تبلیغات
موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین - استقرار نظام بودجه توسط موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین
شنبه 6 آذر 1389  01:35 ب.ظ    ویرایش: - -

یكی از ایرادات اساسی موجود در سیستمهای كنترلی و عملیات شركت ها , فقدان یك نظام جامع بودجه ای می باشد . با توجه به اهمیت تهیه بودجه مناسب در شركتها و با توجه به اشكالات موجود در غیاب چنین سیستم كنترلی , اهداف , مزایای استفاده از سیستم كنترل بودجه و مراحل بودجه بشرح ذیل ارائه می گردد :

اهداف

برنامه ریزی فعالیتهای آینده امری بسیار حیاتی بوده و بدون چنین برنامه ریزی هائی ادامه فعالیت مستمر یك سازمان میسر نخواهد بود . نظام بودجه بعنوان ابزاری در دست مدیریت كمكهای موثری در برنامه ریزی, هماهنگی و كنترل فعالیتهای شركت می نماید . بودجه بطور كلی عبارتست از بیان مقداری ریالی سیاستهای شركت كه در طول مدتی معین از زمان آینده ( عموما " یكسال ) برای حصول به هدفهای تعیین شده باید تعقیب شود .این سیاستها در قالب برنامه ریزی عملیات شركت , مخارج سرمایه ای و گردش وجوه مطرح   می شوند . تهیه بودجه قسمتی از سیستم كنترل بودجه ای را تشكیل می دهد كه خود عبارتست از تهیه بودجه مربوط به مسئولیتهای مدیران جهت نیل به هدفهای تعیین شده ومقایسه مستمر نتایج واقعی با برنامه های بودجه شده جهت حصول اطمینان از رسیدن به هدفها و یا ایجاد مبنا برای تجدید ارزیابی آنها است . لذا به اختصار می توان هدفهای عمده تهیه بودجه و ایجاد كنترل بودجه ای را بشرح ذیل مشخص نمود :

الف) تهیه و تنظیم جزئیات برنامه عملیات شركت در قالب اعداد ارقام برای یك دوره معین در آینده .

ب‌) هماهنگ كردن فعالیت كلیه قسمتها برای تحقق بخشیدن به هدفهای شركت بنحوی كه حداكثر بازدهی با حداقل منابع امكان پذیر باشد .

پ) ایجاد استاندارد , یا ملاك و مأخذی جهت تعیین مسئولیتها در رابطه با كلیه مغایرتها از برنامه های از پیش تعیین شده و تهیه اطلاعات جهت اقدامات لازم برای اصلاح مغایرتهای مذكور .

مزایای استفاده از سیستم كنترل بودجه ای

اجرای موفقیت آمیز كنترل بودجه ای در شركت دارای مزایای زیر می باشد :

الف) فراهم نمودن امكان بررسی و مطالعه هدفهای شركت و طرح ریزی برنامه های آینده در قالب اطلاعات مالی .

ب) فراهم نمودن امكان ارزیابی نتایج مالی طرحهای آینده و ایجاد فرصت لازم برای اصلاحات مورد لزوم در برنامه های آینده .

پ) ایجاد هماهنگی و همكاری ما بین قسمتهای مختلف شركت .

ت)كمك در تعیین مسئولیتهای سازمانی برای نیل به هدفهای آینده .

ث) تعیین منابع مالی مورد احتیاج جهت اجرای برنامه های آتی و مشخص نمودن موثرترین و اقتصادی ترین روش جهت استفاده از سرمایه , نیروی انسانی و ماشین آلات .

ج) تعیین معیارها و استانداردهائی برای سنجش كارآئی , اثر بخشی و صرفه اقتصادی در رسیدن به هدفهای تعیین شده .

د) كمك در كنترل هزینه و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی .

نمای كلی مراحل تهیه و كنترل بودجه ای در نمودار صفحه بعد ارائه شده است .

 

اصول و ضوابط كلی تهیه بودجه

جهت برقراری نظام بودجه و كنترل بودجه ای , وجود شرایط زیر ضروری می باشد :

الف) داشتن سیاستها و برنامه های مشخص و روشن .

ب) ساختار سازمانی منطقی و مناسب جهت تعیین مسئولیتها در رابطه با بودجه و برنامه .

پ) وجود طبقه بندیهای مناسب در رابطه با انجام عملیات مالی بنحوی كه عملیات مزبور براحتی جهت هر یك از واحدها و بر حسب نوع هزینه قابل تفكیك و تمیز باشد .

ت) وجود نظام حسابداری مناسب كه قادر باشد اطلاعات لازم را جهت مقایسه ارقام بودجه با ارقام واقعی تعیین نماید .

ث) هنگام پیش بینی عملیات آینده و تهیه بودجه همواره به عواملی برخورد می شود كه سایر امكانات شركت را تحت الشعاع قرار داده و آنها را محدود می كند . به اینگونه عوامل , عوامل محدود كننده گفته می شود .بعنوان مثال در شرایطی كه تقاضا برای محصولات یا خدمات شركت محدود بوده و ظرفیت شركت به ناچار مورد استفاده كامل قرار نمی گیرد , ارائه خدمات شركت بعنوان عامل محدود كننده شناخته شده و موقع تهیه بودجه , سایر عملیات بر اساس بودجه فروش و یا درآمدهای عملیاتی تنظیم می گردد . 

ج) صورتهای بودجه باید بنحوی طراحی گردند كه قابلیت تبدیل آنها بمنظور استفاده در طرح نظامهای حسابداری صنعتی ( مخصوصا" برای تعیین بهای تمام شده پروژه های در جریان ساخت شركت و همچنین بهای تمام شده خدمات قابل ارائه ) بسهولت امكان پذیر باشد .

چ) با توجه به اینكه یكی از هدفهای كنترل بودجه ای مقایسه مستمر نتایج فعالیتهای واقعی با برنامه های از پیش تعیین شده از طریق گزارشات مدیریت می باشد, صورتهای بودجه باید بنحوی طرح گردد كه جوابگوی احتیاجات تعیین شده در گزارشات مدیریت باشد.

نظام بودجه

در یك نظام كنترل بودجه , تهیه بودجه های زیر ضروری می باشد :

الف) بودجه عملیاتی

ب) بودجه سرمایه ای

پ) بودجه نقدی

الف) بودجه عملیاتی

بودجه عملیاتی كه محور نظام بودجه است , نشان دهنده عملكرد حاصل از فعالیتهای اصلی شركت از طریق پیش بینی درآمد و هزینه با توجه به حجم پروژه های تولیدی و فروش آنها می باشد . بودجه عملیاتی سالیانه بوده و بعد از گذشت 9 ماه از سال جاری با توجه به عوامل زیر برای سال مالی آتی تنظیم می گردد:

- بودجه سال جاری

- جمع ارقام واقعی و پیش بینی سال جاری

- پیش بینی برنامه های سال آتی (سال مورد بودجه )

- تغییرات در نرخها كه در اثر تورم و غیره به وجود می آید .

بودجه سالیانه در كلیه موارد باید به دوره های سه ماهه تفكیك گردیده تا مقایسه نتایج عملیات واقعی با برنامه های از پیش تعیین شده جهت اقدامات اصلاحی در رابطه با مغایرتهای ایجاد شده بموقع انجام پذیرد.

كلیه صورتهای بودجه عملیاتی علاوه بر اطلاعات خاص هر صورت بودجه باید نشان دهنده اقلام زیر نیز باشد :

 

- بودجه سال جاری

- واقعی سال جاری ( 9 ماهه اول )

- پیش بینی سال جاری ( سه ماهه آخر )

- جمع واقعی و پیش بینی سال جاری

- نوسان بودجه نسبت به جمع واقعی و پیش بینی از نظر مبلغ و درصد

 

ب) بودجه سرمایه ای

بودجه سرمایه ای منعكس كننده برآورد جمع هزینه هائی است كه پیش بینی می شود در دارائیهای ثابت سرمایه گذاری شود . اقلام سرمایه ای كه برای آنها بودجه در نظر گرفته می شود ممكن است به بیش از یك دوره بودجه مربوط شود كه در این صورت آن بخش از بودجه پروژه ها كه به دوره بودجه مورد نظر ارتباط می یابد تفكیك شده و در بودجه سال مورد نظر ملحوظ می گردد . لازم به ذكر است كه هزینه های سرمایه ای از نظر ماهیت به سه گروه بشرح ذیل قابل تقسیم می باشد :

پروژ هائی كه جهت توسعه فعالیتهای تولیدی سرمایه گذاری می شوند , تحت عنوان پروژه های توسعه طبقه بندی می گردد .

پروژه هائی كه جنبه جایگزینی دارائیهای ثابتی كه مستهلك شده یا از كار افتاده اند و برای ادامه فعالیتهای عملیاتی احتیاج به تعویض دارند و تحت عنوان پروژ های جایگزینی قرار  می گیرند.

پروژه هائی از قبیل پروژه های رفاهی و ایمنی كه تحت عنوان سایر پروژ ها  طبقه بندی می شود .

بودجه سرمایه ای نیز سالیانه بوده و همزمان با بودجه عملیاتی تهیه می گردد و لازم است به دوره های سه ماهه نیز تفكیك گردد .

پ) بودجه نقدی

جهت آگاهی مدیران از منابع نقدی و بمنظور ایجاد توازن در دریافت و پرداخت , بودجه وضعیت نقدی پیش بینی می گردد . دوره بودجه نقدی مشابه دوره بودجه عملیاتی سالانه و منطبق با آن       می باشد . مضافا" بودجه نقدی به دوره های  سه ماهه تفكیك می گردد كه دوره های سه ماهه نیز به دوره های كوتاهتر ماهانه با توجه به سیكل عملیات شركت قابل تقسیم می باشد .

 

-پیش بینی وضعیت نقدی

بدلیل اهمیت وجوه نقد در حیات شركت و همچنین نیاز مدیریت به آخرین اطلاعات از نظر نقدینگی علاوه بر بودجه نقدی كه یكبار و همزمان با بودجه عملیاتی تهیه و مانند سایر صورتهای بودجه به تصویب مدیریت می رسد باید پیش بینی وضعیت نقدی در نظر گرفته شود , این پیش بینی همانند بودجه نقدی جهت اطلاع مدیران از منابع نقدی و همچنین بمنظور ایجاد توازن در دریافت و پرداخت تهیه می گردد. با این تفاوت كه صورت مزبور بصورت ادواری طی سال تنظیم شده و مبتنی بر آخرین اطلاعات درباره نقدینگی می باشد .

تناوب تهیه صورت پیش بینی وضعیت نقدی سه ماهه بوده و در پایان هر دوره سه ماهه جهت 12 ماه آتی ( 4 دوره سه ماهه ) تنظیم می گردد كه اولین دوره سه ماهه به ماههای مربوطه  نیز باید تفكیك شود .

-دستورالعمل های مربوط به تهیه بودجه ها

بمنظور تشریح نحوه تكمیل و استفاده از صورتهای بودجه برای هر صورت بودجه باید یك        دستور العمل تهیه صورتهای بودجه نوشته شود . در دستورالعمل تهیه بودجه نكات كلی زیر باید مدنظر قرار گیرد :

- كاربرد : شامل اهداف و موارد استفاده هر یك از صورتهای بودجه

- زمان تنظیم : شامل دوره های كه صورتهای بودجه در آن دوره تهیه و تنظیم می گردد .

- مأخد تهیه : منابعی كه از آنها اطلاعات مربوط به هر صورت استخراج می گردد . شامل گزارشات مدیریت , دفاتر و پرونده ها , بودجه سال جاری , محاسبات و برآوردها.

- مسئول تهیه : افراد یا واحدهایی كه مسئول تهیه هر یك از صورتهای بودجه می باشتد .

- توزیع نسخ : افراد یا واحدهایی كه صورتهای بودجه تكمیل شده را جهت اطلاع و تصمیم گیری و یا برای استفاده های بعدی دریافت می دارند .

- نحوه تنظیم و ثبت : شامل تعریف عناوین مندرج , توضیحات مربوط به اقلام قابل درج شامل نحوه محاسبه و بطور كلی راهنمائی تهیه كننده در تهیه صورتهای بودجه.

  

 كلیه صورتهای بودجه ای باید شماره گذاری گردیده و بشكل منطقی قابل عطف و ربط باشند .

- مراحل تنظیم بودجه

تشكیل كمیته بودجه : بطور كلی تهیه بودجه یك كار گروهی بوده و تقریبا" كلیه مدیران و مسئولین در تكمیل آن نقش داشته و بدون همكاری نزدیك و مستمر آنان تهیه بودجه مناسب مقدور نخواهد بود . وظیفه هدایت و هماهنگی ما بین مسئولین تهیه بودجه را كمیته بودجه به كمك دایره بودجه وگزارشات بعهده می گیرد . وظایف این كمیته بطور كلی بقرار زیر می باشد :

- تنظیم برنامه چگونگی تهیه بودجه.

- ایجاد هماهنگی و پیشبرد برنامه های تهیه بودجه .

- بررسی برنامه های تنظیمی توسط واحدها جهت حصول اطمینان از قرار داشتن آنها در چارچوب سیاستها و برنامه های كلی تعیین شده توسط مدیریت .

- بررسی , تعدیل و تصویب بودجه های تنظیمی جهت ارائه به مدیریت بمنظور تصویب نهائی آنان .

اعضای كمیته بودجه را عموما" افراد زیر تشكیل می دهند :

الف) مدیر عامل

ب) مدیران شركت

پ) رئیس دایره بودجه و گزارشات

ت) سایر افرادی كه بر اساس تخصص و یا مسئولیتهای آنان می توانند عضو كمیته باشند .

 

- تفسیر بودجه

بودجه در واقع برنامه كوتاه مدت شركت می باشد كه در قالب اعداد و ارقام بیان می شود . چنین برنامه ای موقعی كامل است كه تنها متكی به ارقام مندرج در صورتهای بودجه نبوده , بلكه هدفهای كوتاه مدت در چارچوب هدفهای بلند مدت و همچنین مفروضات و پیش فرضهای برنامه دقیقا" تعیین و بصورت مدون جهت بررسی نتایج واقعی عملیات در آینده وجود داشته باشد .بنابران لازم است قبل از تصویب بودجه مقدمه ای كه به " تفسیر بودجه " معروف است توسط دایره بودجه و گزارشات با توجه به هدفها , پیش فرضها و مفروضات تعیین شده بوسیله مدیریت تهیه گردد تا به همراه صورتهای بودجه , جهت تصویب به مدیریت ارائه شود .

اهم مطالبی را كه باید در " تفسیر بودجه " گنجانده شود , همراه با ذكر مثال به قرار زیر می توان تعیین نمود :

الف) هدفهای كوتاه مدت : تشریح پیش فرضها و مفروضاتی كه بر اساس آن صورتهای بودجه تهیه  می گردد .( برای مثال پیش فرضها درباره نرخ تورم - سیاستهای دولت )

ب) امكانات و محدودیتهای كلیدی در دوره بودجه به شرح ذیل :

1- تشریح امكانات مناسب ( با توجه به پروژه های در دست اجرا و زمان اتمام آنها و پیش بینی فروش آنها  ) و همچنین مواردی كه شركت دارای امتیازات خاص نسبت به سایر شركتها بوده      ( برای مثال داشتن نیروی انسانی متخصص و با تجربه ) و چگونگی نحوه استفاده از آنها .

2- تشریح محدودیتهائی كه شركت در دوره بودجه با آن مواجه خواهد شد ( بطور نمونه در مورد پروژه های در دست ساخت و زمانهای تعیین شده بابت انجام آنها و خسارتهای ناشی از تاخیر زمانی انجام پروژه ها  ) و همچنین مواردی كه شركت دارای نقاط ضعف نسبت به سایر شركتها بوده (  بطور نمونه در خصوص واحدهایی كه پیش بینی شده به فروش برسد , در عمل با محدودیت فروش مواجه شود  ) و چگونگی نحوه فائق آمدن بر آنان .

ج) تفسیر تفصیلی : حسب مورد  و اهمیت ارقام , بودجه بصورت تفصیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به تفسیر مغایرتهای عمده ارقام بودجه شده با ارقام واقعی و پیش بینی سال جاری پرداخته می شود .

ضمنا" با توجه به ماهیت فعالیت شركت , ضروریست برای كلیه پروژه های شركت بودجه جداگانه تهیه و تصویب گردد .

 

   


نظرات()  
buy generic cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 11:20 ق.ظ

You revealed it wonderfully!
canadian discount cialis cialis generika cipla cialis online cialis coupon price cialis per pill chinese cialis 50 mg fast cialis online cialis daily new zealand 40 mg cialis what if i take warnings for cialis
buy cialis usa
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:09 ب.ظ

Really loads of beneficial data!
prix de cialis cialis rezeptfrei sterreich tadalafil 5mg order cialis from india price cialis wal mart pharmacy tarif cialis france cialis sans ordonnance cialis generico postepay cialis 100 mg 30 tablet cialis savings card
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:20 ب.ظ

You've made the point!
rx cialis para comprar discount cialis prezzo cialis a buon mercato cialis flussig buy cialis cialis purchasing cialis 20 mg cost sialis cialis generika in deutschland kaufen cialis tadalafil online
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:12 ق.ظ

Thanks, A good amount of knowledge.

does cialis cause gout achat cialis en itali cialis 20 mg non 5 mg cialis generici cialis online cialis prezzo al pubblico link for you cialis price cialis para que sirve buy cialis online nz generic cialis in vietnam
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 06:51 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
buy cialis sample pack cialis purchasing where cheapest cialis cialis patentablauf in deutschland generic cialis tadalafil price cialis wal mart pharmacy price cialis per pill tesco price cialis how to purchase cialis on line cialis generico in farmacia
buy cialis uk
سه شنبه 13 آذر 1397 07:45 ق.ظ

You revealed that terrifically.
cialis 20 mg best price tesco price cialis cialis uk cialis online cialis generika in deutschland kaufen acheter cialis meilleur pri cialis tadalafil online cialis per paypa cialis online napol generic cialis in vietnam
buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:49 ب.ظ

Thanks! An abundance of data.

prices on cialis 10 mg cialis coupons printable online prescriptions cialis cialis from canada buy original cialis cialis daily reviews cialis 5mg prix overnight cialis tadalafil cialis side effects dangers tadalafil tablets
buy cialis without a doctor's prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 07:24 ق.ظ

Beneficial info. Many thanks.
cialis authentique suisse cialis mit grapefruitsaft cialis 100mg suppliers online prescriptions cialis deutschland cialis online tadalafil 5mg try it no rx cialis cialis uk next day cialis kaufen female cialis no prescription
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 07:20 ب.ظ

Good advice. Thanks a lot.
cialis herbs cialis pas cher paris preis cialis 20mg schweiz we use it cialis online store cheap cialis buy generic cialis buy cialis cheap 10 mg recommended site cialis kanada cialis lilly tadalafi sublingual cialis online
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 06:52 ق.ظ

Amazing material. With thanks.
click now buy cialis brand canadian drugs generic cialis low dose cialis blood pressure cialis savings card female cialis no prescription cialis side effects low dose cialis blood pressure cialis for sale south africa generic cialis at the pharmacy cialis 5 mg funziona
buy tadalafil pills
شنبه 10 آذر 1397 07:38 ب.ظ

Whoa plenty of good knowledge!
cialis 5 mg funziona cialis 20 mg cialis for sale cialis 5mg prix click here cialis daily uk callus cialis 5 mg scheda tecnica cialis 20mg cialis manufacturer coupon wow look it cialis mexico
buy tadalafil
شنبه 10 آذر 1397 06:30 ق.ظ

You actually expressed that fantastically!
cialis price in bangalore click here cialis daily uk cialis australia org enter site natural cialis cialis 200 dollar savings card cialis 20 mg cut in half recommended site cialis kanada venta cialis en espaa cialis 5 mg effetti collateral cialis tadalafil online
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 07:13 ب.ظ

Thank you. Helpful information.
comprar cialis 10 espa241a cialis kaufen wo safe dosage for cialis enter site very cheap cialis cialis arginine interactio legalidad de comprar cialis canada discount drugs cialis cialis daily dose generic preis cialis 20mg schweiz look here cialis order on line
buy cials online
جمعه 9 آذر 1397 07:26 ق.ظ

You actually mentioned that perfectly!
cialis 20 mg best price cialis pas cher paris cialis 30 day trial coupon cialis online deutschland get cheap cialis cialis online napol generic cialis tadalafil price cialis best cialis y deporte dosagem ideal cialis
buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:14 ب.ظ

You actually reported this well!
how much does a cialis cost where to buy cialis in ontario generic low dose cialis cialis therapie we choice cialis uk cialis 5 mg funziona buying cialis overnight 200 cialis coupon viagra or cialis cialis prices
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:34 ق.ظ

Thanks! Numerous material!

cialis 200 dollar savings card cialis side effects dangers cialis 200 dollar savings card canadian drugs generic cialis cialis qualitat can i take cialis and ecstasy cialis tablets for sale cialis canada online cialis free cialis
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:43 ب.ظ

Terrific postings. With thanks!
cialis usa cost side effects of cialis venta de cialis canada cialis sale online cialis uk cialis alternative online cialis tadalafil tablets enter site natural cialis cost of cialis cvs
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:00 ق.ظ

Superb tips. Regards.
we recommend cialis best buy cialis online cialis great britain enter site 20 mg cialis cost online prescriptions cialis non 5 mg cialis generici buy cialis we choice cialis pfizer india are there generic cialis brand cialis nl
Cialis prices
چهارشنبه 11 مهر 1397 07:12 ق.ظ

Point very well considered.!
cialis en 24 hora cialis dosage recommendations generic cialis levitra cialis cost cialis dose 30mg cialis for sale south africa online cialis warnings for cialis click now cialis from canada cialis generic availability
Cialis 20 mg
دوشنبه 9 مهر 1397 05:51 ق.ظ

Terrific postings. Many thanks!
cialis for daily use acheter cialis kamagra cialis side effects dangers viagra cialis levitra cialis tadalafil online cialis baratos compran uk generic cialis at the pharmacy cialis official site cipla cialis online we choice cialis pfizer india
http://viagravonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:10 ق.ظ

Many thanks, Ample tips!

cialis alternative tadalafil cialis dosage brand cialis nl best generic drugs cialis generic cialis at the pharmacy achat cialis en suisse cialis 5 mg para diabeticos cialis e hiv cialis 30 day trial coupon
http://viagrayosale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:49 ب.ظ

You have made the point!
we use it cialis online store enter site natural cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis for sale in europa cilas generic cialis soft gels buying brand cialis online how do cialis pills work tadalafil 10 mg cialis online deutschland
canadianpharmacyies.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:07 ب.ظ

Great postings. Regards.
canadian online pharmacies legal prescriptions from canada without prescription drugs without prior prescription buy viagra usa canada viagra order canadian prescriptions online trusted pharmacy canada aarp recommended canadian pharmacies canada rx north west pharmacies canada
viagra professional
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:18 ب.ظ

Seriously loads of valuable information!
viagra uk online buying viagra online forum viagra online prices where can i buy viagra over the counter buy viagra online germany buy cheap viagra no prescription online purchase viagra cheap generic viagra uk where can i buy viagra cheap viagra buy viagra pharmacy online viagra
http://babecolate.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:43 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
click now cialis from canada cialis reviews cialis 5mg cialis 20mg preis cf cialis in sconto we choice cialis pfizer india calis get cheap cialis brand cialis generic cialis manufacturer coupon
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:48 ب.ظ

Superb postings. Regards!
i recommend cialis generico tadalafil 5mg achat cialis en europe cialis generico deutschland cialis online ou acheter du cialis pas cher cialis bula safe site to buy cialis online we choice cialis pfizer india buy generic cialis
buy viagra australia
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:47 ق.ظ

Truly many of wonderful information!
purchase viagra uk buy viagra on line price of viagra uk buy viagra brand online purchase viagra online viagra on prescription uk where can you buy viagra online buy generic viagra online uk next day delivery buy online pharmacy where can you purchase viagra
chocolate
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 01:14 ب.ظ
It's awesome designed for me to have a website, which is beneficial in support of my experience.
thanks admin
Viagra or viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:36 ق.ظ

Useful facts. With thanks!
buy viagra online next day delivery uk where can you buy viagra viagra pharmacy viagra cheap viagra how to buy viagra online i want to buy viagra where can i buy viagra without prescription sildenafil without prescription uk online sildenafil uk sildenafil generic uk buy generic viagra
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 06:42 ب.ظ

Many thanks! Lots of posts!

cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg para diabeticos cialis coupon cialis daily reviews cialis online deutschland cialis cost cialis para que sirve cilas sublingual cialis online cialis generika in deutschland kaufen
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین

The institute financial services and management agahan taraz amin