه با مغایرتهای ایجاد شده بموقع انجام پذیرد.

كلیه صورتهای بودجه عملیاتی علاوه بر اطلاعات خاص هر صورت بودجه باید نشان دهنده اقلام زیر نیز باشد :

 

- بودجه سال جاری

- واقعی سال جاری ( 9 ماهه اول )

- پیش بینی سال جاری ( سه ماهه آخر )

- جمع واقعی و پیش بینی سال جاری

- نوسان بودجه نسبت به جمع واقعی و پیش بینی از نظر مبلغ و درصد

 

ب) بودجه سرمایه ای

بودجه سرمایه ای منعكس كننده برآورد جمع هزینه هائی است كه پیش بینی می شود در دارائیهای ثابت سرمایه گذاری شود . اقلام سرمایه ای كه برای آنها بودجه در نظر گرفته می شود ممكن است به بیش از یك دوره بودجه مربوط شود كه در این صورت آن بخش از بودجه پروژه ها كه به دوره بودجه مورد نظر ارتباط می یابد تفكیك شده و در بودجه سال مورد نظر ملحوظ می گردد . لازم به ذكر است كه هزینه های سرمایه ای از نظر ماهیت به سه گروه بشرح ذیل قابل تقسیم می باشد :

پروژ هائی كه جهت توسعه فعالیتهای تولیدی سرمایه گذاری می شوند , تحت عنوان پروژه های توسعه طبقه بندی می گردد .

پروژه هائی كه جنبه جایگزینی دارائیهای ثابتی كه مستهلك شده یا از كار افتاده اند و برای ادامه فعالیتهای عملیاتی احتیاج به تعویض دارند و تحت عنوان پروژ های جایگزینی قرار  می گیرند.

پروژه هائی از قبیل پروژه های رفاهی و ایمنی كه تحت عنوان سایر پروژ ها  طبقه بندی می شود .

بودجه سرمایه ای نیز سالیانه بوده و همزمان با بودجه عملیاتی تهیه می گردد و لازم است به دوره های سه ماهه نیز تفكیك گردد .

پ) بودجه نقدی

جهت آگاهی مدیران از منابع نقدی و بمنظور ایجاد توازن در دریافت و پرداخت , بودجه وضعیت نقدی پیش بینی می گردد . دوره بودجه نقدی مشابه دوره بودجه عملیاتی سالانه و منطبق با آن       می باشد . مضافا" بودجه نقدی به دوره های  سه ماهه تفكیك می گردد كه دوره های سه ماهه نیز به دوره های كوتاهتر ماهانه با توجه به سیكل عملیات شركت قابل تقسیم می باشد .

 

-پیش بینی وضعیت نقدی

بدلیل اهمیت وجوه نقد در حیات شركت و همچنین نیاز مدیریت به آخرین اطلاعات از نظر نقدینگی علاوه بر بودجه نقدی كه یكبار و همزمان با بودجه عملیاتی تهیه و مانند سایر صورتهای بودجه به تصویب مدیریت می رسد باید پیش بینی وضعیت نقدی در نظر گرفته شود , این پیش بینی همانند بودجه نقدی جهت اطلاع مدیران از منابع نقدی و همچنین بمنظور ایجاد توازن در دریافت و پرداخت تهیه می گردد. با این تفاوت كه صورت مزبور بصورت ادواری طی سال تنظیم شده و مبتنی بر آخرین اطلاعات درباره نقدینگی می باشد .

تناوب تهیه صورت پیش بینی وضعیت نقدی سه ماهه بوده و در پایان هر دوره سه ماهه جهت 12 ماه آتی ( 4 دوره سه ماهه ) تنظیم می گردد كه اولین دوره سه ماهه به ماههای مربوطه  نیز باید تفكیك شود .

-دستورالعمل های مربوط به تهیه بودجه ها

بمنظور تشریح نحوه تكمیل و استفاده از صورتهای بودجه برای هر صورت بودجه باید یك        دستور العمل تهیه صورتهای بودجه نوشته شود . در دستورالعمل تهیه بودجه نكات كلی زیر باید مدنظر قرار گیرد :

- كاربرد : شامل اهداف و موارد استفاده هر یك از صورتهای بودجه

- زمان تنظیم : شامل دوره های كه صورتهای بودجه در آن دوره تهیه و تنظیم می گردد .

- مأخد تهیه : منابعی كه از آنها اطلاعات مربوط به هر صورت استخراج می گردد . شامل گزارشات مدیریت , دفاتر و پرونده ها , بودجه سال جاری , محاسبات و برآوردها.

- مسئول تهیه : افراد یا واحدهایی كه مسئول تهیه هر یك از صورتهای بودجه می باشتد .

- توزیع نسخ : افراد یا واحدهایی كه صورتهای بودجه تكمیل شده را جهت اطلاع و تصمیم گیری و یا برای استفاده های بعدی دریافت می دارند .

- نحوه تنظیم و ثبت : شامل تعریف عناوین مندرج , توضیحات مربوط به اقلام قابل درج شامل نحوه محاسبه و بطور كلی راهنمائی تهیه كننده در تهیه صورتهای بودجه.

  

 كلیه صورتهای بودجه ای باید شماره گذاری گردیده و بشكل منطقی قابل عطف و ربط باشند .

- مراحل تنظیم بودجه

تشكیل كمیته بودجه : بطور كلی تهیه بودجه یك كار گروهی بوده و تقریبا" كلیه مدیران و مسئولین در تكمیل آن نقش داشته و بدون همكاری نزدیك و مستمر آنان تهیه بودجه مناسب مقدور نخواهد بود . وظیفه هدایت و هماهنگی ما بین مسئولین تهیه بودجه را كمیته بودجه به كمك دایره بودجه وگزارشات بعهده می گیرد . وظایف این كمیته بطور كلی بقرار زیر می باشد :

- تنظیم برنامه چگونگی تهیه بودجه.

- ایجاد هماهنگی و پیشبرد برنامه های تهیه بودجه .

- بررسی برنامه های تنظیمی توسط واحدها جهت حصول اطمینان از قرار داشتن آنها در چارچوب سیاستها و برنامه های كلی تعیین شده توسط مدیریت .

- بررسی , تعدیل و تصویب بودجه های تنظیمی جهت ارائه به مدیریت بمنظور تصویب نهائی آنان .

اعضای كمیته بودجه را عموما" افراد زیر تشكیل می دهند :

الف) مدیر عامل

ب) مدیران شركت

پ) رئیس دایره بودجه و گزارشات

ت) سایر افرادی كه بر اساس تخصص و یا مسئولیتهای آنان می توانند عضو كمیته باشند .

 

- تفسیر بودجه

بودجه در واقع برنامه كوتاه مدت شركت می باشد كه در قالب اعداد و ارقام بیان می شود . چنین برنامه ای موقعی كامل است كه تنها متكی به ارقام مندرج در صورتهای بودجه نبوده , بلكه هدفهای كوتاه مدت در چارچوب هدفهای بلند مدت و همچنین مفروضات و پیش فرضهای برنامه دقیقا" تعیین و بصورت مدون جهت بررسی نتایج واقعی عملیات در آینده وجود داشته باشد .بنابران لازم است قبل از تصویب بودجه مقدمه ای كه به " تفسیر بودجه " معروف است توسط دایره بودجه و گزارشات با توجه به هدفها , پیش فرضها و مفروضات تعیین شده بوسیله مدیریت تهیه گردد تا به همراه صورتهای بودجه , جهت تصویب به مدیریت ارائه شود .

اهم مطالبی را كه باید در " تفسیر بودجه " گنجانده شود , همراه با ذكر مثال به قرار زیر می توان تعیین نمود :

الف) هدفهای كوتاه مدت : تشریح پیش فرضها و مفروضاتی كه بر اساس آن صورتهای بودجه تهیه  می گردد .( برای مثال پیش فرضها درباره نرخ تورم - سیاستهای دولت )

ب) امكانات و محدودیتهای كلیدی در دوره بودجه به شرح ذیل :

1- تشریح امكانات مناسب ( با توجه به پروژه های در دست اجرا و زمان اتمام آنها و پیش بینی فروش آنها  ) و همچنین مواردی كه شركت دارای امتیازات خاص نسبت به سایر شركتها بوده      ( برای مثال داشتن نیروی انسانی متخصص و با تجربه ) و چگونگی نحوه استفاده از آنها .

2- تشریح محدودیتهائی كه شركت در دوره بودجه با آن مواجه خواهد شد ( بطور نمونه در مورد پروژه های در دست ساخت و زمانهای تعیین شده بابت انجام آنها و خسارتهای ناشی از تاخیر زمانی انجام پروژه ها  ) و همچنین مواردی كه شركت دارای نقاط ضعف نسبت به سایر شركتها بوده (  بطور نمونه در خصوص واحدهایی كه پیش بینی شده به فروش برسد , در عمل با محدودیت فروش مواجه شود  ) و چگونگی نحوه فائق آمدن بر آنان .

ج) تفسیر تفصیلی : حسب مورد  و اهمیت ارقام , بودجه بصورت تفصیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به تفسیر مغایرتهای عمده ارقام بودجه شده با ارقام واقعی و پیش بینی سال جاری پرداخته می شود .

ضمنا" با توجه به ماهیت فعالیت شركت , ضروریست برای كلیه پروژه های شركت بودجه جداگانه تهیه و تصویب گردد .

 

   


نظرات()  
Cialis generic
یکشنبه 2 تیر 1398 11:22 ب.ظ

You said it nicely.!
wow cialis tadalafil 100mg cialis 200 dollar savings card online prescriptions cialis acquisto online cialis cialis lilly tadalafi ou acheter du cialis pas cher venta de cialis canada cialis price in bangalore 200 cialis coupon cialis 20mg prix en pharmacie
Cialis canada
یکشنبه 2 تیر 1398 07:55 ق.ظ

Appreciate it. An abundance of data.

cialis tadalafil online are there generic cialis cialis e hiv cialis official site link for you cialis price safe site to buy cialis online buy cialis online nz ou trouver cialis sur le net the best choice cialis woman look here cialis order on line
Cialis prices
شنبه 1 تیر 1398 04:37 ب.ظ

Many thanks! A lot of information.

canada discount drugs cialis generic cialis with dapoxetine compare prices cialis uk cialis savings card cialis en 24 hora cialis without a doctor's prescription chinese cialis 50 mg dosagem ideal cialis cost of cialis cvs only now cialis 20 mg
http://eqimtrac.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 11:49 ب.ظ

Valuable data. Kudos.
acheter cialis kamagra cialis alternative cialis generique 5 mg wow cialis tadalafil 100mg cialis pills cialis 5mg cialis daily cialis generico en mexico recommended site cialis kanada when will generic cialis be available
http://leinasavs.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 07:51 ق.ظ

You said it perfectly..
how much does a cialis cost get cheap cialis cialis manufacturer coupon generic cialis in vietnam cialis ahumada venta de cialis canada side effects for cialis cialis generico cialis dosage recommendations acquistare cialis internet
http://klagapchron.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:50 ب.ظ

Wonderful stuff. Thanks!
cialis 5 effetti collaterali cipla cialis online cialis usa cost cialis per paypa where cheapest cialis cialis canadian drugs cialis 5mg billiger the best choice cialis woman cialis online holland we like it cialis soft gel
http://ovinhu.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:34 ق.ظ

Awesome information. Thanks.
calis ou trouver cialis sur le net cialis 10 doctissimo cialis ahumada the best site cialis tablets tadalafil tablets cialis uk buy original cialis order generic cialis online enter site 20 mg cialis cost
Buy cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:51 ق.ظ

Thanks, I enjoy this.
cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg scheda tecnica deutschland cialis online cialis 05 cialis official site cialis price in bangalore tarif cialis france prix cialis once a da buying cialis on internet
http://temgeschcar.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:55 ب.ظ

This is nicely expressed. .
cialis ahumada we choice cialis pfizer india canadian drugs generic cialis generic cialis review uk cialis generico milano cialis canadian drugs cialis with 2 days delivery cialis generico click now buy cialis brand female cialis no prescription
Online cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:23 ق.ظ

You actually said this really well.
cialis e hiv cialis vs viagra cialis coupon acquisto online cialis cialis sans ordonnance prix cialis once a da generic cialis pill online cialis online napol generic cialis at the pharmacy where do you buy cialis
http://snapgeexni.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 08:43 ب.ظ

Cheers, An abundance of stuff!

cialis per paypa enter site 20 mg cialis cost cialis patentablauf in deutschland cialis mit grapefruitsaft cialis generic availability weblink price cialis sublingual cialis online cialis sans ordonnance buy generic cialis buy online cialis 5mg
cialis 20mg directions
شنبه 25 خرداد 1398 06:37 ق.ظ

Very well expressed of course! !
achat cialis en suisse callus buy generic cialis cheap cialis achat cialis en suisse click now buy cialis brand only best offers cialis use cialis tadalafil acheter cialis meilleur pri canada discount drugs cialis
http://minveseac.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 04:30 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
weblink price cialis generico cialis mexico cialis professional yohimbe cialis y deporte dosagem ideal cialis does cialis cause gout cialis dosage amounts best generic drugs cialis enter site natural cialis cialis canada on line
cialis on line no pres
جمعه 24 خرداد 1398 01:56 ق.ظ

Awesome postings, With thanks!
ou trouver cialis sur le net cialis daily reviews tadalafilo cialis qualitat cialis cost cialis without a doctor's prescription india cialis 100mg cost tesco price cialis cialis generic tadalafil buy cialis price in bangalore
Cialis generic
چهارشنبه 22 خرداد 1398 10:16 ب.ظ

Wow a lot of excellent facts.
overnight cialis tadalafil generic cialis soft gels cialis alternative cialis prices in england cialis italia gratis no prescription cialis cheap cialis bula cialis uk next day cialis generico lilly we like it safe cheap cialis
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:24 ب.ظ

Amazing many of amazing knowledge!
buy cialis online discount cialis only best offers cialis use prices on cialis 10 mg cialis great britain we choice cialis uk cialis generic tadalafil buy cialis professional yohimbe india cialis 100mg cost cialis dose 30mg
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 05:39 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
get cheap cialis cialis name brand cheap cost of cialis cvs cialis purchasing cialis 30 day sample cialis wir preise cialis generico en mexico cialis pills boards cialis coupons side effects of cialis
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 12:08 ب.ظ

Thank you. Valuable information!
cialis uk next day cialis for sale south africa cialis en 24 hora acheter cialis kamagra cheap cialis free generic cialis cialis 5 mg effetti collateral price cialis best cialis alternative cialis farmacias guadalajara
http://montel.nsk.ru/contacts
جمعه 30 فروردین 1398 09:17 ب.ظ
激安ブランド財布のスーパーコピー品通販がここにある、ルイヴィトンコピーバッグと財布がお買い得
http://www.oumma.be/forum-annonce-oumma
جمعه 30 فروردین 1398 09:17 ب.ظ
スーパーコピーブランド購入から到着まで5日間ほどお時間頂きます!十年誠信経営、安心して購入!よかったら是非一度見てみて下さい!
http://canadianpharmacyonl.com/
شنبه 24 فروردین 1398 06:22 ق.ظ

Amazing all kinds of very good information!
drugstore online shopping canada drug pharmacy canada online pharmacies surrey canadian viagra online pharmacies in usa canadian pharcharmy online northwest pharmacies in canada candida viagra online pharmacies of canada canada rx
https://www.hksaustralia.com.au/products/exhaust
یکشنبه 18 فروردین 1398 04:32 ق.ظ
ジバンシー,セリーヌ,コーチ,ディオール,ヴェルサーチ,ミュウミュウ,バレンシアガ
https://kubanfss.ru/media-news/ochered-na-putevki-elektronnaya
شنبه 17 فروردین 1398 08:09 ق.ظ
最も良いシャネルバッグ?財布通販、送料無料 - スーパーコピーブランド - シャネル コピー品通販サイト
buy generic cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 11:20 ق.ظ

You revealed it wonderfully!
canadian discount cialis cialis generika cipla cialis online cialis coupon price cialis per pill chinese cialis 50 mg fast cialis online cialis daily new zealand 40 mg cialis what if i take warnings for cialis
buy cialis usa
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:09 ب.ظ

Really loads of beneficial data!
prix de cialis cialis rezeptfrei sterreich tadalafil 5mg order cialis from india price cialis wal mart pharmacy tarif cialis france cialis sans ordonnance cialis generico postepay cialis 100 mg 30 tablet cialis savings card
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:20 ب.ظ

You've made the point!
rx cialis para comprar discount cialis prezzo cialis a buon mercato cialis flussig buy cialis cialis purchasing cialis 20 mg cost sialis cialis generika in deutschland kaufen cialis tadalafil online
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:12 ق.ظ

Thanks, A good amount of knowledge.

does cialis cause gout achat cialis en itali cialis 20 mg non 5 mg cialis generici cialis online cialis prezzo al pubblico link for you cialis price cialis para que sirve buy cialis online nz generic cialis in vietnam
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 06:51 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
buy cialis sample pack cialis purchasing where cheapest cialis cialis patentablauf in deutschland generic cialis tadalafil price cialis wal mart pharmacy price cialis per pill tesco price cialis how to purchase cialis on line cialis generico in farmacia
buy cialis uk
سه شنبه 13 آذر 1397 07:45 ق.ظ

You revealed that terrifically.
cialis 20 mg best price tesco price cialis cialis uk cialis online cialis generika in deutschland kaufen acheter cialis meilleur pri cialis tadalafil online cialis per paypa cialis online napol generic cialis in vietnam
buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:49 ب.ظ

Thanks! An abundance of data.

prices on cialis 10 mg cialis coupons printable online prescriptions cialis cialis from canada buy original cialis cialis daily reviews cialis 5mg prix overnight cialis tadalafil cialis side effects dangers tadalafil tablets
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین

The institute financial services and management agahan taraz amin