تبلیغات
موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین - حسابداری پیمانکاری
سه شنبه 25 آبان 1389  12:35 ب.ظ    ویرایش: - -

نکاتی پیرامون حسابداری پیمانکاری با توجه به استانداردهای حسابداری ایران:

درآمد پیمان‌ باید در برگیرنده‌ موارد زیر باشد :

 الف‌. مبلغ‌ اولیه‌ درآمد که‌ در پیمان‌ مورد توافق‌ قرار گرفته‌ است‌.

 ب . تغییر در میزان‌ کار پیمان‌، ادعا و سایر دریافتهای‌ تشویقی‌ در ارتباط‌ با عملیات‌ پیمان‌:

 1. تا میزانی‌ که‌ احتمال‌ رود این‌ موارد منجر به‌ درآمد گردد.

 2. این‌ موارد را بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد.

 

درآمد پیمان‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ مابه‌ازای‌ دریافتی‌ یا دریافتنی‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود. اندازه‌گیری‌ درآمد پیمان‌ تحت‌ تأثیر ابهامات‌ گوناگونی‌ است‌ که‌ به‌ نتیجه‌ رویدادهای‌ آتی‌ بستگی‌ دارد. براوردها اغلب‌ با وقوع‌ رویدادها و رفع‌ ابهامات‌ تجدید نظر می‌شود. بدین‌ ترتیب‌ مبلغ‌ درآمد پیمان‌ ممکن‌ است‌ از دوره‌ای‌ به‌ دوره‌ دیگر تغییر کند. برای‌ مثال‌ :

 الف‌. پیمانکار و کارفرما ممکن‌ است‌ در دوره‌ای‌ پس‌ از دوره‌ انعقاد پیمان‌، در مورد تغییرات‌ یا ادعاهایی‌ که‌ موجب‌ افزایش‌ یا کاهش‌ درآمد پیمان‌ گردد، به‌ توافق‌ برسند،

 ب . مبلغ‌ درآمد مورد توافق‌ در یک‌ پیمان‌ مقطوع‌ ممکن‌ است‌ به‌ موجب‌ مفاد پیمان‌، از جمله‌ تعدیل‌ آحاد بها، افزایش‌ یابد،

ج . مبلغ‌ درآمد پیمان‌ ممکن‌ است‌ در نتیجه‌ جرایم تأخیر در تکمیل‌ کار، کاهش‌ یابد، 

 د . در مواردی‌ که‌ پیمان‌ مقطوع‌ متضمن‌ نرخ‌ ثابت‌ برای‌ هر واحد محصول‌ است‌، با افزایش‌ تعداد واحدها، درآمد پیمان‌ افزایش‌ می‌یابد.

 

  تغییر پیمان‌ عبارت‌ است‌ از دستور کارفرما مبنی‌ بر تغییر در دامنه‌ کاری‌ که‌ قرار است‌ طبق‌ مفاد پیمان‌ انجام‌ شود. تغییر ممکن‌ است‌ موجب‌ افزایش‌ یا کاهش‌ درآمد پیمان‌ شود. برای‌ نمونه‌، می‌توان‌ از تغییر در مشخصات‌ یا طراحی‌ یک‌ دارایی‌ و تغییر در مدت‌ پیمان‌ نام‌ برد. تغییر زمانی‌ در درآمد پیمان‌ منظور می‌شود که‌ :

 الف‌. تصویب‌ تغییر و مبلغ‌ درآمد حاصله‌ توسط‌ کارفرما محتمل‌ باشد، 

 ب . مبلغ‌ درآمد را بتوان‌ به‌ گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد.

 

 ادعا عبارت‌ از مبالغی‌ است‌ که‌ پیمانکار از کارفرما یا شخص‌ ثالث‌ به‌ عنوان‌ جبران‌ هزینه‌هایی‌ مطالبه‌ می‌کند که‌ در مبلغ‌ پیمان‌ منظور نشده‌ است‌. برای‌ مثال‌ ادعا ممکن‌ است‌ ناشی‌ از اشتباه‌ در مشخصات‌ یا طراحی‌، تأخیر ایجاد شده‌ توسط‌ کارفرما و تغییرات‌ مورد اختلاف‌ در میزان‌ کار پیمان‌ باشد. اندازه‌گیری‌ مبالغ‌ درآمد حاصل‌ از ادعا متضمن‌ درجه‌ بالایی‌ از ابهام‌ است‌ و اغلب‌ بستگی‌ به‌ نتیجه‌ مذاکرات‌ دارد. بنابراین‌ ادعا تنها زمانی‌ در درآمد پیمان‌ منظور می‌شود که‌ :

الف‌. مذاکرات‌ به‌ مرحله‌ پیشرفته‌ای‌ رسیده‌ باشد، به‌گونه‌ای‌ که‌ قبول‌ ادعا از سوی‌ کارفرما محتمل‌ باشد، 

 ب . مبلغی‌ را که‌ احتمالاً مورد قبول‌ کارفرماست‌، بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد.

دریافتهای‌ تشویقی‌، مبالغی‌ است‌ اضافی‌ که‌ درصورت‌ نیل‌ به‌ استانداردهای‌ عملکرد تعیین‌شده‌ یا افزون‌بر آن‌، توسط‌ پیمانکار دریافت‌ می‌شود. برای‌ مثال‌ ممکن‌ است‌ در پیمان‌ پیش‌بینی‌ شود که‌ درصورت‌ تکمیل‌ موضوع‌ پیمان‌ قبل‌ از موعد مقرر، پرداختهای‌ تشویقی‌ به‌ پیمانکار صورت‌ گیرد. دریافتهای‌ تشویقی‌ را زمانی‌ می‌توان‌ در درآمد پیمان‌ منظور کرد که‌:  

الف‌. پیمان‌ تا حدی‌ پیشرفت‌ کرده‌ باشد که‌ نیل‌ به‌ استانداردهای‌ عملکرد تعیین‌ شده‌ یا افزونبر آن‌، محتمل‌ باشد.

 ب . مبلغ‌ دریافت‌ تشویقی‌ را بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد.

مخارج پیمان

 مخارج پیمان باید مشتمل بر موارد زیر باشد :

الف . مخارجی که مستقیماً با یک پیمان مشخص مرتبط است ،

ب . مخارجی که بین پیمانهامشترک بوده و تسهیم آن به پیمانهای جداگانه امکان پذیر است ، و

ج . سایر مخارجی که به موجب مفاد پیمان مشخصاً قابل مطالبه از کارفرما است .

 مخارج مستقیم یک پیمان در برگیرنده مواردی از قبیل کار مستقیم (شامل سرپرستی و نظارت مستقیم )، مواد اولیه مصرفی ، استهلاک و اجاره ماشین آلات و تجهیزات ، مخارج جابجایی مواد، ماشین آلات و تجهیزات ، مخارج مستقیم طراحی و کمک فنی ، مخارج براوردی کارهای اصلاحی و تضمینی و ادعا توسط اشخاص ثالث است . این مخارج را می توان به میزان درآمدهای اتفاقی خارج از شمول تعریف درآمد پیمان (از قبیل درآمد حاصل از فروش مواد و ماشین آلات اضافی ) کاهش داد.

 مخارج مشترک قابل تسهیم بین پیمانهای مختلف مشتمل بر حق بیمه ، مخارج غیرمستقیم طراحی و کمک فنی و سربار پیمان است . این مخارج برحسب ماهیت آن طبقه بندی و با اعمال یکنواخت روشهای سیستماتیک و معقول به پیمانهای مختلف تخصیص می یابد. تخصیص مزبور مبتنی بر سطح معمول فعالیت واحد تجاری است . سربار پیمان در برگیرنده مواردی از قبیل مخارج تهیه و پردازش لیست حقوق کارکنان پیمان است . مخارج مشترک همچنین می تواند با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان حسابداری مخارج تأمین مالی ، دربرگیرنده مخارج استقراض مرتبط با پیمانها نیز باشد.

 سایر مخارجی که به موجب مفاد پیمان مشخصاً قابل مطالبه از کارفرما است ، دربرگیرنده مواردی از قبیل مخارج اداری عمومی و مخارج توسعه می باشد که جبران آن به طور مشخص در پیمان قید شده است .

 مخارجی را که نمی توان به فعالیت پیمانکاری یا به یک پیمان مشخص مربوط دانست جزء مخارج پیمان منظور نمی شود. نمونه هایی از این مخارج عبارت است از مخارج اداری ، عمومی و فروش ، مخارج تحقیق و توسعه که جبران آن در پیمان مشخص نشده و استهلاک ماشین آلات و تجهیزاتی که در فعالیت پیمانکاری استفاده نشده است .

. مخارج تحمل شده قبل از انعقاد پیمان ، درصورت انعقاد پیمان در دوره جاری یا حصول اطمینان از انعقاد پیمان در دوره بعد، به حساب پیمان منظور می شود. هرگاه این مخارج به عنوان هزینه دوره ای که در آن وقوع یافته محسوب شود و پیمان در دوره بعد منعقد گردد، چنین مخارجی را نباید به حساب پیمان برگشت داد.

شناخت درآمد و هزینه های پیمان‌‌‌

 با توجه‌ به‌ ماهیت‌ پیمانهای‌ بلندمدت‌، چنانچه‌ به‌ سبب‌ طولانی‌بودن‌ مدت‌ لازم‌ برای‌ تکمیل‌ این‌ پیمانها، تا زمان‌ تکمیل‌ آنها، درآمد و هزینه‌ای‌ به‌ حساب‌ گرفته‌ نشود، ممکن‌ است‌ صورت‌ سود و زیان‌ تصویر چندان‌ مطلوبی‌ از فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ در طول‌ سال‌ ارائه‌ نکند، بلکه‌ تنها ماحصل‌ (سود یا زیان‌) پیمانهایی‌ را که‌ در پایان‌ سال‌ تکمیل‌ شده‌ است‌ منعکس‌ کند. بنابراین‌، مقتضی‌ است‌ که‌ در جریان‌ پیشرفت‌ پیمانها، با رعایت‌ الزامات‌ این‌ استاندارد، درآمدی‌ را که‌ می‌توان‌ نسبت‌ به‌ تحقق‌ آن‌ اطمینان‌ حاصل‌ کرد، به‌ حساب‌ گرفت‌. تعیین‌ میزان‌ درآمد و هزینه‌ دوره‌ توسط‌ واحد تجاری‌ باید به‌گونه‌ای‌ صورت‌ گیرد که‌ با نوع‌ عملیات‌ و صنعت‌ مورد فعالیت‌ تناسب‌ داشته‌ باشد.

 هرگاه‌ بتوان‌ ماحصل‌ یک‌ پیمان‌ بلندمدت‌ را به‌ گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا براورد کرد، باید سهم‌ مناسبی‌ از درآمد و مخارج‌ کل‌ پیمان‌ (با توجه‌ به‌ میزان‌ تکمیل‌ پیمان‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌ و متناسب‌ با نوع‌ عملیات‌ و صنعت‌ مورد فعالیت‌) به‌ ترتیب‌ به‌ عنوان‌ درآمد و هزینه‌ شناسایی‌ شود.

 شناخت‌ درآمد و هزینه‌ دوره‌ براساس‌ میزان‌ تکمیل‌ پیمان‌، اغلب‌ "روش‌ درصد تکمیل‌ پیمان‌" نامیده‌ می‌شود. طبق‌ این‌ روش‌، درآمد پیمان‌ با مخارج‌ تحمل‌ شده‌ جهت‌ نیل‌ به‌ آن‌ میزان‌ از تکمیل‌ تطابق‌ داده‌ می‌شود و در نتیجه‌ درآمد، هزینه‌ و سود یا زیان‌ کار انجام‌شده‌ درصورت‌ سود و زیان‌ انعکاس‌ می‌یابد.

 هرگاه‌ ماحصل‌ یک‌ پیمان‌ بلندمدت‌ را نتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا براورد کرد : الف‌. درآمد باید تا میزان‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ای‌که‌ احتمال‌ بازیافت‌ آن‌ وجود دارد شناسایی‌ شود، 

 ب‌ . مخارج‌ پیمان‌ باید در دوره‌ وقوع‌ به‌ عنوان‌ هزینه‌ شناسایی‌ شود .

 در مراحل‌ اولیه‌ پیمان‌، غالباً وضعیت‌ به‌ صورتی‌ است‌ که‌ ماحصل‌ پیمان‌ را نمی‌توان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا براورد کرد. بااین‌حال‌، ممکن‌ است‌ این‌ احتمال‌ وجود داشته‌ باشد که‌ واحد تجاری‌، مخارج‌ تحمل‌شده‌ پیمان‌ را بازیافت‌ کند. بنابراین‌، درآمد پیمان‌ تنها تا میزان‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ای‌ که‌ انتظار بازیافت‌ آن‌ می‌رود، شناسایی‌ می‌گردد. از آنجا که‌ ماحصل‌ پیمان‌ را نمی‌توان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا براورد کرد، سودی‌ شناسایی‌ نمی‌شود. از سوی‌ دیگر اگرچه‌ ماحصل‌ پیمان‌ را نمی‌توان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌اتکا براورد کرد، احتمال‌ دارد که‌ کل‌ مخارج‌ پیمان‌ از کل‌ درآمد پیمان‌ تجاوز کند. در چنین‌ مواردی‌، هرگونه‌ مازاد کل‌ مخارج‌ بر درآمد پیمان‌ طبق‌ بند 24 فوراً به‌ عنوان‌ هزینه‌ دوره‌ شناسایی‌ می‌شود.

  هرگاه‌ انتظار رود که‌ پیمان‌ منجر به‌ زیان‌ گردد (کل‌ مخارج‌ پیمان‌ از کل‌ درآمد پیمان‌ تجاوز کند)، باید زیان‌ مربوط‌، فوراً به‌ عنوان‌ هزینه‌ دوره‌ شناسایی‌ شود.

  چنانچه‌ فزونی‌ کل‌ مخارج‌ پیمان‌ بر درآمد آن‌ محتمل‌ باشد، زیان‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ باید فوراً به‌ عنوان‌ هزینه‌ دوره‌ شناسایی‌ شود. در تعیین‌ کل‌ مخارج‌ پیمان‌ نه‌ تنها مجموع‌ مخارج‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ و مجموع‌ مخارج‌ تخمینی‌ بعدی‌ تا مرحله‌ تکمیل‌ مد نظر قرار می‌گیرد، بلکه‌ مخارج‌ آتی‌ کارهای‌ اصلاحی‌، کارهای‌ تضمینی‌ و هرگونه‌ کارهای‌ مشابهی‌ که‌ تحت‌ شرایط‌ پیمان‌ قابل‌ بازیافت‌ نیست‌، نیز در محاسبه‌ منظور می‌شود. در بررسی‌ مخارج‌ تخمینی‌ بعدی‌ تا مرحله‌ تکمیل‌ و نیز مخارج‌ آتی‌، افزایشهای‌ احتمالی‌ حقوق‌ و دستمزد، قیمت‌ مواد و مصالح‌ و سایر مخارج‌ پیمان‌ نیز در نظر گرفته‌ می‌شود. همچنین‌ در مواردی‌ که‌ پیمانهای‌ غیر سودآور، دارای‌ چنان‌ ابعادی‌ باشد که‌ بتوان‌ انتظار داشت‌ بخش‌ قابل‌ توجهی‌ از ظرفیت‌ واحد تجاری‌ را برای‌ مدت‌ زیادی‌ اشغال‌ کند، مخارج‌ اداری‌ مربوط‌ را که‌ قرار است‌ واحد تجاری‌ طی‌ مدت‌ تکمیل‌ پیمان‌ متحمل‌ گردد نیز در محاسبه‌ رقم‌ زیان‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ منظور می‌شود. 

افشا در صورت سود و زیان

   صورت‌ سود و زیان‌ باید اقلام‌ زیر را به‌ طور جداگانه‌ منعکس‌ کند :

 الف‌ . درآمد شناسایی‌ شده‌ دوره‌ (درآمد پیمان‌)

 ب‌ . هزینه‌ شناسایی‌ شده‌ دوره‌ (بهای‌ تمام‌شده‌ پیمان‌) شامل‌ هزینه‌ شناسایی‌ شده‌ پیمان‌ طی‌ دوره‌ و زیان‌ قابل‌ پیش‌بینی‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ .

. در پیمانهای‌ مقطوع‌، ماحصل‌ پیمان‌ بلندمدت‌ را زمانی‌ می‌توان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد که‌ تمامی‌ شرایط‌ زیر برقرار باشد:

 الف‌. درآمد پیمان‌ را بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد

 ب‌ . جریان‌ ورودی‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با پیمان‌ به‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد

 ج‌ . مخارج‌ پیمان‌ تا زمان‌ تکمیل‌ پیمان‌ و همچنین‌ درصد تکمیل‌ پیمان‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌ را بتوان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد

 د . مخارج‌ مربوط‌ به‌ پیمان‌ را بتوان‌ به‌ وضوح‌ تشخیص‌ داد و به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد تا مقایسه‌ مخارج‌ واقعی‌ تحمل‌شده‌ پیمان‌ با براوردهای‌ قبلی‌ آنها میسر گردد

در پیمانهای‌ امانی‌، ماحصل‌ پیمان‌ بلندمدت‌ را زمانی‌ می‌توان‌ به‌گونه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کرد که‌ کلیه‌ شرایط‌ زیر برقرار باشد ؛

 الف‌. جریان‌ ورودی‌ منافع‌ اقتصادی‌ مرتبط‌ با پیمان‌ به‌ واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد

 ب‌ . مخارج‌ مربوط‌ به‌ پیمان‌ را اعم‌ از اینکه‌ طبق‌ مفاد پیمان‌ مشخصاً قابل‌ بازیافت‌ باشد یا نباشد، بتوان‌ به‌ وضوح‌ تشخیص‌ داد و به‌گونچنانچه‌ میزان‌ تکمیل‌ با مراجعه‌ به‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ پیمان‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ تعیین‌ گردد، تنها آن‌ بخش‌ از مخارج‌ پیمان‌ که‌ منعکس‌ کننده‌ کار انجام‌ شده‌ است‌ در مخارج‌ تحمل‌شده‌ پیمان‌ تا تاریخ‌ ترازنامه‌ منظور می‌گردد. مثالهایی‌ از مخارج‌ پیمان‌ که‌ در مخارج‌ تحمل‌شده‌ منظور نمی‌شود عبارت‌ است‌ از :

 الف‌. مخارج‌ پیمان‌ که‌ مرتبط‌ با فعالیت‌ آتی‌ پیمان‌ است‌، از قبیل‌ مواد و مصالح‌ تحویلی‌ به‌ کارگاه‌ یا کنار گذاشته‌ شده‌ جهت‌ پیمان‌ که‌ تا کنون‌ در پیمان‌ مربوط‌ استفاده‌ نشده‌ است‌ (به‌جز مواد و مصالحی‌ که‌ مشخصاً جهت‌ پیمان‌ مزبور ساخته‌ شده‌ باشد)

ب‌ . مبالغ‌ پرداختی‌ به‌ پیمانکاران‌ دست‌ دوم‌ قبل‌ از انجام‌ کار مندرج‌ در پیمان‌ فرعی‌.

 آن‌ بخش‌ از مخارج‌ پیمان‌ که‌ بازیافت‌ آن‌ غیر محتمل‌ است‌ فوراً به‌ عنوان‌ هزینه‌ شناسایی‌ می‌شود. نمونه‌هایی‌ از این‌ مخارج‌ مربوط‌ به‌ پیمانهایی‌ می‌شود که‌:

 الف‌. به‌ طور کامل‌ قابل‌ اجرا نیست‌ بدین‌ معنی‌ که‌ اعتبار آن‌ به‌گونه‌ای‌ جدی‌ مورد سؤال‌ است‌،

 ب‌ . تکمیل‌ آنها منوط‌ به‌ نتیجه‌ دعاوی‌ حقوقی‌ در جریان‌ یا مقررات‌ قانونی‌ درحال‌ تصویب‌ باشد،

 ج‌ . احتمال‌ مصادره‌ یا تخریب‌ اموال‌ آنها برود، د . کارفرمای‌ آنها قادر به‌ ایفای‌ تعهدات‌ خود طبق‌ پیمان‌ نباشد.

د . پیمانکار آنها قادر به‌ تکمیل‌ پیمان‌ یا ایفای‌ تعهدات‌ خود طبق‌ پیمان‌ نباشد.

ه‌ای‌ قابل‌ اتکا اندازه‌گیری‌ کردد.

   


نظرات()  
Cialis generic
دوشنبه 3 تیر 1398 03:28 ق.ظ

Appreciate it. Lots of posts.

cialis 10mg prix pharmaci cialis cipla best buy overnight cialis tadalafil buy cialis online cheapest cialis billig tadalafil 20 mg click here cialis daily uk look here cialis cheap canada cialis with 2 days delivery il cialis quanto costa
Cialis pills
یکشنبه 2 تیر 1398 11:34 ق.ظ

Thank you. Useful information!
cialis 20 mg cut in half wow cialis 20 prix de cialis import cialis comprar cialis navarr tadalafil 20mg tesco price cialis try it no rx cialis cialis tablets cialis kaufen bankberweisung
Cialis canada
شنبه 1 تیر 1398 08:52 ب.ظ

Seriously lots of great data.
only here cialis pills cialis authentique suisse cialis super kamagra dose size of cialis callus order cialis from india cialis 05 cialis generique cialis wir preise cialis dosage
Cialis 20 mg
شنبه 1 تیر 1398 04:00 ق.ظ

This is nicely expressed! .
generic low dose cialis cialis preise schweiz cialis generic cialis y deporte cialis daily reviews cialis ahumada price cialis wal mart pharmacy safe site to buy cialis online cialis patent expiration we like it cialis soft gel
cialis canadian drugs
جمعه 31 خرداد 1398 12:02 ب.ظ

Incredible a good deal of excellent material!
cialis generico in farmacia miglior cialis generico cialis rezeptfrei sterreich prices for cialis 50mg generic low dose cialis generic cialis with dapoxetine only now cialis for sale in us cost of cialis per pill where do you buy cialis recommended site cialis kanada
Cialis prices
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:24 ب.ظ

Amazing data. Thank you!
cost of cialis per pill we recommend cialis best buy buy cialis online nz cialis price in bangalore cialis sans ordonnance cialis 10 doctissimo wow cialis tadalafil 100mg rezeptfrei cialis apotheke buy cialis online nz cialis para que sirve
http://smirende.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:00 ق.ظ

Thanks, I value this.
buy name brand cialis on line usa cialis online calis generic cialis 20mg tablets tesco price cialis sialis price cialis per pill prices for cialis 50mg we recommend cheapest cialis cialis side effects dangers
http://acvanga.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:16 ق.ظ

Many thanks, Lots of material.

only now cialis for sale in us does cialis cause gout wow cialis 20 tadalafil generic prices on cialis 10 mg cialis efficacit miglior cialis generico generico cialis mexico cialis dosage amounts cialis for sale in europa
Cialis canada
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:58 ق.ظ

Appreciate it! Quite a lot of material!

cialis sale online cialis free trial cialis lilly tadalafi cialis usa cost cialis professional yohimbe cialis online nederland cialis rckenschmerzen how to buy cialis online usa cialis 20 mg cost deutschland cialis online
http://usesic.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:45 ب.ظ

With thanks! Ample facts.

cialis efficacit viagra cialis levitra cialis 5 mg cialis soft tabs for sale cialis 50 mg soft tab 200 cialis coupon cialis rckenschmerzen no prescription cialis cheap achat cialis en itali we choice free trial of cialis
is there a generic for cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:40 ق.ظ

You said it nicely.!
buy cialis sample pack prix de cialis generic cialis 20mg tablets cialis 20mg prix en pharmacie cialis side effects dangers tadalafil tablets rezeptfrei cialis apotheke low dose cialis blood pressure safe dosage for cialis cialis online deutschland
cialis flussig
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:15 ب.ظ

You said that perfectly!
india cialis 100mg cost buying cialis on internet does cialis cause gout cialis ahumada side effects of cialis side effects of cialis price cialis per pill cialis from canada venta cialis en espaa canadian cialis
http://minggine.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:03 ق.ظ

Lovely posts. Thank you!
cialis 100mg suppliers cialis generico en mexico acheter cialis meilleur pri we recommend cheapest cialis cialis side effects cialis patentablauf in deutschland effetti del cialis buy name brand cialis on line cipla cialis online cialis 5mg prix
http://teubiopho.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 09:58 ق.ظ

Cheers, Very good information!
cost of cialis cvs cialis mit grapefruitsaft canadian drugs generic cialis cialis daily new zealand cialis canada bulk cialis safe dosage for cialis the best choice cialis woman cialis 20mg generic cialis with dapoxetine
generic cialis pharmacy
جمعه 24 خرداد 1398 08:06 ب.ظ

Terrific info, Regards.
cialis canada ou trouver cialis sur le net try it no rx cialis 200 cialis coupon cialis online nederland cialis kamagra levitra cialis coupon buy cialis online generic cialis at the pharmacy click here take cialis
http://piecritrai.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:25 ق.ظ

You reported that very well!
cialis generico postepay viagra vs cialis cialis usa cost cialis tadalafil online cialis sicuro in linea cialis side effects dangers cialis online nederland how to purchase cialis on line deutschland cialis online how to buy cialis online usa
http://ovager.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:21 ب.ظ

Amazing information, Kudos!
buy cheap cialis in uk 40 mg cialis what if i take canadian drugs generic cialis ou acheter du cialis pas cher cialis generico milano preis cialis 20mg schweiz opinioni cialis generico cialis prices in england cialis tablets australia cialis 5 mg schweiz
cialis daily buy
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:46 ق.ظ

Good forum posts. Thanks a lot.
cialis generic tadalafil buy only best offers 100mg cialis cialis patent expiration buy online cialis 5mg cialis baratos compran uk prices for cialis 50mg cialis online warnings for cialis viagra cialis levitra cialis 5 mg
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 06:12 ق.ظ

You suggested this effectively!
acheter cialis kamagra brand cialis generic only best offers 100mg cialis buy cialis online cheapest cialis for sale in europa when will generic cialis be available cialis pills in singapore if a woman takes a mans cialis link for you cialis price generic cialis
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:00 ق.ظ

Excellent content. Thanks a lot.
wow cialis tadalafil 100mg where do you buy cialis cialis 5 mg schweiz cialis prices in england dosagem ideal cialis cialis 5 mg para diabeticos we use it cialis online store no prescription cialis cheap cialis daily dose generic cialis generico lilly
https://www.samouzdrawianie.pl
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 12:48 ب.ظ
業界最高級楽天ブランドコピーバッグ財布激安専門店(香港製),楽天ブランドコピー, ブランドコピー,ブランドコピーバッグ代引き好評販売中
https://executiveholidays.com.mt/azamara-quest/
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 12:47 ب.ظ
オメガスーパーコピーN級品偽物、本物品質時計オメガ時計コピー海外激安通販専門店
https://indian-coins.com/forum/index
پنجشنبه 29 فروردین 1398 02:30 ب.ظ
シャネル財布コピー(N級品)通販優良専門店!激安ブランドのスーパーコピー専門販売ショップ
http://www.amfms.ro/anexa
یکشنبه 18 فروردین 1398 04:32 ق.ظ
会社概要-スーパーコピーブランド[Tokeibuy]
buy tadalafil
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:55 ب.ظ

You stated that superbly!
cialis rckenschmerzen i recommend cialis generico cialis professional from usa cialis taglich generic cialis at walmart acquisto online cialis cialis 200 dollar savings card we recommend cheapest cialis price cialis best cialis dosage
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:22 ق.ظ

Great tips. Many thanks!
cialis sans ordonnance cialis baratos compran uk order a sample of cialis cialis et insomni cialis rckenschmerzen we use it cialis online store cialis super kamagra deutschland cialis online 5 mg cialis coupon printable cialis prezzo in linea basso
cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:01 ق.ظ

With thanks. Loads of facts.

how much does a cialis cost cheap cialis buy cialis sample pack wow look it cialis mexico cialis vs viagra cialis in sconto sialis 200 cialis coupon where to buy cialis in ontario chinese cialis 50 mg
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 09:28 ب.ظ

Very good content, Kudos.
cialis sale online buy brand cialis cheap cialis flussig achat cialis en itali interactions for cialis brand cialis generic cialis for bph 5 mg cialis coupon printable cialis kaufen low dose cialis blood pressure
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:37 ق.ظ

Thanks a lot! I enjoy it.
cialis reviews cialis para que sirve low cost cialis 20mg cialis ahumada cialis dosage amounts cialis side effects dangers cialis generico lilly prescription doctor cialis how much does a cialis cost cialis price thailand
buy cheap cialis no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 10:54 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
viagra vs cialis preis cialis 20mg schweiz side effects of cialis cialis e hiv buy original cialis cialis online napol calis buy brand cialis cheap viagra or cialis cialis per paypa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

موسسه خدمات مالی و مدیریتی آگاهان تراز امین

The institute financial services and management agahan taraz amin