تبلیغات
موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین - حسابداری پیمانکاری
سه شنبه 25 آبان 1389  11:35 ق.ظ    ویرایش: - -

نکاتی پیرامون حسابداری پیمانکاری با توجه به استانداردهای حسابداری ایران:

درآمد پیمان‌ باید در برگیرنده‌ موارد زیر باشد :

 الف‌. مبلغ‌ اولیه‌ درآمد که‌ در پیمان‌ مورد توافق‌ قرار گرفته‌ است‌.

 ب . تغییر در میزان‌ کار پیمان‌، ادعا و سایر دریافتهای‌ تشویقی‌ در ارتباط‌ با عملیات‌ پیمان‌:

 1. تا میزانی‌ که‌ احتمال‌ رود این‌ موارد منجر به‌ درآمد گردد.

 2. این‌ موارد را بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد.

 

درآمد پیمان‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ مابه‌ازای‌ دریافتی‌ یا دریافتنی‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود. اندازه‌گیری‌ درآمد پیمان‌ تحت‌ تأثیر ابهامات‌ گوناگونی‌ است‌ که‌ به‌ نتیجه‌ رویدادهای‌ آتی‌ بستگی‌ دارد. براوردها اغلب‌ با وقوع‌ رویدادها و رفع‌ ابهامات‌ تجدید نظر می‌شود. بدین‌ ترتیب‌ مبلغ‌ درآمد پیمان‌ ممکن‌ است‌ از دوره‌ای‌ به‌ دوره‌ دیگر تغییر کند. برای‌ مثال‌ :

 الف‌. پیمانکار و کارفرما ممکن‌ است‌ در دوره‌ای‌ پس‌ از دوره‌ انعقاد پیمان‌، در مورد تغییرات‌ یا ادعاهایی‌ که‌ موجب‌ افزایش‌ یا کاهش‌ درآمد پیمان‌ گردد، به‌ توافق‌ برسند،

 ب . مبلغ‌ درآمد مورد توافق‌ در یک‌ پیمان‌ مقطوع‌ ممکن‌ است‌ به‌ موجب‌ مفاد پیمان‌، از جمله‌ تعدیل‌ آحاد بها، افزایش‌ یابد،

ج . مبلغ‌ درآمد پیمان‌ ممکن‌ است‌ در نتیجه‌ جرایم تأخیر در تکمیل‌ کار، کاهش‌ یابد، 

 د . در مواردی‌ که‌ پیمان‌ مقطوع‌ متضمن‌ نرخ‌ ثابت‌ برای‌ هر واحد محصول‌ است‌، با افزایش‌ تعداد واحدها، درآمد پیمان‌ افزایش‌ می‌یابد.

 

  تغییر پیمان‌ عبارت‌ است‌ از دستور کارفرما مبنی‌ بر تغییر در دامنه‌ کاری‌ که‌ قرار است‌ طبق‌ مفاد پیمان‌ انجام‌ شود. تغییر ممکن‌ است‌ موجب‌ افزایش‌ یا کاهش‌ درآمد پیمان‌ شود. برای‌ نمونه‌، می‌توان‌ از تغییر در مشخصات‌ یا طراحی‌ یک‌ دارایی‌ و تغییر در مدت‌ پیمان‌ نام‌ برد. تغییر زمانی‌ در درآمد پیمان‌ منظور می‌شود که‌ :

 الف‌. تصویب‌ تغییر و مبلغ‌ درآمد حاصله‌ توسط‌ کارفرما محتمل‌ باشد، 

 ب . مبلغ‌ درآمد را بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد.

 

 ادعا عبارت‌ از مبالغی‌ است‌ که‌ پیمانکار از کارفرما یا شخص‌ ثالث‌ به‌ عنوان‌ جبران‌ هزینه‌هایی‌ مطالبه‌ می‌کند که‌ در مبلغ‌ پیمان‌ منظور نشده‌ است‌. برای‌ مثال‌ ادعا ممکن‌ است‌ ناشی‌ از اشتباه‌ در مشخصات‌ یا طراحی‌، تأخیر ایجاد شده‌ توسط‌ کارفرما و تغییرات‌ مورد اختلاف‌ در میزان‌ کار پیمان‌ باشد. اندازه‌گیری‌ مبالغ‌ درآمد حاصل‌ از ادعا متضمن‌ درجه‌ بالایی‌ از ابهام‌ است‌ و اغلب‌ بستگی‌ به‌ نتیجه‌ مذاکرات‌ دارد. بنابراین‌ ادعا تنها زمانی‌ در درآمد پیمان‌ منظور می‌شود که‌ :

الف‌. مذاکرات‌ به‌ مرحله‌ پیشرفته‌ای‌ رسیده‌ باشد، به‌گونه‌ای‌ که‌ قبول‌ ادعا از سوی‌ کارفرما محتمل‌ باشد، 

 ب . مبلغی‌ را که‌ احتمالاً مورد قبول‌ کارفرماست‌، بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد.

دریافتهای‌ تشویقی‌، مبالغی‌ است‌ اضافی‌ که‌ درصورت‌ نیل‌ به‌ استانداردهای‌ عملکرد تعیین‌شده‌ یا افزون‌بر آن‌، توسط‌ پیمانکار دریافت‌ می‌شود. برای‌ مثال‌ ممکن‌ است‌ در پیمان‌ پیش‌بینی‌ شود که‌ درصورت‌ تکمیل‌ موضوع‌ پیمان‌ قبل‌ از موعد مقرر، پرداختهای‌ تشویقی‌ به‌ پیمانکار صورت‌ گیرد. دریافتهای‌ تشویقی‌ را زمانی‌ می‌توان‌ در درآمد پیمان‌ منظور کرد که‌:  

الف‌. پیمان‌ تا حدی‌ پیشرفت‌ کرده‌ باشد که‌ نیل‌ به‌ استانداردهای‌ عملکرد تعیین‌ شده‌ یا افزونبر آن‌، محتمل‌ باشد.

 ب . مبلغ‌ دریافت‌ تشویقی‌ را بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد.

مخارج پیمان

 مخارج پیمان باید مشتمل بر موارد زیر باشد :

الف . مخارجی که مستقیماً با یک پیمان مشخص مرتبط است ،

ب . مخارجی که بین پیمانهامشترک بوده و تسهیم آن به پیمانهای جداگانه امکان پذیر است ، و

ج . سایر مخارجی که به موجب مفاد پیمان مشخصاً قابل مطالبه از کارفرما است .

 مخارج مستقیم یک پیمان در برگیرنده مواردی از قبیل کار مستقیم (شامل سرپرستی و نظارت مستقیم )، مواد اولیه مصرفی ، استهلاک و اجاره ماشین آلات و تجهیزات ، مخارج جابجایی مواد، ماشین آلات و تجهیزات ، مخارج مستقیم طراحی و کمک فنی ، مخارج براوردی کارهای اصلاحی و تضمینی و ادعا توسط اشخاص ثالث است . این مخارج را می توان به میزان درآمدهای اتفاقی خارج از شمول تعریف درآمد پیمان (از قبیل درآمد حاصل از فروش مواد و ماشین آلات اضافی ) کاهش داد.

 مخارج مشترک قابل تسهیم بین پیمانهای مختلف مشتمل بر حق بیمه ، مخارج غیرمستقیم طراحی و کمک فنی و سربار پیمان است . این مخارج برحسب ماهیت آن طبقه بندی و با اعمال یکنواخت روشهای سیستماتیک و معقول به پیمانهای مختلف تخصیص می یابد. تخصیص مزبور مبتنی بر سطح معمول فعالیت واحد تجاری است . سربار پیمان در برگیرنده مواردی از قبیل مخارج تهیه و پردازش لیست حقوق کارکنان پیمان است . مخارج مشترک همچنین می تواند با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان حسابداری مخارج تأمین مالی ، دربرگیرنده مخارج استقراض مرتبط با پیمانها نیز باشد.

 سایر مخارجی که به موجب مفاد پیمان مشخصاً قابل مطالبه از کارفرما است ، دربرگیرنده مواردی از قبیل مخارج اداری عمومی و مخارج توسعه می باشد که جبران آن به طور مشخص در پیمان قید شده است .

 مخارجی را که نمی توان به فعالیت پیمانکاری یا به یک پیمان مشخص مربوط دانست جزء مخارج پیمان منظور نمی شود. نمونه هایی از این مخارج عبارت است از مخارج اداری ، عمومی و فروش ، مخارج تحقیق و توسعه که جبران آن در پیمان مشخص نشده و استهلاک ماشین آلات و تجهیزاتی که در فعالیت پیمانکاری استفاده نشده است .

. مخارج تحمل شده قبل از انعقاد پیمان ، درصورت انعقاد پیمان در دوره جاری یا حصول اطمینان از انعقاد پیمان در دوره بعد، به حساب پیمان منظور می شود. هرگاه این مخارج به عنوان هزینه دوره ای که در آن وقوع یافته محسوب شود و پیمان در دوره بعد منعقد گردد، چنین مخارجی را نباید به حساب پیمان برگشت داد.

شناخت درآمد و هزینه های پیمان‌‌‌

 با توجه‌ به‌ ماهیت‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌، چنانچه‌ به‌ سبب‌ طولانی‌بودن‌ مدت‌ لازم‌ برای‌ تکمیل‌ این‌ پیمانها، تا زمان‌ تکمیل‌ آنها، درآمد و هزینه‌ای‌ به‌ حساب‌ گرفته‌ نشود، ممکن‌ است‌ صورت‌ سود و زیان‌ تصویر چندان‌ مطلوبی‌ از فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ در طول‌ سال‌ ارائه‌ نکند، بلکه‌ تنها ماحصل‌ (سود یا زیان‌) پیمانهایی‌ را که‌ در پایان‌ سال‌ تکمیل‌ شده‌ است‌ منعکس‌ کند. بنابراین‌، مقتضی‌ است‌ که‌ در جریان‌ پیشرفت‌ پیمانها، با رعایت‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، درآمدی‌ را که‌ می‌توان‌ نسبت‌ به‌ تحقق‌ آن‌ اطمینان‌ حاصل‌ کرد، به‌ حساب‌ گرفت‌. تعیین‌ میزان‌ درآمد و هزینه‌ دوره‌ توسط‌ واحد تجاری‌ باید به‌گونه‌ای‌ صورت‌ گیرد که‌ با نوع‌ عملیات‌ و صنعت‌ مورد فعالیت‌ تناسب‌ داشته‌ باشد.

 هرگاه‌ بتوان‌ ماحصل‌ یک‌ پیمان‌ بلندمدت‌ را به‌ گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا براورد کرد، باید سهم‌ مناسبی‌ از درآمد و مخارج‌ کل‌ پیمان‌ (با توجه‌ به‌ میزان‌ تکمیل‌ پیمان‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌ و متناسب‌ با نوع‌ عملیات‌ و صنعت‌ مورد فعالیت‌) به‌ ترتیب‌ به‌ عنوان‌ درآمد و هزینه‌ شناسایی‌ شود.

 شناخت‌ درآمد و هزینه‌ دوره‌ براساس‌ میزان‌ تکمیل‌ پیمان‌، اغلب‌ "روش‌ درصد تکمیل‌ پیمان‌" نامیده‌ می‌شود. طبق‌ این‌ روش‌، درآمد پیمان‌ با مخارج‌ تحمل‌ شده‌ جهت‌ نیل‌ به‌ آن‌ میزان‌ از تکمیل‌ تطابق‌ داده‌ می‌شود و در نتیجه‌ درآمد، هزینه‌ و سود یا زیان‌ کار انجام‌شده‌ درصورت‌ سود و زیان‌ انعکاس‌ می‌یابد.

 هرگاه‌ ماحصل‌ یک‌ پیمان‌ بلندمدت‌ را نتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا براورد کرد : الف‌. درآمد باید تا میزان‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ای‌که‌ احتمال‌ بازیافت‌ آن‌ وجود دارد شناسایی‌ شود، 

 ب‌ . مخارج‌ پیمان‌ باید در دوره‌ وقوع‌ به‌ عنوان‌ هزینه‌ شناسایی‌ شود .

 در مراحل‌ اولیه‌ پیمان‌، غالباً وضعیت‌ به‌ صورتی‌ است‌ که‌ ماحصل‌ پیمان‌ را نمی‌توان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا براورد کرد. بااین‌حال‌، ممکن‌ است‌ این‌ احتمال‌ وجود داشته‌ باشد که‌ واحد تجاری‌، مخارج‌ تحمل‌شده‌ پیمان‌ را بازیافت‌ کند. بنابراین‌، درآمد پیمان‌ تنها تا میزان‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ای‌ که‌ انتظار بازیافت‌ آن‌ می‌رود، شناسایی‌ می‌گردد. از آنجا که‌ ماحصل‌ پیمان‌ را نمی‌توان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا براورد کرد، سودی‌ شناسایی‌ نمی‌شود. از سوی‌ دیگر اگرچه‌ ماحصل‌ پیمان‌ را نمی‌توان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌اتکا براورد کرد، احتمال‌ دارد که‌ کل‌ مخارج‌ پیمان‌ از کل‌ درآمد پیمان‌ تجاوز کند. در چنین‌ مواردی‌، هرگونه‌ مازاد کل‌ مخارج‌ بر درآمد پیمان‌ طبق‌ بند 24 فوراً به‌ عنوان‌ هزینه‌ دوره‌ شناسایی‌ می‌شود.

  هرگاه‌ انتظار رود که‌ پیمان‌ منجر به‌ زیان‌ گردد (کل‌ مخارج‌ پیمان‌ از کل‌ درآمد پیمان‌ تجاوز کند)، باید زیان‌ مربوط‌، فوراً به‌ عنوان‌ هزینه‌ دوره‌ شناسایی‌ شود.

  چنانچه‌ فزونی‌ کل‌ مخارج‌ پیمان‌ بر درآمد آن‌ محتمل‌ باشد، زیان‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ باید فوراً به‌ عنوان‌ هزینه‌ دوره‌ شناسایی‌ شود. در تعیین‌ کل‌ مخارج‌ پیمان‌ نه‌ تنها مجموع‌ مخارج‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ و مجموع‌ مخارج‌ تخمینی‌ بعدی‌ تا مرحله‌ تکمیل‌ مد نظر قرار می‌گیرد، بلکه‌ مخارج‌ آتی‌ کارهای‌ اصلاحی‌، کارهای‌ تضمینی‌ و هرگونه‌ کارهای‌ مشابهی‌ که‌ تحت‌ شرایط‌ پیمان‌ قابل‌ بازیافت‌ نیست‌، نیز در محاسبه‌ منظور می‌شود. در بررسی‌ مخارج‌ تخمینی‌ بعدی‌ تا مرحله‌ تکمیل‌ و نیز مخارج‌ آتی‌، افزایشهای‌ احتمالی‌ حقوق‌ و دستمزد، قیمت‌ مواد و مصالح‌ و سایر مخارج‌ پیمان‌ نیز در نظر گرفته‌ می‌شود. همچنین‌ در مواردی‌ که‌ پیمانهای‌ غیر سودآور، دارای‌ چنان‌ ابعادی‌ باشد که‌ بتوان‌ انتظار داشت‌ بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از ظرفیت‌ واحد تجاری‌ را برای‌ مدت‌ زیادی‌ اشغال‌ کند، مخارج‌ اداری‌ مربوط‌ را که‌ قرار است‌ واحد تجاری‌ طی‌ مدت‌ تکمیل‌ پیمان‌ متحمل‌ گردد نیز در محاسبه‌ رقم‌ زیان‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ منظور می‌شود. 

افشا در صورت سود و زیان

   صورت‌ سود و زیان‌ باید اقلام‌ زیر را به‌ طور جداگانه‌ منعکس‌ کند :

 الف‌ . درآمد شناسایی‌ شده‌ دوره‌ (درآمد پیمان‌)

 ب‌ . هزینه‌ شناسایی‌ شده‌ دوره‌ (بهای‌ تمام‌شده‌ پیمان‌) شامل‌ هزینه‌ شناسایی‌ شده‌ پیمان‌ طی‌ دوره‌ و زیان‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ .

. در پیمانهای‌ مقطوع‌، ماحصل‌ پیمان‌ بلندمدت‌ را زمانی‌ می‌توان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد که‌ تمامی‌ شرایط‌ زیر برقرار باشد:

 الف‌. درآمد پیمان‌ را بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد

 ب‌ . جریان‌ ورودی‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با پیمان‌ به‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد

 ج‌ . مخارج‌ پیمان‌ تا زمان‌ تکمیل‌ پیمان‌ و همچنین‌ درصد تکمیل‌ پیمان‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌ را بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد

 د . مخارج‌ مربوط‌ به‌ پیمان‌ را بتوان‌ به‌ وضوح‌ تشخیص‌ داد و به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد تا مقایسه‌ مخارج‌ واقعی‌ تحمل‌شده‌ پیمان‌ با براوردهای‌ قبلی‌ آنها میسر گردد

در پیمانهای‌ امانی‌، ماحصل‌ پیمان‌ بلندمدت‌ را زمانی‌ می‌توان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد که‌ کلیه‌ شرایط‌ زیر برقرار باشد ؛

 الف‌. جریان‌ ورودی‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با پیمان‌ به‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد

 ب‌ . مخارج‌ مربوط‌ به‌ پیمان‌ را اعم‌ از اینکه‌ طبق‌ مفاد پیمان‌ مشخصاً قابل‌ بازیافت‌ باشد یا نباشد، بتوان‌ به‌ وضوح‌ تشخیص‌ داد و به‌گونچنانچه‌ میزان‌ تکمیل‌ با مراجعه‌ به‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ پیمان‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ تعیین‌ گردد، تنها آن‌ بخش‌ از مخارج‌ پیمان‌ که‌ منعکس‌ کننده‌ کار انجام‌ شده‌ است‌ در مخارج‌ تحمل‌شده‌ پیمان‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ منظور می‌گردد. مثالهایی‌ از مخارج‌ پیمان‌ که‌ در مخارج‌ تحمل‌شده‌ منظور نمی‌شود عبارت‌ است‌ از :

 الف‌. مخارج‌ پیمان‌ که‌ مرتبط‌ با فعالیت‌ آتی‌ پیمان‌ است‌، از قبیل‌ مواد و مصالح‌ تحویلی‌ به‌ کارگاه‌ یا کنار گذاشته‌ شده‌ جهت‌ پیمان‌ که‌ تا کنون‌ در پیمان‌ مربوط‌ استفاده‌ نشده‌ است‌ (به‌جز مواد و مصالحی‌ که‌ مشخصاً جهت‌ پیمان‌ مزبور ساخته‌ شده‌ باشد)

ب‌ . مبالغ‌ پرداختی‌ به‌ پیمانکاران‌ دست‌ دوم‌ قبل‌ از انجام‌ کار مندرج‌ در پیمان‌ فرعی‌.

 آن‌ بخش‌ از مخارج‌ پیمان‌ که‌ بازیافت‌ آن‌ غیر محتمل‌ است‌ فوراً به‌ عنوان‌ هزینه‌ شناسایی‌ می‌شود. نمونه‌هایی‌ از این‌ مخارج‌ مربوط‌ به‌ پیمانهایی‌ می‌شود که‌:

 الف‌. به‌ طور کامل‌ قابل‌ اجرا نیست‌ بدین‌ معنی‌ که‌ اعتبار آن‌ به‌گونه‌ای‌ جدی‌ مورد سؤال‌ است‌،

 ب‌ . تکمیل‌ آنها منوط‌ به‌ نتیجه‌ دعاوی‌ حقوقی‌ در جریان‌ یا مقررات‌ قانونی‌ درحال‌ تصویب‌ باشد،

 ج‌ . احتمال‌ مصادره‌ یا تخریب‌ اموال‌ آنها برود، د . کارفرمای‌ آنها قادر به‌ ایفای‌ تعهدات‌ خود طبق‌ پیمان‌ نباشد.

د . پیمانکار آنها قادر به‌ تکمیل‌ پیمان‌ یا ایفای‌ تعهدات‌ خود طبق‌ پیمان‌ نباشد.

ه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کردد.

   


نظرات()  
buy tadalafil
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:55 ب.ظ

You stated that superbly!
cialis rckenschmerzen i recommend cialis generico cialis professional from usa cialis taglich generic cialis at walmart acquisto online cialis cialis 200 dollar savings card we recommend cheapest cialis price cialis best cialis dosage
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:22 ق.ظ

Great tips. Many thanks!
cialis sans ordonnance cialis baratos compran uk order a sample of cialis cialis et insomni cialis rckenschmerzen we use it cialis online store cialis super kamagra deutschland cialis online 5 mg cialis coupon printable cialis prezzo in linea basso
cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:01 ق.ظ

With thanks. Loads of facts.

how much does a cialis cost cheap cialis buy cialis sample pack wow look it cialis mexico cialis vs viagra cialis in sconto sialis 200 cialis coupon where to buy cialis in ontario chinese cialis 50 mg
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 09:28 ب.ظ

Very good content, Kudos.
cialis sale online buy brand cialis cheap cialis flussig achat cialis en itali interactions for cialis brand cialis generic cialis for bph 5 mg cialis coupon printable cialis kaufen low dose cialis blood pressure
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:37 ق.ظ

Thanks a lot! I enjoy it.
cialis reviews cialis para que sirve low cost cialis 20mg cialis ahumada cialis dosage amounts cialis side effects dangers cialis generico lilly prescription doctor cialis how much does a cialis cost cialis price thailand
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 10:54 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
viagra vs cialis preis cialis 20mg schweiz side effects of cialis cialis e hiv buy original cialis cialis online napol calis buy brand cialis cheap viagra or cialis cialis per paypa
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 10:05 ق.ظ

Good postings. Cheers.
cialis for sale south africa online prescriptions cialis cialis arginine interactio canada discount drugs cialis cialis tablets look here cialis cheap canada cialis en 24 hora safe site to buy cialis online cialis baratos compran uk online prescriptions cialis
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 10:21 ب.ظ

You've made your position quite effectively.!
cialis for sale cialis wir preise safe site to buy cialis online buy cialis online legal generic cialis only now cialis for sale in us only best offers cialis use tadalafil i recommend cialis generico buy generic cialis
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 09:26 ق.ظ

You made your point extremely effectively!!
we use it 50 mg cialis dose buying brand cialis online buy cialis cheap 10 mg canada discount drugs cialis how to purchase cialis on line cialis patent expiration cialis alternative cialis kamagra levitra price cialis per pill cialis baratos compran uk
buy cialis with no prescription
شنبه 10 آذر 1397 10:33 ب.ظ

Regards. Ample posts!

american pharmacy cialis cialis authentique suisse cilas cialis rezeptfrei buy generic cialis we like it cialis price are there generic cialis effetti del cialis cialis taglich acquisto online cialis
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 09:15 ق.ظ

This is nicely said. !
acquisto online cialis generic cialis pro cialis prezzo in linea basso il cialis quanto costa india cialis 100mg cost cialis cost cialis baratos compran uk cialis uk cialis for sale south africa cialis sans ordonnance
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 10:00 ب.ظ

This is nicely put. !
online cialis click here take cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis generika cialis generico in farmacia we use it cialis online store cialis flussig cialis cost canadian drugs generic cialis canadian cialis
buy cialis uk
جمعه 9 آذر 1397 10:04 ق.ظ

Regards, A lot of content.

cialis patentablauf in deutschland look here cialis order on line can i take cialis and ecstasy prix de cialis estudios de cialis genricos buy generic cialis look here cialis order on line look here cialis cheap canada import cialis cialis daily new zealand
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:01 ب.ظ

Very good info. Regards!
best generic drugs cialis cialis online costo in farmacia cialis cialis generico online prezzo di cialis in bulgaria cialis 100mg suppliers callus tadalafilo sublingual cialis online calis
buy cialis germany
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:42 ق.ظ

Thank you, Valuable information.
viagra or cialis where to buy cialis in ontario prices for cialis 50mg prezzo di cialis in bulgaria cialis prezzo al pubblico side effects for cialis cialis dosage recommendations cialis 10mg prix pharmaci online prescriptions cialis cialis lowest price
Cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:00 ب.ظ

With thanks, Lots of postings!

cilas where to buy cialis in ontario cialis wir preise cialis prices effetti del cialis generic cialis tadalafil cialis free trial cialis kaufen bankberweisung wow cialis tadalafil 100mg cialis efficacit
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:01 ق.ظ

Incredible a lot of excellent facts.
cialis 5 mg funziona cialis 20 mg cost interactions for cialis i recommend cialis generico cialis from canada viagra or cialis only best offers 100mg cialis cialis 20 mg cost cialis wir preise low dose cialis blood pressure
Cialis prices
دوشنبه 9 مهر 1397 05:31 ب.ظ

Regards. Fantastic information!
cialis qualitat where to buy cialis in ontario cialis authentique suisse does cialis cause gout cialis efficacit generic cialis at the pharmacy cialis side effects wow cialis tadalafil 100mg cialis kamagra levitra generic cialis pro
drugstore online
یکشنبه 1 مهر 1397 03:25 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
canada medication pharmacy canada reviews canadian pharmaceuticals for usa sales canada online pharmacies medication trusted pharmacy canada canadian pharmacies that are legit northwest pharmacies mail order canadian rx canada pharmacies account buy viagra usa
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:06 ق.ظ

You reported it superbly!
cialis para que sirve prices for cialis 50mg generic cialis pill online prescription doctor cialis tadalafil 10 mg cialis price thailand cialis kaufen bankberweisung cialis pas cher paris click here cialis daily uk cialis for bph
cialisky.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:42 ب.ظ

Thank you, Loads of forum posts!

cialis tablets for sale buy brand cialis cheap cialis generico postepay cialis coupons can i take cialis and ecstasy cialis dosage amounts dose size of cialis cialis 5mg prices for cialis 50mg click now cialis from canada
cialisda.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:32 ب.ظ

Kudos! Great information!
when will generic cialis be available tadalafil generic cialis 200 dollar savings card click here take cialis acheter cialis meilleur pri cheap cialis deutschland cialis online cialis tablets for sale cialis 5 mg funziona wow cialis 20
http://viabiovit.com/viagra-for-woman.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:49 ق.ظ

Kudos! Numerous content.

buy viagra using paypal cheap viagra with prescription viagra no pres buying viagra purchase viagra uk viagra cheap buy viagra buy no prescription viagra no presc generic sildenafil citrate prices for viagra
http://babecolate.com/buy-cialis-usa.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:19 ق.ظ

With thanks. Helpful stuff!
5 mg cialis coupon printable viagra or cialis cialis generico en mexico cialis billig cialis generisches kanada cialis canadian drugs cialis 5 mg funziona buy cheap cialis in uk no prescription cialis cheap generic cialis in vietnam
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:32 ب.ظ

Many thanks! Plenty of knowledge.

cialis kaufen bankberweisung non 5 mg cialis generici cialis sicuro in linea buy cialis online nz buying cialis on internet cialis 100 mg 30 tablet cialis pas cher paris acquistare cialis internet overnight cialis tadalafil comprar cialis navarr
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:14 ب.ظ

Fine information. Thanks a lot.
brand cialis nl cialis in sconto deutschland cialis online tadalafil buy brand cialis cheap cialis canada on line cialis 20 mg effectiveness interactions for cialis warnings for cialis cialis uk next day
Viagra tablets
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 05:07 ق.ظ

With thanks! Quite a lot of forum posts!

can you buy viagra at walgreens where can i order viagra buy viagra online buy sildenafil citrate online canadian viagra buy viagra in malaysia how to buy generic viagra online buy canada viagra online viagra cheap viagra
Buy cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 04:20 ق.ظ

Cheers, I enjoy it!
comprar cialis 10 espa241a cialis lowest price cialis diario compra low dose cialis blood pressure wow cialis 20 cialis generico online cialis generico postepay 5 mg cialis coupon printable only now cialis 20 mg tadalafil 20 mg
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 07:32 ق.ظ

You actually explained it wonderfully.
only here cialis pills precios cialis peru recommended site cialis kanada cialis 5 mg scheda tecnica legalidad de comprar cialis online prescriptions cialis order cialis from india cialis daily cialis en mexico precio interactions for cialis
rapala fishing daily catch cheats
جمعه 4 اسفند 1396 11:41 ب.ظ
پسر! این محصولات شما اعجاب اور است. من چیزهای قبلی را درک می کنم و شما خیلی شگفت انگیز هستید.
من واقعا دوست دارم آنچه شما در اینجا به دست آورده اید، واقعا دوست داشته باشید
آنچه شما می گویید و نحوه بیان آن چیست. شما آن را لذت بخش و شما هنوز هم مراقبت از نگه داشتن آن هوشمندانه.
من نمی توانم صبر کنم تا از شما بیشتر بخوانم. این واقعا یک وب سایت فوق العاده است.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین

The institute financial services and management agahan taraz amin